2023 / 2024 VIL BRINGE MED SEG
ET STORT SKIFTE
🙏🌍

✨✨✨

 

2019 / 2020 – DET GAMLE VERDENSSAMFUNNET BRYTES NED

12 januar 2020 skjedde det et markant og eksakt møte mellom Solen, Pluto og Saturn i steinbukken, som bragte med seg noen sterke transformerende og nedbrytende krefter både på det personlige så vel som det kollektive plan. Saturn og Pluto er saktegående planeter som utsetter oss for prøvelser og ødeleggelser over tid, og de kan oppleves som ganske brutale i sin framferd. Det er liksom ingen bønn lenger når vi har med slike krefter å gjøre, og det skal sies at det er flere hundre år til neste gang de møtes på tilsvarende måte i steinbukkens tegn. Det skal også nevnes at det inntraff en del andre astrologiske begivenheter i 2019 som en innledning til dette møtet, hvilket betyr at man kan ha opplevd deres ødeleggelende og nedbrytende krefter i forkant av deres eksakte møte. Det er gjerne når energiene bygger seg opp at vi opplever dem som mest intenst.


Saturn og Pluto er knyttet til karma, og det vi kollektivt har opplevd kan derfor anses som en del av en større plan. Det er av stor nødvendighet at det gamle blir brutt ned og gjennomgår en total forvandling som en forberedelse til det nye som er i fremvekst, for vi er på god vei inne i en ny tid – VANNMANNENS TIDSALDER.

✨✨✨

2020 / 2021 – FRIGJØRELSENS ÅR

I slutten av februar 2020 gikk Saturn og Uranus inn i et anspent møte med hverandre, og det skjedde når verdenssamfunnet stengte ned på grunn av Korona. På grunn av planetenes retrograde bevegelser inngikk de i et møte med hverandre tre ganger. Siste gang møttes de imidlertid ikke eksakt.

Når Saturn og Uranus møttes første gang stengte samfunnet ned, og når planetene slapp taket på hverandre åpnet samfunnet opp igjen. Når Saturn og Uranus møttes for andre gang skjedde akkurat det samme. Samfunnet stengte ned for så å åpne opp igjen når planetene forlot hverandre. Tredje gangen nærmet de seg et møte, men det skjedde ikke eksakt, og det kan være årsaken til at samfunnet ikke ble stengt nok en gang.


Det som skjer når Saturn og Uranus møtes slik de gjorde, er kort fortalt at vi får med en ansvars- frihetsproblematikk å gjøre. Man kan oppleve det som om friheten blir oss berøvet, men det handler i bunn og grunn om en frigjørelse fra noen gamle rigide holdninger som hindrer videre utvikling og vekst. Det er derfor energier som kan oppleves som sterkt begrensende, men som har som hensikt å få oss til å ta dette med nyskapelse på alvor.

✨✨✨

2022 – KRIGEN I UKRAINA OG VEKKELSEN AV HJERTET


Jupiter har så vidt beveget seg inn i fiskenes tegn ved inngangen til år 2022. Sakte men sikkert nærmet Jupiter seg et eksakt møte med Neptun, hvilket skjedde den 12.04.22.

Dette er energier som fører med seg en åndelig oppvåkningstid, og som er med på å vekke vårt medfølende hjerte.


Datoen 22.02.22 er enn videre en dato mange bet seg merke i. Tallet to kan knyttes opp imot den 2. strålen, som er strålen for kjærlighet og visdom, og som har som oppgave å koble det mentale med hjertet. Jupiter som planet er også under innflytelse fra denne strålen. Det bør her nevnes at det er når det skjer en kobling mellom hjertet og det mentale at vi blir mer sensitive overfor våre sjelsimpulser, og det er også da vi vil åpne vårt medfølende hjerte for de lidende. To dager senere er krigen i Ukraina et faktum, etter å ha blitt invadert av Russland den 24.02.22.

Konsekvensene av denne krigen har blitt merkbar for hele verdensøkonomien, hvor det kan synes som om velferden på verdensbasis mer eller mindre er ved å rakne. Men er den egentlig det, eller er det det gamle systemet som brytes ned for at et nytt verdenssamfunn skal få ta form? Krigen i Ukraina fører med seg mange endringer på mange plan, det er ganske sikkert.


✨
✨✨

2023 / 2024 – VI STÅR OVERFOR ET STORT SKIFTE
🙏

Året 2023 vil bringe med seg et stort skifte, som vil fortsette for alvor i 2024. Blant dette kan nevnes følgende:

SATURN I FISKENE – 08.03.23 – 14.02.26 – en tid for å hente frem sin indre autoritet✨


På den internasjonale kvinnedagen beveger Saturn seg inn i fiskenes tegn. Kanskje som et symbol på at vi nå for alvor avslutter det maskuline herredømme, og tar dette med likeverd mer på alvor. Gudinnen i oss trer mer frem enten vi er mann eller kvinne, og Gudinne kan blant annet symbolisere at Gud er inne, og da vil man handle ut ifra noen helt andre prinsipper. Uansett, vi får med noen helt andre energier å gjøre når Saturn skifter tegn.

Når Saturn plasserer seg i fiskenes tegn, kan det være at man blir mer introvert, forsiktig og tilbakeholden. Det er nærliggende å tro at mange vil vie mye av sin oppmerksomhet mot det som foregår på det indre plan, ettersom det er noe som hører fiskene til. Saturn tar ting seriøst og på alvor, og det er derfor sannsynlig at mange vil bruke mye tid på å fordype seg innover for slik å få kontakt med sin indre autoritet. Men det er nok også de som gjennom sitt engasjement vil jobbe hardt for å klare å virkeliggjøre sine drømmer, slik at disse kan manifesteres i den ytre verden i form av et levebrød. På den måten vil mange endelig kunne oppleve at deres drømmer går i oppfyllelse.

Når Saturn plasserer seg i fiskenes tegn, er det ønskelig at man skal ta mer ansvar for de lidende, psykisk syke, de som har falt utenfor systemet osv. Man kan derfor komme til å se et økende engasjement dette året.


Negativt kan Saturn i fiskene føre til depresjon og isolasjon, hvor man kan oppleve det som om ting går i oppløsning. Man bør se opp for ikke å bli for selvdestruktiv, hvor man gir avkall på livet. Det er noe vi kollektivt kanskje bør være oppmerksomme på.


PLUTO I VANNMANNEN – 23.03.23 – 09.03.43 – store kollektive endringer
✨

Pluto beveger seg inn i vannmannens tegn den 23.03.23. Der vil den oppholde seg frem til 11.06.23, for så å vende tilbake til steinbukken igjen på grunn av sin retrograde bevegelse. Den vil ikke tre inn i vannmannen tegn for alvor før 21.01.24, men vi får allerede i år stifte bekjentskap med hvordan den kan komme til å påvirke oss. Den vil med andre ord kunne gi oss en liten formsak på hva vi kan forvente de neste 20 år. Når Pluto beveger seg inn igjen i vannmannens tegn i 2024, vil den bli værende i dette tegnet helt frem til mars 2043.


Pluto i vannmannen kan føre med seg noen drastiske endringer, for vi får med noen helt andre energier å gjøre. Menneskeheten kan som en samlet gruppebevissthet gå gjennom noen store forandringer, hvilket vil påvirke enkeltindividet som også vil gjennomgå noen store indre transformasjoner og forhandlingsprosesser. Dette kan man se som et ledd i at vi står ved overgangen til vannmannens tidsalder. Menneskene vil endre sitt syn på hvordan vi kollektivt skal ta vare på hverandre. Pluto vil med andre ord være med på å endre våre sosiale bevissthet, og hvordan vi som grupper av mennesker vil forholde oss til hverandre. Det er søster- broderfelleskapet som ideelt sett vil vokse seg sterkere, hvilket er et mål når vi er på vei inn i den nye tidsalderen.

Det kan være rester av vår nåværende samfunnsstruktur som bryter sammen når Pluto i 2023 beveger seg retrograd mellom steinbukken og vannmannens tegn. Iallfall hvis det gamle systemet står til hinder for samfunnets videre utvikling og vekst. Pluto har som hensikt å transformere alle aspekter av det eksisterende samfunnet som ikke vil fungere i den nye tiden, og det gjelder små samfunn så vel som for hele verdenssamfunnet.


Pluto har ikke til hensikt å ødelegge og legge i grus for moroskyld, og den bringer derfor også med seg en kraft og vilje til å skape noe nytt, og i dette tilfelle et nytt samfunn bygget på en helt ny teknologi og vitenskap, og med en helt ny sosial bevissthet.

Alle barn som blir født i denne 20-års perioden kan man anse som en helt ny generasjon, for disse energiene vil helt opplagt være med på å prege dem som mennesker. Man kan kanskje anta at mange vil bli meget resurssterke.

JUPITER I TYREN – 16.05.23 – 26.05.24 – hva skjer med verdensøkonomien? ✨

Jupiter beveger seg inn i den stabile og sindige tyrens tegn 16. mai 2023, hvor den vil oppholde seg henimot 26. mai 2024. Jupiter er knyttet til ekspansjon og økt bevissthet, mens tyren er forbundet med våre materialistiske behov og hvordan vi nyttiggjør oss våre verdier og ressurser, ikke minst naturens ressurser.

Dette er energier som kan komme til å påvirke (verdens)økonomien og de finansielle aktivitetene på godt og på vondt, men de kan også bringe med seg en ny bevissthet i forhold til hvordan vi bør forvalte jordens og naturens ressurser på en bedre og mer bærekraftig måte. Vi kan nok komme til å oppleve begge deler, hvor vi vil se nye muligheter i forhold til på hvilken måte vi kan skape en bedre fremtid gjennom fornuftig bruk av ressursene, eller at vi blir nødt til å ta innover oss hvordan vi har levd med overforbruk og grådighet og hvilke ødeleggelser og konsekvenser dette har ført til. Dette er jo en kjent sak, men kanskje noe som vil komme ennå mer i fokus. Husk at Jupiter også er knyttet til overdrivelser, mens tyren er knyttet til våre begjær og vår nytelsessyke. Dette er et tema som på en eller annen måte vil bli belyst.


MÅNEKNUTENE SKIFTER TEGN – 12.07.23 – 29.01.25 – finne vår individuelle egenart✨


Måneknutene består av den sydlige noden som forteller noe om hva vi jobber med å avslutte knyttet til vår fortid, mens den nordlige noden forteller noe om hva vi vil strekke oss mot knyttet til vår fremtidige utvikling. Nodene beskriver med andre ord noe om vår fortid, nåtid og fremtid. Når måneknutene skifter tegn, vil de få oss til å endre fokus og sikte i en helt ny retning. Den sydlige noden vil plassere seg i vekten, mens den nordlige noden vil plassere seg i værens tegn.

Det handler mye om relasjoner og vår evne til å samarbeide. Hvem er vi som enkeltindivid i våre nære menneskemøter, og hvordan fungerer vi sosialt sett sammen med andre? I et større perspektiv, hvem er vi som samfunn og nasjon i møte med andre grupperinger og nasjoner? Det kan nok tenkes at mange samarbeidsavtaler og allianser blir brutt under denne tiden, og det er også sannsynlig at mange langvarige forhold kommer til og avsluttes.


Med denne aksen handler det om å finne vår individuelle egenart, og våge å hente frem værens vilje, mot og handlekraft til å realisere oss selv slik at vi vil bli i stand til å nå våre mål. Det er ønskelig med disse energiene at vi skal bryte med vår manglende tro på oss selv, vår underdanighet og vårt eventuelle mindreverdighetskompleks, og finne styrken i oss selv til å følge våre drømmer gjennom selvrealisering.

Det vi trenger å ta med oss fra vekten i den sydlige noden, er forståelsen om gjensidig respekt og likeverd, så vi via væren ikke overkjører andre. Væren er et tegn som aktiverer konkurranseinstinktet vårt, og den har en meg først mentalitet, men det handler ikke om at vi skal overgå andre. Det handler mer om å konkurrere med seg selv, og å bryte med vår dårlige selvtillit som står i veien for viljen, motet og handlekraften.

 

VENUS RETROGRAD 23.07.23 – 04.09.23 – lære å leve fra hjertet ✨


Venus stopper opp for å starte sin retrograde bevegelse i løvens tegn den 23.07.23. Det gjør den samme dag som Solen beveger seg inn i løvens tegn. Den 13 august vil Solen og Venus møtes eksakt.

Solen er hersker i løven, og får derfor ekstra stor betydning når den plasserer seg i dette tegnet. Dessuten blir Venus sin retrograde bevegelse også viktig, ettersom den er hersker i vekten som den sydlige noden plasserer seg i. Dette med kjærlighet og hva vi hengir oss til blir et viktig tema som kommer til å bli belyst. Venus i løven kan aktivere vår kjærlighet etter luksus og det å leve et utsvevende, overdådig og pompøst liv, men dette er også energier som kan være med på å åpne hjertet for nye dybder av vår kjærlighetsevne. Med solen i hjertet, og når vi lever fra hjertet, vil vi bruke oss selv og våre kreative skapende evner på en helt ny måte. Da vil løven i oss tre frem som en som en som ser seg selv som en del av hele skapelsesprosessen, og det vi skaper vil bli skapt i kjærlighet. Da vil også løven i oss tre frem blant andre mennesker som en medskaper og i kjærlighet til sine medmennesker.

✨✨✨


Året 2023 vil bringe med seg et stort skifte, som vil fortsette for alvor i 2024. Det vi har opplevd de seneste årene har vært en forberedelse til det neste vi har i vente.


Med disse ordene og denne lange bloggen ønsker jeg dere alle et riktig GODT NYTTÅR.
💞

Stooor nyttårsklem til dere alle fra meg. 😘

Kh

Siv Nancy