Fullmåne i tyrens tegn – 07.05.20 – kl. 12:45 ♏️🌕♉️
Vi feirer Vesak 🧘‍♀️🧘‍♂️
Nodene skifter tegn
 

Vi går en ny fullmåneperiode i møte, hvor vi kommer under innflytelse fra tyrens og skorpionens energier. Det er viktig å huske på, at alt i livet handler om speilinger. Det betyr derfor, at det er viktig å integrere det motsatte tegnet i horoskopet, for at vi skal bli helere som mennesker. Da vi alle som en har alle tegnene plassert et eller annet sted i våre personlige horoskoper, er det derfor viktig for hver enkelt av oss å integrere disse motpolene. Det handler om å forene slik at dualiteten kan opphøre, og slik at vi kan falle i en større balanse i oss selv.

🕊🍀🕊

De tre viktigste fullmånene gjennom året

Den fullmånen vi går i møte med, sies å være en av det tre viktigste gjennom året, hvorav fullmånene i væren og tvillingen er de to andre. Under fullmånen i værens tegn feires påskefesten, som står for unnfangelse og ny begynnelse. Vi forbereder oss til det nye året i værens tegn, som er våre ideers fødested.

Under fullmånen i tyrens tegn, feires Vesak, til minne om Buddha, som ble opplyst i tyrens tegn. Det sies endog at Buddha hadde sin fødsel, død og oppvåkning i dette tegn. Tyren som tegn er knyttet til det indre seende og opplysning.

I tvillingens tegn ferier vi hele menneskeheten, hvor det bygges bro til den indre verden, slik at vi kan opprette en kontakt innover gjennom en indre dialog. Under fullmånen i tvillingens tegn, handler det om å bygge bro og å skape balanse mellom de to lyssøyler som tvillingene representerer, vår personlighet og vår sjel.

🕊🍀🕊

Fullmånen i tyrens tegn 🌕♉️

Under den fullmånen vi går i møte med plasserer solen seg i tyrens tegn, og månen i skorpionen. Tyren som tegn er knyttet til våre drifter og begjær, og våre drifter og begjær har vi vært avhengige av for å kunne utvikle oss som mennesker, fordi de har fått oss til å søke mot stadig nye erfaringer. I vår søken etter erfaringer, og for å få tilfredsstilt våre begjær, har vi imidlertid viklet oss dypere og dypere inn i materien, slik at vi har blitt slave av våre begjær.

Så har vi skorpionen, som har det vi kaller sitt såkalte fall i månen. Når en planet står i fall, så kan det gi en opplevelse av at ting rakner. Men det fordi der er noe vi trenger å se på, noe energiene vil bringe frem i lyset. Noe vi har fortrengt og forsøkt holde skjult både for oss selv og andre. Dette er jo skorpionens tematikk, dette med å fortrenge, men den er også knyttet til transformasjon og forvandling, slik at vi kan stige opp i et nytt lys.

Så, ved å ta et dybdeblikk i vårt eget mørke, det vi har fortrengt og stengt av for, vil vi gjennom selverkjennelser og en ny selvinnsikt bli i stand til å se oss selv i et helt nytt lys. Da er vi tilbake til tyren igjen, som også er knyttet til våre verdier og ressurser. Så derfor, ved å få transformert noe av vårt mørke, vil vi bli i stand til å se at livet også har noen helt andre verdier, og vi vil følgelig begynne å forvalte våre ressurser på en helt ny og annerledes måte. Jo mer vi får transformert av vårt mørke, desto mer tilgang får vi på lyset, vårt sjelslys. Jo sterkere sjelslys, desto mer blir vi i stand til å se klart hvor veien går videre i henhold til sjelens og den universelle planen. Det skal sies at sjelen er opptatt av hvordan vi kan bruke våre ressurser ut ifra en større helhetlig tenkning, og ikke for å tilfredsstille våre personlige begjær. Jo lenger vi har kommet i denne prosessen, desto mer opplyste vil vi bli.

🕊🍀🕊

Nodeaksen skifter tegn ♐️♊️
Vi står også overfor et skifte hvor nodeaksen skifter tegn. Her opereres det egentlig med to datoer, den ene den 5 mai, og den andre den 4 juni. Begge datoer kan tas med i betraktning.

Vel, nodeaksen bruker i overkant av 1 ½ år på sin reise gjennom tegn, og den vil nå gå inn i tvillingen og skytten, hvorav den nordlige noden plasserer seg i tvillingen, og den sydlige noden i skytten.   

Nodene har med vår karma å gjøre, og beskriver vår utviklingsvei. Den sydlige noden er knyttet til fortiden, og forteller noe om hva vi skal slippe, frigjøre oss fra. Den får oss i denne prosessen til å repetere gammel karma som et ledd i en frigjøring, og slik at vi kan bli i stand til å strekke oss mot den nordlige noden, som beskriver et utviklingspotensial. Vi trekker i denne sammenhengen også med oss det vi tidligere har lært, som kan beskrives som sjelelige kvaliteter, men frigjør oss som sagt fra det som har utspilt sin rolle.

Tvillingen er knyttet til kommunikasjon og formidling, tilegnelse av kunnskap, hvordan vi tenker osv. Skytten er forbundet med utdanning, reisevirksomhet, hva vi tror på, ikke tror på, og herunder også hva politikk og religion angår. Mens tvillingen er knyttet til kunnskap, og den som forener og bygger bro mellom ulike parter, er skytten forbundet med visdom og den som skaper syntese. Dette er to helt forskjellige begreper, for kunnskap er noe vi tilegner oss på veien, mens visdom er noe vi har med oss, noe vi bare vet, som vi henter ned fra noe i oss selv, via vår intuisjon. Tvillingen er den som bygger bro mellom enkeltheter, mens skytten knytter alt sammen i et større mangfold.

Det som kan bli viktig i denne sammenhengen og i forhold til nodene, er å trekke visdommen ned, for så å bli i bedre stand til å formidle visdommens ord. Man skal med den nordlige noden lære å kommunisere, spre budskap. Dette er interessant, ettersom Jupiter går inn i et eksakt møte med Pluto hele tre ganger i år, som følge av dens retrograde bevegelse. Når Jupiter går retrograd, bringer den oss inn i en dyp tankevirksomhet, fordi det er noe vi ikke helt har klart å forstå.  Det har med tro å gjøre, rettferdighet, etikk og moral, politikk. Dette blir viktig, ettersom Jupiter er hersker i skytten som den sydlige noden plasserer seg i. Det kan derfor virkelig synes som om energiene vil at vi skal gi slipp på noe hva skyttens tematikk angår. Dette ser vi av flere årsaker, fordi vi får med denne nodeaksen å gjøre hvor den sydlige noden plasserer seg i skytten, at Jupiter går retrograd i steinbukkens tegn, samt at den møter ødeleggeren Pluto heler tre ganger under dens retrograde bevegelse gjennom året.

Jupiter handler om å ekspandere og å øke sin bevissthet, men den er også knyttet til overdrivelser. Når den under tiden går retrograd i steinbukkens tegn, får vi med utvidelse og sammentrekning å gjøre, ekspansjon og begrensing, med andre ord noen motstridende energier. Jupiter i steinbukken trekker frem vår rettferdighet og vår ansvarlighet, og hvordan få dette til å fungere sammen.

Steinbukken i denne forbindelse handler videre om evnen til å skape trygghet for seg og sine ved å få dekket de grunnleggende og elementære behovene i livet, gjennom blant annet et yrkesaktivt liv. Etter hvert som de grunnleggende behovene blir dekket, vil den sørge for å få dekket de sekundære, deretter de sosiale, og slik fortsetter det, hvor den når alle disse behovene er dekket, vil sikte mot å få dekket sine luksusbehov. Det er her overdrivelse fort gjort kan lede mennesket på ville veier, hvor man samtidig kan miste fokus, retning og mål knyttet til de indre verdiene, og i henhold til en dypere mening med livet. Det er også i dette momentet at økt klasseskille oppstår, da alle ikke vil ha de samme forutsetninger til å nå slike luksusmål, og det sies jo ofte, at mye vil ha mer og fanden vil ha flere, og da glømmer man ofte de som stiller svakest i samfunnet. 

Nå er jo skytten i seg selv opptatt av rettferdighet, etikk og moral, hvilke er begreper vi nå blir bedt om å grunne litt over. Den er opptatt av frihet, og friheten blir gitt oss når vi våger å gå vår egen vei, i henhold til meningen med livet, og ut ifra våre indre verdier. Etter at Jupiter har vært i et møte med Pluto hele tre ganger gjennom året, vil mange våkne opp med en helt ny bevissthet, og dette gjelder for enkeltmenneske og samfunnet vi lever i, så vel som i det kollektive verdenssamfunnet. Hva er våre verdier, hvordan vil vi bruke disse, har livet en annen mening knyttet til veien videre, og hvordan kan vi forvalte energiene på best mulig måte etc.? Dette er helt sentrale spørsmål under denne reisen, og med de energiene vi har og får med å gjøre, også som en forberedelse til at Jupiter og Saturn (som er hersker i steinbukken), sammen beveger seg inn i vannmannens tegn mot slutten av året. For det første vil man i møte med disse energiene bli mer opptatt av det humanitære. Jupiter kan i vannmannen få noen litt urealistiske forhåpninger på grunn av sin utålmodighet og dens tendenser til overdrivelser, mens Saturn vil holde igjen og be den om å være litt mer realistisk og tålmodig. Slik vil de sammen, og så fremt energiene blir kanalisert utad på en hensiktsmessig måte, bygge opp noe som verdenssamfunnet kan nyte godt av, som vannmannen er opptatt av. På en rettferdig og økonomisk forsvarlig måte (Jupiter og Saturn).

Vel, tilbake til den sydlige noden. Skytten er veldig opptatt av å beholde sin frihet, og herunder når den står i steinbukkens tegn, også sin økonomiske frihet. Men i dette kan den glemme sitt ansvar, hvor den i stedet blir sittende igjen med en følelse av å bli frarøvet sin frihet, gjennom restriksjoner som bli pålagt den av samfunnet. Den ser dermed bare sin egen situasjon, uten å forstå at den faktisk må bli mer delaktig på en mer samvittighetsfull og ansvarlig måte. Det er også da den strekker seg mot den nordlige noden i tvillingen, hvor den vil lære å se saker fra flere sider, med et mer rettferdig blikk. Man skal med dette blant annet lære å sette seg inn i andres situasjon, respektere andres rett, deres tro, meninger og tanker, osv. Dette er noe av den læringskurven som ligger i den nodeaksen vi går i møte med, og som vi som nevnt vil være under innflytelse av i et år fremover.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god fullmåne alle sammen
💜 💫💫 💜

Kh
Siv Nancy