FULLMÅNE / BLÅMÅNE I VANNMANNEN
SOLEN I JOMFRUEN
URANUS RETROGRAD

✨🌟✨

Jeg har skrevet et lengre innlegg om begivenhetene rundt kommende fullmåne, for alle disse hendelsene henger sammen.

✨🌟✨

URANUS RETROGRAD – 21.08.21

For det første stoppet Uranus opp den 19 august, for å starte sin 5 måneders lange retrograde bevegelse fra og med den 21 august. Når en planet stopper opp, så er det nettopp sånn det kan oppleves, at ting stopper litt opp. Dette fordi det skjer en omdirigering av energiene, før planeten begynner å gå tilsynelatende baklengs.

Når en planet beveger seg retrograd møter vi noe i dens energier som krever vår oppmerksomhet. Vi blir derfor trukket mer innover i oss selv for å reflektere over det som ligger der som en tematikk, men det for at vi skal få muligheten til gjennom selvransakelse å bli gjort oppmerksom på hva som skal til for at ting skal bli bedre. Da dette er en saktegående og det vi kaller en ytre planet, så er dette noe som i aller høyeste grad vil påvirke oss på et kollektivt plant.

En retrograd planet bringer oss derfor tilbake til tidligere hendelser hvor vi repeterer gamle ting, inntil vi har forstått. Det kan være noe vi tidligere har forsømt eller ikke tatt godt nok på alvor, som det nå er på tide å forsøke å gjøre noe med. Men, slike energier gir oss så absolutt også noen muligheter, og det er nettopp frigjørelse og healing som et resultat av selvgransking når vi har tatt det som ligger der som et tema på alvor. Når vi klarer å bryte ut av noen gamle tanke- og handlingsmønstre vil nye muligheter for videre vekst åpenbare seg.  

Det er nettopp dette med å bryte ut av noe som et ledd i en frigjørelsesprosess som blir så essensielt når vi har med Uranus å gjøre, for det er det som ligger i dens natur, nemlig å bryte med det rigide og de hemningene som står i veien for videre selvutfoldelse, vekst og utvikling. På det individuelle plan ved å bryte med gamle tanke- og handlingsmønstre, på det kollektive plan ved å bryte med gamle rigide samfunnsstrukturer som står i veien for den kollektive samfunnsutviklingen for verdenssamfunnet som helhet.

Det er heller ikke uten betydning hvilket tegn en planet beveger seg retrograd i, og når Uranus beveger seg retrograd i tyrens tegn, som den over en lang periode står plassert i, så er det noe i henhold til hvordan vi forholder oss til våre verdier og vårt verdisyn den ønsker vi skal se litt nærmere på. Det gjør det ikke mindre interessant at Uranus har det vi kaller sitt såkalte fall i tyrens tegn, og når en planet står i fall, vil det oppleves som av at ting rakner. Uranus er en saktegående planet, og dette er derfor noe som påvirker oss over lang tid, både individuelt og som samfunn. Vi har allerede vært under disse innflytelsen med Uranus i tyren siden mai 2018, og vil fortsatt være det i ytterligere fire år.  

Men hva betyr det egentlig når Uranus har sitt fall i tyren, det skal jeg forsøke å utdype litt nærmere. Uranus er knyttet til det vil kaller det transpersonlige og okkultismen, det som ikke kan sees med det blotte øye, og som derfor holdes skjult for det alminnelige mennesket. Tyren som tegn er knyttet til våre sanser, herunder også våre høyere sanser, bl.a. vårt tredje øye og vårt indre seende når vi har kommet dithen i vår utvikling. Men tyren er også knyttet til våre verdier, samt våre drifter og begjær, og det er noe hva dette angår Uranus med sitt fall har som hensikt å frigjøre oss fra. Vi har i våre mange, mange inkarnasjoner blir drevet av disse impulsene i oss, for det er våre drifter og begjær som når alt kommer til alt har fått oss til å søke mot stadig nye erfaringer, noe som har vært nødvendig for at vi skal kunne utvikle oss som mennesket på godt og på vondt. Men det er når vi blir slave av våre begjær at vi også mister vår frihet. Det er ikke det samme som at vi skal frykte livets formside, og at vi ikke lenger skal få ta del i livets mangfold, men vi skal frigjøre oss fra slaveriet slik at vi kan få kontroll over våre begjær, og ikke motsatt. Dette er noe av det Uranus har som hensikt å bidra med når den står i sitt fall i tyrens tegn, å frigjøre oss fra bundetheten etter det materialistiske. Dette kan selvfølgelig, når vi har kommet dithen i vår livsprosess, gi en følelse av at livet rakner, men det er når vi endrer vårt verdisyn at vi vil åpne opp for noen helt nye verdier, noen indre verdier, og det er også da det begynner å bli litt mer spennende. For hva skjer når vi åpner døren for det transpersonlige og okkultismen i takt med endret verdisyn, jo det er jo nettopp da vi begynner å åpne opp for vårt indre seende og våre høyere sanser. Det indre lyset i oss blir følgelig tent, hvorpå vi blir i stand til å se oss selv som en del av noe mye større. Tyrens evne til å se klart gjennom sitt tredje øyet aktiveres sakte, men sikkert, og den retter dermed blikket utad med et større blikkfang, med evne til å se seg selv som en del av menneskeheten som Uranus som hersker av vannmannen er opptatt av. Her ser vi også hvordan tyren gjennom Uranus forbindes med vannmannen, og at dens plassering i dette tegn er særdeles viktig for vår kollektive utvikling mot ¨Den Nye Tiden¨ vi er på vei inn i. Den er viktig med henblikk på at vi i møte med ¨Det Nye Tiden¨ må endre våre verdiholdninger i forhold til hva som vil passe inn i vannmannens tidsalder.

✨🌟✨

FULLMÅNE / BLÅMÅNE I VANNMANNEN – 22.08.21 – kl. 13:01

Uranus er det vi kaller personlig herkser i vannmannens tegn, og den startet sin retrograde bevegelse når vi er vi inne i denne fullmåneperioden, en såkalt blåmåne. Med blåmåne forstår vi at det inntreffer to etterfølgende fullmåner i samme tegn, hvilket betyr at vi er inne i nok en fullmåne i vannmannens tegn. Vi er for så vidt under en utrolig sterk Uranus / vannmann innflytelse hele dette året, og det i seg selv er spennende nok, ettersom det gir noen indikasjoner om at vi virkelig står ved en frigjørelse fra noe gammelt som en forberedelse til noe nytt.

Når vi nå er på vei inn i vannmannens tidsalder, vil en ny bevissthet i oss vokse frem. Fiskenes tidsalder startet med Jesus sin fødsel, med kristendommens fremvekst. I denne tidsperioden har mange verdensreligioner blitt dannet, og dessverre også mange konflikter og splittelser mellom de ulike trossamfunn. Når vi går den nye tiden i møte, vil vi muligens se en ny verdensreligion vokse frem, basert på en helt ny bevissthet om søster- broderfelleskapet. Vi vil forstå at vi alle er likeverdige, og dermed vil vi ikke ha behov for å dyrke ulike gudeskikkelser og guruer m.m., for vi vil forstå at vi alle kommer fra samme kilden, den Ene, og at vi alle som en går veien mot opplysning. Å bli opplyst betyr at vi får mer kontakt med et annet lys, sjelens lys, og med sjelen som veiviser vil vårt fokus endres totalt.  

Alle mennesker er en del av søster-broderskapet som befinner seg på utviklingens vei, hvorav den forutgående vannmannen er den som med sin krukke med vann, er med på å opplyse tørstende mennesker via tankeplan. Krukken består av innsikt, visdom og bevissthet, som den opplyste bringer med seg videre til sine medmennesker med tjeneste for øye, og det er dette vi kaller for VERDENSTJENESTE som er knyttet til vannmannens tematikk.

Under denne fullmånen plasserer månen seg sammen med Jupiter, i en opposisjon til solen. Dette i seg selv er veldig spennende, for både Jupiter og månen forener jomfruen med vannmannen som felles herskere i disse to tegn. Månen er det vi kaller sjelelig hersker i jomfruen og åndelig hersker i vannmannen, mens Jupiter er sjelelig hersker i vannmannen og åndelig hersker i jomfruen. Under denne fullmånen i vannmannens tegn plasserer altså Jupiter og månen seg ved siden av hverandre i vannmannens tegn, bare noen få timer før solen beveger seg inn i jomfruen. Dette er ikke tilfeldig.  

✨🌟✨

Solen i jomfruen – 22.08 – kl. 22:35

Her står vi med andre ord i en fullmåneperiode som kulminerer på sitt sterkeste bare timer før solen går inn i jomfruens tegn. Jomfruen er et tjenesteytende tegn, som har et ønske om å hjelpe de sårede og trengende i nød. Hun er knyttet til alt som har med helse å gjøre, og velger seg derfor ofte et yrke innenfor helsetjenesten på en eller annen måte. Vannmannen er som tidligere nevnt knyttet til alt som har med verdenstjeneste å gjøre. Den er opptatt av felleskapet og hvordan hele menneskeheten har det som en samlet kollektiv bevissthet, med blant annet rettferdighet i fokus.

Det kan kanskje være på sin plass å forsøke å fortelle litt om hva det betyr å ha månen og Jupiter som herskere. Månen er som en beholder som inneholder alt hva vi har med oss fra fortiden. Månen er derfor knyttet til våre emosjoner, og som menneske lar vi oss ofte bli styrt og kontrollert av vårt følelsesliv, hvilket er noe som er med på å prege våre handlinger, og det er her jomfruens oppgave kommer inn i bilde.

Jomfruen er opptatt av renselse, kosthold og helse. Det hun gjør er å rense ut i gamle lag av tanker og følelser som får oss til å stagnere og bli hengende fast i det gamle. Hun renser ut og frigjør plass så månen, jomfruens sjelelige hersker, kan få muligheten til å bli fylt med et helt nytt liv. Det nye livet vi her snakker om er en ny bevissthet, Kristusbevisstheten, vår sjelsbevissthet. Det er da Jomfruens åndelige hersker Jupiter så smått begynner å tre frem i bildet, for Jupiter er nettopp knyttet til dette med økt bevissthet.

Etter en jomfrufødsel hvor Kristusbevisstheten i oss blir født, vil jomfruens behov for å tjene strekke seg mot vannmannen, som har Jupiter som sjelelig hersker. Jupiter er under innflytelse fra den andre strålen, som er strålen for kjærlighet og visdom. Den ønsker å skape en forening og en syntese, med mål for øye å etablere en forbindelse og å skape et samarbeid over landegrenser, hvor det endelige målet er å ivareta hele menneskehetens interesser. På den måten vil søster- broderfelleskapet ivaretas, som vi alle er en del av. Når alt kommer til alt er vi alle en del av en stor kollektiv familie, og månen er også knyttet til det familiære. Vel, Jupiter transmitterer og utvikler åndelig bevissthet, og gir derfor vannmannen evnen til å utstråle kjærlighet og visdom til menneskeheten på Jorden.

Når det kommer til månen som åndelig hersker i vannmannen, blir det også her viktig å se på dens stråleinnflytelse. Månen er under innflytelse fra den 4 strålen, strålen for skjønnhet og harmoni gjennom konflikt, og den viser til alle til de følelsesmessige og mentale konfliktene vi som mennesker og menneskehet opplever gjennom alle våre erfaringer i vår inkarnasjonssyklus, og derav vår konfliktfylte adferd mennesker imellom, når vi lar oss bli kontrollert av våre følelser.

Enn videre, når jomfruen har renset ut i sitt følelsesliv og frigjort plass i månen, vil månen miste sin kraft i vannmannen. Vi vil dermed få kontakt med Uranus og det transpersonlige, det vil si alt det som befinner seg utenfor tid og rom.  På dette stadiet vil den 7 strålen, som er svært fremtredende i den nye tiden vi går i møte med, begynne å gjøre seg gjeldende. Den 7 strålen er strålen som står for orden og magi, og har som hensikt å bidra til å skape orden gjennom dens evne til å forene det beste i alt. Den forener det som er foroven med det som er forneden, mikrokosmos med makrokosmos, menneskets sjelelige og åndelige bevissthet med personligheten. Dette vil endre en persons bevissthet til å bli mer gruppebevisst orientert, hvilket igjen vil påvirke vårt verdenssamfunn. Dette er hva vi strekker oss mot som et ledd i vår utvikling.

Med disse ord har jeg forsøkt å forklare hvordan begivenhetene henger sammen. Det som blir spennende nå fremover er å se hva som vil skje i verdenssamfunnet av tvingende hendelser for at menneskeheten skal lære seg evnen å samarbeide ut ifra felleskapets beste og på en mer rettferdig måte.

✨🌟✨

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god helg.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen