ENERGISKIFTE – 21 DESEMBER 2020 🙏

Saturn og Jupiter går inn i et eksakt møte med hverandre i vannmannens tegn, og danner et lysfenomen som blir forbundet med Betlehemsstjernen. 🌟

Vintersolverv – det mørkeste og lengste døgnet i året, før vi går mot lysere dager 🌟

Solen beveger seg inn i steinbukken tegn 🌟

Vi nærmer oss et energiskifte mange snakker om, hvor vi får med noen helt nye energier å gjøre. Det kan beskrives som en portal som åpner seg, hvor vi går en ny tid i møte. Vi er virkelig på vei inn i VANNMANNENS tidsalder, en overgang som har pågått over mange, mange år. Når vi forlater en tidsalder og beveger oss inn i en ny, fører det med seg friksjon og spenninger, og dette fordi vi ved en avslutning må vi gi slipp på det gamle som har utspilt sin rolle. Vi skal samtidig venne oss til nye energier, nye måter å leve og tenke på, og dette skaper motstand. Dette året 2020 har vært et helt spesielt år, hvor vi har måtte forsake, med dette har også vært et forberedelsens år, før vi går den nye tiden i møte.

Det er møtene mellom Saturn, Pluto og Jupiter i steinbukken gjennom dette året, som har forårsaket mye av de endringene vi har opplevd. Mars sin innflytelse i år, bør så absolutt også vektlegges. Jeg skal forsøke å forklare.

 

Fra selvbevissthet til gruppebevissthet 🌟

Når vi går inn i vannmannens tidsalder vil vår kollektive bevissthet endres fra å ha vært sentrert rundt vår egen selvbevissthet, til å orienteres mot en gruppebevissthet. Det har vært en nødvendig prosess og utvikle oss til selvstendige individer, slik at vi i kraft av oss selv kan bli skapende mennesker ut ifra våre iboende evner og kvaliteter. Men vi har samtidig utviklet et sterkt ego, hvor vi har vært opptatt av å dyrke våre egeninteresser. Med et sterkt ego er vi opptatt av oss selv, men her skjer nå det en stor endring, for vannmannen som tegn er opptatt av felleskapet, og hvordan vi som menneskehet kan fungere på best mulig måte sammen.

Det er slik, at alle tegn har et annet tegn som står på motsatt side i horoskopet, og på motsatt side av vannmannen står løven. Alle tegn som står over hverandre skal forenes og integreres i hverandre, for at vi skal kunne fungere i størst mulig harmoni. Løvens tegn er derfor særdeles viktig i vannmannens tidsalder, og hva er det egentlig løven handler om. Jo, det er nettopp i løvens tegn at vår personlighet oppstår. Den beskriver noe om vår selvrealisering, og hvordan vi trer frem på livets scene med våre iboende skapende kreative evner og kvaliteter. Men løven har også ofte et stort behov for å bli sett og hørt, når det er det selvsentrerte egoet i mennesket som regjerer. Løven kan derfor beskrives som et stort ego. Men sånn er det nødvendigvis ikke, for solen er hersker i løven, og knyttet til hjertechakraet. Når mennesket åpner opp sitt hjerte vil dets fokus bli en helt annen, og følgelig vil bevisstheten også endres. Mennesket vil vende sitt fokus bort fra seg selv og sin selvsentrering, til å strekke seg mot det som hører vannmannen til, og vannmannen er som nevnt opptatt av det helthetlige. Med solen i hjerte og en økende kjærlighetsevne, vil menneske begynne å handle i kraft av seg selv og sine skapende evner, med tanke på felleskapets beste. Kollektivt vil vi endre vår bevissthet når vi går inn i den nye tiden, og det er jo virkelig det de energiene vi har vært i møte med gjennom året 2020, har hatt som hensikt å få oss til å gjøre.  

 

Møte med Pluto – ødeleggelse, transformasjon og forvandling 🌟

Det startet i januar, da ødeleggeren Pluto gikk inn i et eksakt møte med Saturn i steinbukken. Pluto legger ting som har utspilt sin rolle i grus, fordi der er noe nytt i vente. Saturn som er hersker i steinbukken har som hensikt å ivareta samfunnets interesser, og hvordan bygge opp et velferdssamfunn som menneskene kan nyte godt av. Det skal sies at Steinbukken også er knyttet til økonomiloven. Her har Pluto sett det nødvendig å bryte ned noe i forhold til det eksisterende, fordi det ikke vil passe inn i den nye tiden vi går i møte med.

Midt i det hele begynner Jupiter å blande seg inn, hvor den hele tre ganger i år har gått inn i et møte med ødeleggeren Pluto, som følge av dens retrograde bevegelse. Her har energiene hatt som hensikt å endre vår bevissthet, for Jupiter som er hersker i skytten er opptatt av nyorientering og økt bevissthet. Men fordi vi kanskje henger litt for fast i det gamle, må den ha hjelp av ødeleggeren Pluto, og da får vi like godt en pandemi, kalt Korona. Dette er da også meget interessant, for hva betyr korona. Korona er den gloria som oppstår rundt menneskets hode, når det får mer sjelskontakt.   

Det er stadig flere mennesker som åpner opp for sitt indre iboende liv, hvor mennesket forstår at det har en sjel. Jo sterke kontakt mellom personlighet og sjel, jo mer vil vi handle ut ifra hjerte og vår kjærlighetsevne og viljen til det gode, hvilket er viktig når vi går den nye tiden i møte, i vannmannens tidsalder.

Ødeleggeren Pluto har hatt en helt spesiell oppgave i år, hvor den i møte med Saturn har vært med på å legge deler av samfunnsstrukturen i grus, hvor arbeidsplasser stadig går tapt, og hvor det har oppstått usikkerhet rundt dette med velferd og økonomi. Den har i møte med Jupiter tatt tak i dette med fokus, retning og mål, som Jupiter er opptatt, slik at et nyorientering kan finne sted. Og her har også Mars, som også har gått retrograd høst, i sitt eget tegn væren, spilt en stor rolle. Den har periodevis stått i et spenningsforhold til både Saturn, Jupiter og Pluto under denne perioden, og i dens retrograde bevegelse har den stått i noen sterke spenninger særdeles til Pluto. Når en planet går retrograd, er det fordi den vil at vi skal gå innover i oss selv og reflektere over ting vi ikke har forstått, eller noe vi har forsømt som det er på tide å ta et oppgjør med.

Mars, og særdeles når den står i sitt eget tegn, beskriver krigeren. Vi får her med krigsguden å gjøre, som i det ytre kan skape konflikter, for her kommer konkurranseinstinktet inn i bildet som den drivende kraft, og følgelig en meg først mentalitet. Men, og det er et stort men, for mars har også en annen hensikt fordi den er sjelelig hersker i skorpionen, som Pluto er personlig hersker i. Her skapes det en forbindelse til skorpionens oppgaver og hensikt.

Med mars som krigsguden og sjelelig hersker i skorpionen oppstår krigen på det indre plan, mellom personlighet og sjel, og målet er at personligheten skal falle på kne og bli et redskap for sjelen. Det innebærer at vi må gå i oss selv og våge å se våre skyggesider, erkjenne disse, akseptere og å tilgi både oss selv og andre, for det er da vi til syvende og sist blir satt fri. Vi vil dermed fristille oss slik at en nyorientering kan finne sted i skyttens tegn, og slik at vi kan begynne å sikte mot helt nye mål. En slik transformasjon som Pluto bidrar til, får oss derfor til å søke innover og åpne opp for en spirituell og åndelig utvikling.

Pluto og Jupiter som er herskere av skorpionen og skytten er to tegn som bringer med seg selverkjennelser og nyorientering, mens det er Saturn i Steinbukken som utfører dem. Pluto og Jupiter har i hele denne prosessen i år stått sammen med Saturn, i steinbukkens tegn. Det er steinbukken som tar ting på alvor slik at ting blir gjort, hvilket krever ansvar, disiplin, tålmodighet og hardt arbeid, som er blant steinbukkens kvaliteter.

Det er så mye som kunne vært sagt, og man kunne ha skrevet en hel bok om disse energiene, men kort sagt har vi i år forberedt oss til det nye kommende, som skjer den 21.12.20. Denne dagen går solen inn i steinbukkens tegn, som faktisk er det tegnet som er knyttet til innvielsesveien. En innvielse handler kort og godt om at man endrer sin bevissthet, og vi har i møte med Jupiter, Pluto og Saturn på en måte vært gjennom en prøvetid, en eksamenstid, som det vil vise seg om vi har bestått eller ei. Dette fordi det faktisk kreves tålmodighet, ansvarlig, selvdisiplin m.m. og klare å stige i gradene også på det indre plan.  Det sies enn videre, at når vi går den nye tiden i møte, vil svært mange mennesker ha tatt sin første innvielse, hvilket innebærer at man endrer fokus og blir mer uselviske og helhetsorienterte. En slik innvielse foregår ubevisst.

 

 Jupiter og Saturn møtes eksakt i vannmannens tegn – Betlehemsstjernen 🌟

Vel, den 21.12.20, på årets mørkeste og korteste dag, møtes Jupiter og Saturn eksakt på 00 grader i vannmannens tegn. Dette er også en stor begivenhet, fordi disse to planetene som er de største i vårt solsystem danner et lysfenomen som vil bli synlig for Jorden, og som blir forbundet med Betlehemsstjernen.  Jupiter består av et enormt energireservoar, som sender ut mer energi enn den selv mottar, og dens størrelse kan beskrive noe om hva den prinsipielt står for, nemlig utvidelse og ekspansjon, og følgelig økt bevissthet. Det som skjer anses derfor for å være en stor begivenhet, det samme fenomen som lyste opp nattehimmelen da Jesus ble født. Alt dette skjer på vintersolverv, som symbolsk betyr lysets gjenfødsel.

Hvordan disse energiene vil påvirke oss, kommer an på hvordan vi kommer til å respondere på dem. Det ligger alltid både utfordringer og muligheter, alt etter hvor vi egentlig befinner oss i vår utvikling. Jupiter og Saturn beveger seg samtidig inn i vannmannens tegn, og dette er egentlig to motstridende energier. Jupiter er opptatt av frihet, og hater og bli bundet og bastet. Saturn derimot krever tålmodighet, og dette kan for mange bli en stor utfordring. Jupiter er den energien som vil utfolde seg og ekspandere, og er stadig på søken etter nye erfaringer. Saturn er sammentrekning, og har et ønske om at vi skal lære av våre tidligere erfaringer.  Saturn kan derfor med sin sterke ansvarsbevissthet og disiplin sette en demper på frihetsfølelsen. Og når du går inn i vannmannens tegn, som også representerer rebellen, ja så er det ikke usannsynlig at man kan få se en del opprør.

Men disse energiene byr så absolutt på noen muligheter. Jupiter er den som strekker seg mot nye mål, og Saturn er den som sørger for stabilitet og trygghet, og når de plasserer seg i vannmannens tegn som står for nytenkning og revolusjon, så handler det om å skape en trygghet, sikkerhet og stabilitet i samfunnet. Vi kan derfor komme til å se at noe nytt vil vokse frem. Ny teknologi og nye arbeidsplasser som vil være mer fremtidsorienterte. Når det skapes harmoni i disse energiene, vil den filosofiske Jupiter som også er opptatt av etikk og moral, sørge for et endret livssyn, som vil påvirke samfunnets moral også knyttet til økonomi og ansvar. Dette vil følgelig være et fokus og et mål med disse energiene vi går i møte med. I vannmannens tegn, og i den nye tiden, vil vi nok få se en helt ny teknologi vokse frem.

Det gjør det ikke mindre spennende med tanke på at Saturn sammen med Uranus, anses som personlige herskere i vannmannen, mens Jupiter er den sjelelige hersker i dette tegnet. Her får vi et møte mellom personlighet og sjel. Og igjen, Saturn handler om ansvarlighet, og vannmannen om vår evne til å hjelpe våre medmennesker i nød, og vi blir allerede testet i forhold til det som skjer, blant annet i flyktningleirene.

Vi skal lære oss å samarbeide i den nye tiden, også over landegrenser, noe koronaen forsøker å vise oss, og dette via Jupiter som har hatt sitt tøffe møte med Pluto hele tre ganger i år. Etikk, moral, politikk, ansvar, samarbeid og økonomi er temaer vi møter.

Jeg vil avslutningsvis dele noen tanker om Trump. Alt som skjer i det ytre bilde viser til noe vi som mennesker speiler oss i. Trump som den mektigste mann de senere årene har vært et speilbilde for store dere av befolkningen. Man kan ikke nekte for at han har et stort ego, men også et stort mot. Det er vårt eget ego vi kanskje speiler i han, og nå er egoet hans i fall. Hans stolthet og selvsentrering har virkelig fått seg en knekk. Dette er noe vi kollektivt får speilet via han, som takke være hans mot har gitt oss denne muligheten.

Enn videre, vi må nå bære masker, noe som kan speile hvordan vi maskerer oss når vi ikke er tro mot oss selv, når personligheten og egoet er den som bestemmer, framfor sjelen. Men når sjelen er i fremvekst, vil vi bli mer tro mot vår sanne natur, og vi vil begynne å skape ut ifra våre indre kvaliteter. Sjelen er alltid opptatt av det medmenneskelige. 

En liten bønn jeg har skrevet i denne forbindelsen 🙏 🌟

La meg ledes av lyset.
La meg ledes inn i lyset.
La meg ledes inn i lys og kjærlighet
La Bethlehemsstjernen lyse opp min vei. 

Med disse ord ønsker jeg dere alle alt godt, og la oss begynne å ta vare på hverandre ved å la kjærligheten få strømme ut fra våre hjerter.

 

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen