Bevissthetskifte
En ny JORD
Fullmåne – solen i krepsen og månen i steinbukken
Mars retrograd i væren
Fullendelsen av året 2020

 

🌍


FULLMÅNE – Solen i krepsen og månen i steinbukken

I dag er det fullmåne i steinbukkens tegn, men det er ikke den jeg skal fokusere på i dette innlegget, for den er det så mange andre som har skrevet om. Kort fortalt kan jeg si at vi får med en utrolig sterk kreps- og steinbukk-tematikk å gjøre, hvor noe gammelt blir belyst som et ledd i en slags frigjørelsesprosess, og for at vi skal få muligheten til å tre inn i en ny bevissthet. Mens krepsen beskriver veien inn i livet, og tar for seg vår fortid og alt vi har med oss i bagasjen på godt og på vondt, så tar steinbukken for seg veien ut av livet. Dette betyr ikke nødvendigvis den fysiske død, men når vi frigjør oss fra noe gammelt, så bringer vi noe i oss ut av livet for at noe nytt kan bli gitt nytt liv.

🌍

Vi snakker her om en ny bevissthet, for vi står i et skifte når også Jupiter står plassert i Steinbukkens tegn, sammen med både Pluto og Saturn, hvilket de har gjort over tid. Jupiter står nemlig for åndelig utvikling og økt bevissthet, og sammen med de andre ytre planetene, er dette energier som påvirker hele det kollektive samfunn på en dyptgripende og grunnleggende måte. Jeg tror nok mange har merket seg store endringer de to siste årene, og for ikke å snakke om i år. Året 2020 vil nok bli husket, og gå inn i historien over viktige hendelser hvor hele menneskeheten gikk gjennom en endring og transformasjon som resulterte i en ny bevissthet osv. Et kollektivt bevissthetskifte.

🌍

Dette er og har vært av stor nødvendighet for at vi skal kunne forberedes og klargjøres når vi som verdenssamfunn er på vei inn i en ny tid, inn i vannmannens tidsalder. Vannmannen er opptatt av det helhetlige, og hvordan vi sammen kan fungere på en best mulig og rettferdig måte. Det kreves derfor av oss som menneske, at vi åpner opp for noe i oss selv, vårt sjelslys. Når dette lyset i oss blir mer tent, og når vi begynner og veiledes av sjelens lys framfor personlighetens lys, så begynner vi å tenke mer kollektivt og i en mye større målestokk. For at dette skal kunne bli mulig, vil derfor mange mennesker ta sin 1 innvielse, og en slik innvielse skjer nemlig i steinbukkens tegn, som vi har vært under en sterk innflytelse av de senere år.

🌍

1 innvielse bringer oss inn i et skifte, hvor vi begynner å tenke på en ny måte. Vi begynner å tenke ut ifra sjelens målsetning, framfor personlighetens, og sjelen er opptatt av hvordan vi kan fungere på best mulig måte ut ifra hva som er til det beste for hele fellesskapet, for hele menneskeheten som en samlet bevissthet. Det skal i denne sammenhengen sies at det er mange som allerede er innviet, og som også har tatt høyere innvielser, men rent kollektivt kan det nå synes som at det er mange som skal ta sin første, hvilket vil skape store endringer i verden.

🌍

FULLENDELSE AV ÅRET 2020 🙏

Det er mange som har spurt meg om hva som vil skje etter året 2020, og det kan man ikke si med sikkerhet. Livet vil gå videre, og vi vil fortsatt møte på utfordringer, men vi vil muligens møte dem med en ny bevissthet. Det er også viktig å huske at en innvielse skjer ubevisst og i dyp søvn, og at en forberedelse til innvielse også tar tid. Kanskje dette er den medvirkende årsaken til at så mange føler seg slitne for tiden, fordi det skjer noe på det indre plan, hvor vi blir trukket innover.

🌍

Alle mennesker går gjennom en utvikling. Vi har utviklet oss fra det mer dyriske og primitive til å bli mer selvbevisste, og nå etter hvert mer sjelsbevisste og gruppebevisste. Hvordan vi reagerer på energier, avhenger derfor av utvikling. Når Jupiter og Saturn mot årsskifte sammen beveger seg inn i vannmannens tegn, hvor Saturn er personlig hersker sammen med Uranus, og Jupiter den sjelelige hersker, så vil energiene påvirke oss ulikt. Alt etter om vi stadig blir styrt av det personlige, eller om vi har begynt å lytte til sjelens røst. Sånn vil det fortsatt være, og derfor vil vi respondere ulikt på energi. Men jo flere som lytter til sjelens stemme, desto fortere kan man anta at utviklingen vil gå rent kollektivt, for da vil vi stå der med en hjelpende og utstrakt hånd, framfor med fordømmelse og forakt. Det er viktig å ha seg på minne, at vi alle går veien gjennom vår livs reise på det jordiske plan, hvilket betyr at vi lever mange liv for å kunne utvikle oss som fullkomne, og heldigvis for det. I denne sammenheng kan det nevnes at krepsen står for reinkarnasjon, det vil si at vi blir født på ny og på ny for å utvikle ulike kvaliteter, som vært tegn representerer.

🌍

Vel, om vi lar oss bli styrt av vår personlighet og den personlige herskeren som nevnt, eller om vi har begynt å respondere på vår sjelsbevissthet og den sjelelige herskeren, det vil utgjøre en stor og vesentlig forskjell. Et møte mellom den begrensende Saturn og den frihetssøkende Jupiter, hvor den ene står for ekspansjon og den andre for sammentrekning, kan føre til konflikter. Det kan ytre seg i for eksempel at man kan komme til å føle sin frihet frarøvet, blant annet som følge av restriksjoner i samfunnet.

🌍

Vannmannen er jo også kjent for å være litt rebelsk, hvor den gjør opprør mot det eksisterende, fordi det er på tide å tenke nytt. Det betyr at den ikke alltid er like glad i å følge gjeldende normer og regler, særdeles hvis den føler seg urettferdig behandlet. Jupiter i vannmannen er nemlig opptatt av rettferdighet. Det vil derfor ikke forbause meg om det vil skje noen opprør i økende omfang. Det er nå engang slik, at ofte må rebellen frem i lyset, for å kunne skape endringer til det bedre for fellesskapet som helhet.

🌍

STRÅLEINNFLYTELSE 🌈

Når jeg sitter her og skriver, så er det som om flere ting bare åpenbarer seg, men jeg kan ikke skrive alt. Jeg vil imidlertid påpeke et par ting, og det er at vi under tiden er under sterk innflytelse fra de kardinale tegn og den 7 strålen. For det første så er de kardinale tegn knyttet til vilje, og setter derfor ting i gang, og da de kardinale tegn har som hensikt å styre og rettlede sjelen, ikke minst mot innvielse, så kan også deres påvirkning gi noen indikasjoner om hva vi står overfor.

🌍

Når det kommer til den 7 strålen, som er strålen for seremoniell orden og magi, så har den som oppgave blant annet å forene. Det ønsker å skape fullkommenhet i menneskets lavere natur, hva menneskets tanker, følelser og handlinger angår. Når det skjer en forening i mennesket på dette plan, hvor det ikke lenger lar seg bli styrt av gamle tankemønstre og følelser, så vil det begynne å handle mer og mer ut ifra sjelens veiledning. Den 7 strålen bringer derfor harmoni i vårt kaotiske følelse- og tankeliv. Det skal sies at dette er strålen for vannmannens tidsalder, som nå er ved å avløse den 6 strålen, som har vært den regjerende strålen i fiskenes tidsalder.

🌍

MARS I VÆREN – RETROGRAD

Så ser jeg at det er en ting til jeg vil nevne i forhold til dette med stråler og stråleinnflytelse, for planeten mars har nå beveget seg inn i sitt eget tegn væren, og da den skal starte sin retrograde bevegelse fra 11 september til 13 november, i sitt eget tegn, så vil den få en sterk innflytelse på oss i et halvt år fremover, fram til 7 januar 2021. Da dette enn videre er en av de såkalte indre planetene, vil den i aller høyeste grad kunne påvirke oss på det personlig plan.

🌍

Mars er knyttet til vår vilje, pågangsmot og evne til å handle. Den er en maskulin kraft, og denne kraften blir ytterligere forsterket når den har plassert seg i sitt eget tegn væren. Vi går i møte med et sterkt ildtemperament, som kan gi seg utslag på flere måter. Disse energiene kan blant annet fremprovosere et gammelt sinne, og hvis ikke disse energiene blir kanalisert utad på en konstruktiv måte, så kan de føre til noen uforutsigbare handlinger, som et resultatet av ren frustrasjon. Man kan derfor komme til å handle noe uforutsigbart, hvor man foretar seg noen forhastede beslutninger, eller man kan oppleve å bli noe handlingslammet.

🌍

Mars retrograd ber oss om å være mer tålmodig i situasjoner hvor det trengs, samtidig som den utfordrer oss til å bli mer vågal og handlekraftig i andre situasjoner, slik at vi ikke blir brennende inne med vårt potensiale og åndskraft. Begge deler kan i motsatt fall bygge opp under frustrasjon, irritasjon og et ulmende sinne, hvor vi følgelig kan komme til å handle overilt og på impuls.

🌍

Også i forbindelse med disse energiene vil jeg trekke inn deres stråleinnflytelse, for mens mars er under innflytelse av den 6 strålen, så er væren under innflytelse fra den 7 strålen. Den 6 strålen som vi har vært under innflytelse av under fiskenes tidsalder, er nå ved å vike til fordel for den 7 strålen som er tiltagende under vannmannens tidsalder. Når mars nå beveger seg retrograd, vil den få oss til å grunne over bruken av disse energiene.

🌍

Negativt har den 6 strålen vært knyttet til fanatisme, vår blinde tro og sekterisme, vår sort hvite tenkning, vår selviske kjærlighet, vår partiske holdning osv. Den har i denne sammenheng fremprovosert krigeren i oss. Dette har også vært kjennetegnende i fiskenes tidsalder, hvor vi har kjempet for vår tro. Den 7 strålen ønsker som nevnt å forene, skape harmoni der det har vært kaos, forene det beste i alt og alle, og ikke minst, skapet orden og syntese på det fysiske plan.

🌍

Det kan synes som om mars i væren, og dens retrograde bevegelse ønsker at vi skal reflektere over dette, for som nevnt i flere av mine tidligere innlegg, så har de retrograde bevegelsene som hensikt å få oss til å grunne over ting vi tidligere har forsømt eller ikke forstått. Dette for at vi skal få muligheten til å se ting i et nytt lys og i et nytt perspektiv. Derfor er jeg veldig glad i retrograde bevegelser, for de bringer ofte med seg et eller annet i håp om et resultat. Så får vi se, om det er krigeren i oss som kommer frem, eller en ny forståelse hvor væren trer frem i kraft av sine evner til å lede sitt folk som en støttespiller og ikke en hærfører.

🌍

Avslutningsvis vil jeg si at væren er knyttet til tallet 1, det enhetlige, den aller første impuls, en helt ny start. Hvor spennende er ikke det?

Med disse ord ønsker jeg dere alle alt godt i det vi alle står sammen i. 
💙💙

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen