Vi har med sterke energier å gjøre nå, i møte mellom Jupiter og Pluto, samtidig som Saturn er ved å bevege seg inn i Vannmannens tegn. Dette står for en avslutning, som en forberedelse til noe nytt. Disse tre plantene vil alle om kort tid starte sine retrograde bevegelser i følgende rekkefølge;

Pluto 26 april – 03 oktober
Saturn 12 mai – 28 september
Jupiter fra 15 mai – 12 september

Når en planet beveger seg retrograd, er det tid for refleksjon og ettertanke, fordi der er forhold som trenger og forbedres.

Saturn vil under sin retrograde reise trekkes tilbake til steinbukkens tegn, fordi der stadig er noe å ta i øyesyn før den for alvor beveger seg inn i vannmannens tegn i desember 2020. Det er noe i samfunnet som har vært gjennom store transformasjoner og endringer dette året, som følge av møte mellom Pluto og Saturn i steinbukkens tegn. Dette skal jeg ikke vie mye oppmerksomhet på nå, for det har jeg allerede skrevet om mange ganger i tidligere innlegg, men kort fortalt handler det om en nedbrytning av den eksisterende samfunnsstrukturen, fordi vi går noe nytt i møte.

Når Saturn beveger seg for alvor inn i vannmannens tegn, vil vi møte en helt ny energi. Samfunnet vil bygges opp på en ny måte, og herunder vil vi muligens få se en helt ny teknologi i fremvekst. Vannmannen som tegn er knyttet til revolusjon. Saturn er enn videre opptatt av det offentlige, og vannmannen hele verdenssamfunnet, så dette kan bli spennende.

Så har vi Pluto og Jupiter. Når Jupiter er knyttet til politikk og alt som foregår over landegrenser, samt dette med rettferdighet, så er det noen forhold energiene her vil til livs. Jupiter kan enn videre i steinbukkens tegn, bli noe i overkant materialistisk, for Jupiter er knyttet til overdrivelser, og steinbukken er forbundet med den dypeste og tetteste materien vi har med å gjøre. Med andre ord det materielle. Nå blir vi bedt om å tenke annerledes, på en mer rettferdig måte, og mer verdensomspennende, uavhengig av tro og livssyn, for Jupiter er også forbundet med religion.

Pluto og Jupiter skal under deres retrograde bevegelser møtes hele tre ganger gjennom året, hvilket betyr at det nevnte vil bli viet oppmerksomhet. Deres første møte vil inntreffe allerede i natt, 05 april norsk tid. De neste møtene vil inntreffe 30 juni og 12 november.

Et slikt møte mellom Pluto og Jupiter er ikke uten betydning, for det vil resultere i økt bevissthet, for bevissthet og ekspansjon er knyttet til nettopp Jupiter. Jupiter er forbundet med syntese og det å bringe sammen, men ikke bare over landegrenser, men også mellom menneskets høyere og lavere bevissthet. Møtene mellom Pluto og Jupiter vil derfor også resultere i økt åndelig bevissthet, hvor menneske vil etablere en dypere kontakt med sin sjelsbevissthet. Det betyr ikke at vi skal gå rundt i en hallelujatilstand alle som en, men med en mer inderlig kontakt med vår sjel, vil vi i større grad bry oss om våre neste.

🕊💚🕊

 

Helhetstenkning og økt kollektiv bevissthet 

I desember vil Saturn og Jupiter forlate Pluto og dens ødeleggende og ofte dødbringende kraft, for sammen å gå inn i vannmannens tegn. Vi vil dermed møte en helt annen energi, ved inngangen til en ny tid, vannmannens tidsalder. Samfunnstrukturen vil bygges opp på en ny måte, med ny teknologi, for vannmannen er knyttet til revolusjon. Makteliten har måtte endre sitt syn på hvordan utøve sin makt og innflytelse i møte mellom Pluto og Saturn, men vil nå begynne å rette fokuset mot en større helhetstenkning. Vi er som verdenssamfunn avhengige av og forbundet med hverandre, og dette er noe vi gjennom året antageligvis vil bli gjort oppmerksom på.

Når Jupiter beveger seg inn i vannmannens tegn sammen med Saturn den 21 desember 2020, vil vi bli mer opptatt av det humanitære. I det enkelte samfunn og som enkeltindivid vil vi søke mot grupper og venner, for det sosiale livet vil være i fremvekst. Man kan bli noe rastløs under innflytelse fra disse energiene, men denne rastløsheten kan også brukes som en drivende kraft eller impuls, særdeles når man lytter innover. Dette fordi Jupiter er knyttet til det intuitive, og vannmannen det transpersonlige, hvilket kan resultere i noen helt nye geniale oppfinnelser og skaperevner i fremvekst. Internasjonalt vil man innenfor det politiske engasjementet, vurdere hvordan man kan hjelpe hverandre og ulike grupperinger i verdenssamfunnet som helhet.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god påske, og nok en gang vil jeg si; fatt mot, ha troen og vis nestekjærlighet overfor din neste. 🐥🐥

Kh
Siv Nancy