MÅNEFORMØRKELSE
16.07.19

Vi er under noen sterke påvirkninger av måneaktiviteter denne måneden. Vi har nylig hatt en nymåne med solformørkelse, og vi står overfor en fullmåne og måneformørkelse i kveld, like før midnatt (23:38).  Det er sterke energier vi har med å gjøre, som kan fremprovosere noe gammelt. Det kan være knyttet til noe gammelt familiært, noe som hører fortiden til, barndommen, våre røtter, og i det hele tatt vår forhistorie.

Under denne fullmåne står solen i krepsen og månen i steinbukken, og disse er oppositter i astrologien og strekker seg derfor mot hverandre for å få til et samarbeid og en forening av energier, og de representerer begge tryggheten og stabiliteten i livet og i samfunnet. Krepsen via det familiære og vår bosituasjon, hjemmemiljø osv., og steinbukken i det offentlige rom og i forhold til vår arbeidssituasjon og yrkeskarriere. Vi får dermed med det helt elementære og grunnleggende å gjøre under disse måneinnflytelsene, med fokus på familieliv, hus og hjem, jobb og yrkeskarriere, økonomi og penger. Hvis dette ikke er på plass i livet, kan det vekke sterke følelser i mennesket og i samfunnet forøvrig, og det er nok svært mange rundt forbi som kanskje kjenner på noe i forhold til dette nå. Vi står ved noen transformerende endringer knyttet til disse temaene, hvilke kan oppleves på godt og på vondt.

Månen er det vi kaller personlig hersker i krepsen, og månens plassering vil derfor alltid være viktig i ennå større grad når vi har med krepsen å gjøre, og selvfølgelig under denne fullmåne eklipsen. Månen er også knyttet til våre følelser og emosjoner, og når månen beskrives som en beholder som inneholder alle våre fortids hendelser på godt og på vondt, ja så er det klart at denne fullmånen kan aktivere et eller annet i oss. 

Når månen i denne sammenhengen har plassert seg i steinbukkens tegn, som blant annet har med det autoritære å gjøre, så kan disse energiene komme til å pirke ved våre følelser knyttet til noe i henhold til det. Det kan for eksempel være noe i tilknytning til et gammelt mors- eller farskompleks. Hvordan man har opplevd deres trygghet og autoritære rammer i barndommen, kan være helt avgjørende for egen vekst og utvikling i forhold til hvordan bli selvstendig og autoritær i eget liv i voksen alder. Har man eksempelvis vært utsatt for kontroll og maktovergrep i barndommen, eller ennå lenger tilbake i tid, ja så kan det prege menneskets kontrollbehov i voksen alder, hvor man regelrett kan få problemer med å forholde seg til det autoritære. Dersom man har et sterkt kontrollbehov i eget liv, ligger det gjerne et dyp angst til grunn i ens vesen for at sikkerheten og stabiliteten i eget liv skal briste. Dette er eksempler på ting som kan komme til overflaten nå, og som kan vekke sterke følelser og emosjoner. Herunder kommer som nevnt også dette med hvordan det offentlige forvalter samfunnets resurser, og hvordan de utøver makt og innflytelse på folket. Ved maktmisbruk og strenge autoritære restriksjoner, kan det vekkes sterke frustrasjoner og misnøye i folket, med de følger det måtte få.

Hvis man enn videre tar for seg krepsen som solen står plassert i, så forøker solen å belyse noe i henhold til krepsens tematikk. Krepsen er et omsorgstegn og handler om vår evne til å vise empati og medfølelse, til å ivareta familien, i første omgang den lille interne kjernefamilien, men etter hvert også den større kollektive familien. Under krepsens innflytelse kan man imidlertid bli noe selvmedlidende og lunefull, men det indikerer nettopp det, at det ligger noe der i fortiden og ulmer som ikke har blitt bearbeidet, og som har skapt en eller annen form for utrygghet. Det kan være en slags mangel på omsorg og kjærlighet, stabilitet og trygghet, og dersom man kjenner seg igjen i dette, kan det være noe som henger sammen med opplevelser eller minner som ligger dypt lagret i det underbevisste, og som endog kan stamme fra tidligere liv. Slike følelser kan enn videre bidra til at man blir litt redd for å bevege seg utenfor de trygge rammer. Man blir der man er som følge av det erfaringsbaserte og ut i fra tidligere minner.  

Når solen nå forsøker å belyse noe knyttet til krepsen under denne fullmånen, kan det være at den har som hensikt at vi skal få muligheten til å frigjøre oss fra noe gammelt i henhold til det nevnte, bli mer trygge på oss selv. Det er også da vi vil våge å bli mer synlige, og det er også da vi vil tørre å bevege oss ut av krepsens trygge skall, for krepsen er ofte redd for å bevege seg ut i det offentlige rom, ut av komfortsonen osv. Det er ikke dermed sagt at alle krepser er redde for å vise seg frem, langt i fra, men dette er noe av krepsens tematikk, og vi må huske på at vi alle har krepsen i oss. Spørsmålet er hvordan vi blir påvirket av den, og så er det jo slik at jo tryggere vi blir på oss selv, desto mer selvstendige og autoritære blir vi i eget liv. Kreps og steinbukk tematikk.

Krepsen er som sagt knyttet til empati, medfølelse, vår evne til å vise omsorg osv. Jo mer selvstendig vi blir i eget liv som et resultat av at vi har frigjort oss fra noe gammelt, desto mer vil vår selvmedlidenhet vendes om og transformeres til utadrettet medlidenhet, med evne til å vise omsorg for den kollektive familien som vi alle er en del av. Og her har så absolutt det politiske styre og stell et ansvar. Igjen, spørsmålet er om de bruker sin autoritet på en god måte, eller om de misbruker den.

Det er litt dette det nå handler om, og det som er interessant i forhold til det nevnte, er for det første at vi under tiden har med mange retrograde bevegelser å gjøre, og retrograde bevegelser får oss til å gå i tenkeboksen. Der vi tidligere har forsømt våre oppgaver og plikter, bli vi nå bedt om å gå tilbake i tenkeboksen. Pluto og Saturn går retrograd sammen med den sydlige noden som beskriver noe vi skal frigjøre oss fra. De står også plassert i steinbukkens tegn sammen med månen under denne fullmåneperioden. Solen står i en forbindelse til den nordlige noden, som viser til hva vi skal strekke oss mot, noe vi skal utvikle, og det har med krepsens tematikk å gjøre. Så her viser den til noen energier den vil at vi skal bli mer oppmerksom, både som enkeltindivid og samfunn. For det enkelte menneske handler det slik jeg ser det, om å våge og tre ut av sin komfortsone ved å frigjøre seg fra gamle tanker og følelser knyttet til fortiden, og bli selvstendig i eget liv. For det offentlige styre og stell handler det om å bruke sin autoritet på en måte som favner samfunnet som en stor familie, på en god, trygg og forsvarlig måte. Og når pluto, som står for ødeleggelse og transformasjon blander seg inn i bilde, ja så kan det synes som om vi står ved noen store radikale endringer.

Så har vi Merkur, som også den har begynt å gå retro, og Merkur er knyttet til kommunikasjon, formidling, hva vi bruker vår tankevirksomhet på osv. Når også den nå beveger seg tilsynelatende baklengs tilbake til krepsens tegn, fra løven, så er det noen forhold her den vil vi skal reflektere over. Nemlig det familiære og hvem vi er som individ i felleskapet. Hvem vi er som person, vår evne til selvrealisering, hvilke plass har vi i samfunnet, og på hvilken måte vi kan tre frem på livets scene med oss selv og våre iboende skaperevner. Her står vi ved noe helt essensielt slik jeg ser det. Som om der er noen energier som forsøker å vekke noe i oss, slik at vi kan frigjøres fra gamle lag av følelser som har hindret oss i vår selvutfoldelse, og som har som hensikt å få oss til å våge oss ut på livets scene ved å bli mere trygge og selvstendige i eget liv. Ved å frigjøre oss fra noe gammelt, en gammel familiær karma, som har fulgt oss gjennom generasjoner og mange liv, så vil vi bli mer selvstendige og autoritære i eget liv. Vi vil begynne å fremstå slik vi er, med de evner og kvaliteter vi dypest sett besitter.

Det er så mye mer som kunne ha vært sagt, men det jeg har lyst til å si sånn på tampen, det er at krepsen viser oss vei inn i livet, og steinbukken viser oss veien ut. Krepsen har som sagt med våre røtter å gjøre, mens steinbukken beskriver hvordan vi kjemper oss oppover fjellet og bratte skråninger får å nå de mål vi har satt. På det ytre plan gjennom karriere, men i vår streben etter trygghet og sikkerhet, og ved å være så ambisiøse, så glømmer vi at livet også har en annen mening. Vi bruker masse tid på og lykkes i det ytre, mens vi faktisk glømmer å være medmenneske, og det kan også være noe av dette vi nå blir minnet på. At livet har et indre liv, og det er når vi begynner å bevege oss oppover på det indre plan, hvilke krever et hardt stykke arbeid, så beveger vi oss mot et høyere bevissthetsnivå, og mot innvielse. Veien opp og ut.

Steinbukken er tegnet for innvielse, og det sies at menneske rent kollektivt og som en smalet bevissthet er ved å ta sin 1 innvielse. Som første innvidd blir man mer opptatt av den verden man lever i. Man blir mer opptatt av det helhetlige som vannmannen og vannmannens tidsalder handler om, og man blir mer opptatt av hva man kan bidra med til fellesskapet ut i fra egne evner, resurser og kvaliteter. Under 1 innvielse får man mer kontakt med eget sjelsliv, og hjertets kvaliteter utvikles. Man blir følgelig er mer medfølende menneske – krepsens tematikk.

En nymåne- og måneformørkelse sies å ha en langtidsvirkende effekt, hvilke betyr at de gir oss noen muligheter til mer varige og grunnleggende endringer og transformasjoner.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god måneformørkelse.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen