Fullmåne og eklipse
05.06.20 kl. 21:12

1 av i alt 3 eklipser som følger hverandre denne sommeren
Vår planet JORDEN blir veldig sentral under denne begivenheten
🌍🌝🌍

Vi er inne i en ny fullmåneperiode og eklipse, hvorav denne eklipsen er 1 av i alt 3 eklipser som følger hverandre i løpet av denne sommeren. Vi får med en såkalt halvskygge måneformørkelse å gjøre nå den 5 juni, og under en slik formørkelse vil månen se mørkere ut enn normalt sett.

Under denne fullmånen plasserer solen seg i tvillingen og månen i skytten. Denne fullmånen kan sies å bli veldig sterk av flere årsaker. For det første er den som en slags portal som åpner vei, samt at den er igangsettende fordi vi får med disse tre etterfølgende eklipsene å gjøre. I tillegg skiftet nodeaksen ganske nylig tegn, hvorav den sydlige noden nå står plassert i nettopp skytten og den nordlige noden i tvillingen, på 29 grader. Dette viser til at vi får med en særdeles sterk tvilling- og skyttetematikk å gjøre under denne fullmånen, som indikerer et møte med noen nye energier som følge av en form for avslutning. Nodeaksen beskriver et utviklingspotensial, hvor vi skal frigjøre noe som hører den sydlige noden til, altså skyttens tematikk, mens den nordlige noden beskriver et utviklingspotensial. Akkurat det temaet som bli belyst under fullmånen.

 🍀🕊🍀

Vi feirer menneskeheten🕊

Fullmånen i tvillingen er en av det tre viktigste fullmånene gjennom året, hvorav væren og tyren er de to andre. Disse tre tegnene beskriver det mentale (væren), astrale (tyren) og det fysisk-eteriske (tvillingen), eller med andre ord ånd, sjel og personlighet. Mye kunne vært sagt om dette, men det får bli med en annen gang. Det som er interessant i denne sammenhengen, er at det er hele MENNESKEHETEN som feires under tvillingens fullmåne. Tvillingen er knyttet som vi ser til det eteriske, og viser til hvordan mennesker kobles sammen gjennom et nettverk av energi. Både til det høyere og det lavere i det enkelte menneske, og mennesker imellom.

 🍀🕊🍀

Tvillingens og skyttens fellesnevner er JORDEN🌍

Tvillingen og skytten har en fellesnevner og er knyttet sammen via deres hersker JORDEN, for vår planet Jorden er sjelelig hersker i skytten, og åndelig hersker i tvillingen. For øvrig er Jorden ikke knyttet til andre tegn som hersker, og med dette forstår vi at vi nå står overfor energier som er viktig både for hele menneskeheten og for vår planet Jordens videre utvikling og vekst. Dette kan det være av verdi å bite seg merke i, for jorden står i en nøyaktig forbindelse med månen under denne fullmånen. Noe gammelt blir nå belyst knytet til blant annet vår forhistorie.

 🍀🕊🍀

Ytre planeter i retrograde bevegelser – påvirker hele det kollektive verdenssamfunn 🌍

Som om ikke dette er nok, har vi tre ytre planeter som nå beveger seg retrograd, nærmere bestemt Pluto, Jupiter og Saturn. I juni vil Neptun slenge seg på, og Chiron den 12 juli. Den 16 august henger den siste av de ytre planeter seg på. Det vil si, at fra 16 august til slutten av september vil alle de ytre planetene gå i retrograd bane, og de ytre planetene påvirker oss på det kollektive plan, med andre ord hele verdenssamfunnet. I løpet av denne perioden, vil Pluto og Jupiter gå inn i et eksakt møte med hverandre for andre gang den 30 juni, (for siste gang den 12 november).

Retrograde bevegelser får oss til å gå innover i oss selv, i tenkeboksen for å reflektere over diverse forhold. De bringer med seg repetisjoner der vi tidligere har forsømt våre oppgaver, plikter og vårt ansvar, og på den måten blir det gitt oss muligheten til å rette opp i forhold som ikke har vært i balanse.

 🍀🕊🍀

Tvillingen og skytten som tegn♊️💜♐️

Vel, hvilke energier er deg egentlig vi kommer under innflytelse fra? Det er blant annet knyttet til syntese og forening.

Tvillingen er den som bygger bro og forener på det ytre plan gjennom kunnskap og formidling, og den er derfor god på å skape forbindelser. På det indre plan trer den i kraft som et sendebud mellom det høyere og det lavere, mellom sjel og personlighet, slik at de to som tvillingen representerer kan forenes. Når personligheten blir et redskap for sjelen, vil vi bli i stand til å handle helhetlige, hvilket er sjelens målsetning. Når sjelens kvaliteter i tvillingen bringes frem i lyset, vil menneske evne å se sakens kjerne ikke bare fra en side, ikke bare to, og faktisk mange sider. Skytten bringer mangfoldet inn i bildet, og knytter sammen gjennom syntese.

Vi får med begreper som dualitet og overdrivelse å gjøre. Skytten er knyttet til tro, og herunder også fanatisk tro, og det er muligens den vi skal bevege oss litt bort fra, for å bli mer åpen og fleksibel i tankegangen, slik at vi kan bli mer åpne for den tidløse visdommen knyttet til våre høyer bevissthet. Dette vil bidrar til mer kontakt med sjelen, med en evne til også å leve mer intuitivt.

Det blir i denne sammenhengen viktig å se på Jupiter, som Jorden og månen står i en forbindelse med, en såkalt Novil. Det som er spennende med denne forbindelsen, et at Novilen er knyttet til nettopp Skytten som Jupiter også hersker over. Her får vi med tallet 9 å gjøre, gjennom skyttens og Jupiters forbindelse til det niende huset i det astrologiske hjulet, og tallet 9 står kort fortalt om det fullkomne, guddommelige, den tidløse visdom, og vår intuisjon.

Vel, Jupiter står plassert i steinbukkens tegn, og her kommer dette med overdrivelse inn i bilde også innenfor andre livsområder, blant annet hvordan vi forholder oss til det materielle, for steinbukken er det tegnet som er dypest forankret i materien, det vil si det mest materialistiske tegnet. Jupiter er også knyttet til frihet, og steinbukken til begrensninger og ansvarlighet, hvilket kan gi noen følelser av begrenset frihet, hvilke vi kollektivt virkelig har fått kjenne på kroppen.

 🍀🕊🍀

Opplysning av tankesinnet gjennom Venus

Men alt har sin årsak, og det er helt klart at det ligger utvikling i møte med energiene, og solens forbindelse til Venus blir heller ikke uten betydning under denne fullmånen. Venus står i en forholdsvis tett forbindelse med solen i tvillingen, og Venus er sjelelig hersker i dette tegn. Venus er en forlenger av tvillingens personlige hersker Merkur, og er knyttet til opplysning. I tvillingens tegn, som er tegnet for kommunikasjon og formidling og hvordan vi tenker, har den derfor som hensikt å opplyse våre tanker, slik at vi kan bli i stand til å se hvor veien går videre knyttet til det intuitive og sjelens hensikt. (skyttens tematikk). Med andre ord ut ifra en større hensiktsmessig plan som vil gagne hele menneskeheten.

Når menneskets tankesinn blir opplyst, vil dets dualistiske tankegang opphøre, og herunder den sort hvite tenkningen. Når det blir mer harmoni i våre tanker, vil dette gjenspeiles i det ytre, hvorpå vi blir flinkere til å se at en sak har flere sider. Vi vil dermed bli flinkere til å se mangfoldet som en del av det store bildet. Denne utviklingen er av stor nødvendighet rent kollektivt, fordi Venus også er sjelelig hersker i Steinbukken, og steinbukken er ikke bare knyttet til den dypeste materien, men også til innvielse. Med innvielse menes det å inngangen til høyere nivåer av vår bevissthet. Det ligger derfor slik jeg ser det gjennom dette året, noen store kollektive muligheter for utvikling og økt bevissthet.

Når vi tar i betraktning av vi under denne fullmånen feirer hele menneskeheten, og når vi samtidig ser på Jorden, som nevnt er sjelelig og åndelig hersker i de tegn vi har med å gjøre, tvillingen og skytten, så forstå vi at denne fullmånen er av stor betydning både individuelt og kollektivt. Kontakten innover er særdeles sterk, også fordi vi har med en måneeklipse å gjøre.

Med disse ord ønsker jeg dere alt godt fremover, og en riktig god fullmåne. Om vi ikke kan holde hverandres hender, kan vi kollektivt visualisere at vi forenes på et energetisk plan, for tvillingen som tegn er som nevnt knyttet til det eteriske.

🕊🌍🕊

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen