KJÆRE ALLE SAMMEN – FATT MOT – ÅRET 2020– STORE KOLLEKTIVE ENDRINGER – NY BEVISSTHET I EMNING 🙏💎

 
💎 Vårjevndøgn 20.03 – nytt astrologisk kalenderår
💎 Saturn inn i Vannmannens tegn 22.03 i sin retrograde bevegelse – nyorientering
💎 Mikromåne / Nymåne i Væren sammen med Chiron 24.03 – healing og helse.
💎Jupiter går inn i et møte med Pluto 28.03 – stor åndelig vekst og utvikling – stor endring og skifte av bevissthet. Eksakt møte den 05. APRIL
💎 Saturn og Jupiter trer inn i vannmannens tegn samtidig og for alvor medio desember 2020.
 
🕊
 
VÅRJEVNDØGN – NYTT ASTROLOGISK KALENDERÅR – NY BEGYNNELSE 🌿🕊🌿
 
Vi går gjennom mange store og små endringer i livet, som enkeltindivid og samfunn. Vært år avslutter vi et kapitel i oss selv, gjennom vår 12 måneders lange reise gjennom de 12 stjernetegn og deres arketyper. Hvert tegn består av ulike kvaliteter, og det er disse vi skal utvikle, fra deres mer primitive egenskaper til deres sjelelige bevisstheter. Dette tar lang tid, og er en utvikling som pågår over mange inkarnasjoner.
 
Når vi befinner oss i fiskenes tegn, avslutter vi forhåpentligvis noe i vårt indre, som følge av den lærdom vi har tilegnet oss gjennom året. Vi gis muligheten til og frigjøres fra gamle lag av tanker og følelser, for å gi rom for nye tankefrø og impulser når vi går inn i værens tegn, ved vårjevndøgn. Væren som tegn er knyttet til pionerånden, og er våre nye ideers fødested. De frøene vi sår i dette tegnet, vil påvirke oss gjennom hele det astrologiske kalenderår.
 
🌞🌿🕊🌿🌞
 
MIKROMÅNE / NYMÅNE I VÆREN I MØTE MED CHIRON – KNYTTET TIL HELSE OG HEALING 🌿🕊🌿
 
Vi går en nymåne i møte, en såkalt Mikromåne, og enhver nymåne står for en ny begynnelse. Under en mikromåne befinner solen seg så langt fra jorden som den kan komme, hvilket kan føre til at man kan oppleve ting som noe mørkt og litt dystert. Samtidig vil nymånen plassere seg i en tett forbindelse med healeren Chiron, og Chiron er forbundet med det 6 huset, som er knyttet til vår helse og vår helbred.
 
Når nymånen nå går inn i et møte med Chiron, vil den aktivere og belyse noe knyttet til en smerte og et sår, hvorpå det gis muligheten til å få healet opp i noe i forhold til dette, for slik at vi videre kan bli i stand til å se nye muligheter. En nymåne står for en ny begynnelse, og i værens tegn får den en dobbelt betydning, ettersom væren er det aller første tegnet i det astrologiske kalenderår, og som nevnt det tegnet som står for nye ideer – vår pionerånd.
 
🌞🌿🕊🌿🌞
 
ÅRET 2020 – STORE KOLLEKTIVT ENDRINGER 🌿🕊🌿
 
Vi står nå også overfor en av de virkelig store kollektive endringene, som en forberedelse til noe helt nytt, en ny tid. Vi avslutter i disse dager et astrologisk kalenderår, og beveger oss inn i værens tegn, som i seg selv handler om avslutning og ny begynnelse. Vi går påsken i møte, som symbolsk beskriver livet, døden og oppstandelse, hvor vi gjenoppstår med en helt ny bevissthet, en ny sjelsbevissthet. Men, vi har under tiden også med noen andre helt spesielle energier å gjøre, som vi har fått merke oss over tid, i møte mellom Saturn og Pluto, som står for ødeleggelse, nedbrytning, transformasjon og forvandling.
 
Jeg har i tidligere innlegg skrevet om hvilket helt fundamentale endringer som gjerne skjer i det kollektive samfunn i møte mellom disse to planetene. Disse energiene er knyttet opp imot vårt maktbehov og behovet for kontroll, vår ansvarlighet, selvdisiplin, evne til å utvise tålmodighet osv. Saturn er knyttet til det autoritære og det som foregår i det offentlige rom, og hvordan det strukturelle er bygget opp, herunder også hele samfunnsstrukturen og økonomiloven. Den er kjent som den litt strenge læremesteren, som stikker kjepper i hjulene og forsinker prosessene. Men det er ikke det som er Saturns egentlige visjon, for den vil egentlig at vi skal vokse med vår oppgave. Den vil at vi gjennom vår ansvarlighet skal bygge opp noe som kan skape lønnsomhet, vekst og utvikling for samfunnet som helhet.
 
Saturn er også den som vokter porten mellom det rom og tidløse, og til nye nivåer av vår bevissthet. Hvis vi ikke består våre oppgaver, sender den oss like godt tilbake hvor vi blir nødt til å ta noen ekstra runder med oss selv, med alt hva det innebærer av nye oppgaver og prøvelser. Vil vi stadig ikke lære, må det settes inn hardere midler, og det er litt det vi har sett nå, i møte mellom Saturn og Pluto.
 
Mulig ødeleggeren Pluto synes vi har fått leke oss lenge nok nå, og ser det som en nødvendighet å gjøre noen dyptgripende endringer i samfunnet, nå som vi er på vei inn i en ny tid, vannmannens tidsalder. Det eksisterende er rett og slett ikke godt nok, for i den nye tiden vi går i møte med, vil fokuset rettes mot hele menneskeheten som en samlet bevissthet. Nå vil fokuset rettes mot det helhetlige, og hva som vil gagne det store felleskapet, som hele menneskeheten er en del av.
 
🌞🌿🕊🌿🌞
 
FATT MOT, EN NY BEVISSTHET ER I EMNING 🌿🕊🌿
 
Når det nevnes bevissthet, så står vi ved en endringsfase akkurat nå og i disse dager. Dette kan ses i sammenheng med Jupiter, som nå er ved å blande seg inn i energiene til Saturn og Pluto. Hva står så Jupiter for? Jo, den står for det politiske engasjementet, utenlandsforbindelser og samarbeid over landegrenser, hva vi tror på og hva vi ikke tror på osv. Men, den er også knyttet til RETTFERDIGHET, BEVISSTHET OG VEIEN VIDERE. Hvor spennende er ikke dette, ikke minst med tanke på at Jupiter skal gå inn i et eksakt møte med ødeleggeren Pluto, nå den 28 mars? Nok en gang noe som skal legges i grus, for at en ny bevissthet skal få muligheten til å se dagens lys. Som sagt er Jupiter knyttet til bevissthet, mens Pluto er knyttet til ødeleggelse, død og transformasjon, og i denne transformasjonsprosessen vil vi gjenoppstå i et helt nytt lys. Med andre ord, vi står i en BEVISSTHETSENDRING OG ET SKIFTE.
 
🌞🌿🕊🌿🌞
 
JUPITER RETROGRAD 🌿🕊🌿
 
Men det stopper ikke der, for både Pluto, Saturn og Jupiter skal på løpende bånd starte sine retrograde bevegelser i april og mai måned, og alle retrograde bevegelser får oss til å gå inn i en dypere tankevirksomhet. Det er særskilt Jupiters retrograde bevegelse jeg vil sette søkelys på i dette innlegget, for under dens retrograde bevegelse vil den gå inn i et eksakt møte med Pluto hele tre ganger gjennom året. Som nevnt første gang den 5 april, men også 30 juni og 12 november. Disse energiene sammen har som hensikt å forbedre og forandre det eksiterende, og når disse energiene fungerer optimalt, vil de føre til sterk personlig og kollektiv åndelig vekst. Dette vil igjen føre til en total endring av den totale kollektive bevisstheten. Negativt kan de føre til konflikter mellom sterke maktfulle personligheter, men det er jo nettopp dette disse energiene vil til livs. De vil bryte ned makt og kontrollbehovet, for så å skape mer rettferdighet, knyttet til etikk og moral, som Jupiter er opptatt av.
 
Mot slutten av året vil Jupiter gå inn i et eksakt møte med Saturn, hvor de sammen avslutter sin reise gjennom steinbukkens tegn, for også sammen å bevege seg inn i vannmannens domene. Jupiter sammen med Saturn har et ønske om at vi skal dra nytte av og ta lærdom av våre erfaringer, og bruke disse i vår videre vekst og utvikling.
 
🌞🌿🕊🌿🌞
 
HVA STÅR SÅ VANNMANNEN FOR, OG HVILKE BETYDNING KAN DETTE FÅ FOR OSS SOM ENKELTINDIVID OG MENNSKEHET? 🌿🕊🌿
 
Verden vil nok ikke bli den samme som før, på mange plan, det vil man naturlig nok kunne anta med tanke på det som skjer i verdenssamfunnet nå. Men når Saturn beveger seg inn i vannmannens domene, får vi med noen helt nye energier å gjøre. Saturn står fremdeles for vår ansvarlighet og ber oss om å være tålmodige, men nå vil den bruke sine krefter på å skape ny teknologi gjennom forskning. Dette er et område hvor man kan komme til å oppleve vekst og utvikling de neste 2- 3 årene. Samtidig ligger det i disse energiene et behov for å bryte med det rigide. Man kan derfor komme til å oppleve noen konflikter i seg selv, i henhold til dette med frihet og ansvarlighet.
 
Men som nevnt, den ansvarlige Saturn skal ikke alene tre inn i vannmannens tegn, men sammen med den frihetssøkende Jupiter, som er opptatt av rettferdighet, etikk og moral, politikk og det som skjer over landegrenser etc. Vannmannen er knyttet til grupper, felleskapet og hele menneskeheten, og Jupiter i vannmannen vil rette fokuset mot det humanitære. Dette er noen temaer vi vil møte i det ytre.
 
Men når dette er sagt, og som tidligere nevnt, så er Saturn herskeren av vannmannen sammen med Saturn ifølge enkelte kilder på det personlige plan, og Jupiter den sjelelige hersker. Saturn er knyttet til Terskelens vokter, og den som vokter porten inn til høyere nivåer av vår bevissthet, og Jupiter står får ekspansjon og økt bevissthet, og følgelig åndelig vekst og utvikling.
 
Saturn er videre både personlig og sjelelig hersker i steinbukken, det tegnet den nå er ved å forlate, for så å tre inn i en ny sfære, i vannmannens tegn. Enn videre er steinbukken knyttet til innvielser, og enhver innvielse viser veien inn til en ny bevissthet, og er også knyttet til død og oppstandelse. Det sies at menneskeheten er ved å ta sin 1 innvielse. Når man har tatt denne innvielsen, hvilket skjer ubevisst, vil man endre sin holdning til livet, til seg selv og andre mennesker. Man vil begynne å orientere seg mot lyset, og følgelig vil man bli mindre selviske. Man vil bli mer opptatt av det medmenneskelige, og er det ikke det vi skjer vokser frem nå. Slike kollektive endringer er ikke gjort på en dag, og vil ta tid, men vi vil se økende åpninger i retning av det medmenneskelige.
 
🌿🕊🌿
 
Det ble et langt blogginnlegg fra meg, og håper det ikke blir til det kjedsommelige, men jeg vil så gjerne dele med dere, det jeg ser i astrologien.
 
Med disse ord ønsker jeg dere alle en alt godt, i lys og kjærlighet. 🕊💚🕊
 
Kh
Siv Nancy Ingvaldsen