Nyorientering – Jupiters innflytelse 🙏🌍

 

Jupiter og Pluto går inn i sitt 3 og siste møte i steinbukkens tegn dette året, som følge av Jupiters retrograde bevegelse. Disse møtene kan man kort fortalt si har hatt som hensikt å skape ekspansjon og forvandling så en nyorientering kan finne sted. Det har vært et helt spesielt år sett med astrologiske øyne, noe hele det kollektive samfunn har fått merke seg.

Jupiter som er personlig hersker i skytten, er knyttet til religion og politikk, vår evne til å samarbeide over landegrenser, hvordan vi kan tilegne oss ny kunnskap gjennom utdanning og reisevirksomhet etc. Dette er aktiviteter som øker vårt vidsyn, og som følgelig bidrar til økt bevissthet og ekspansjon, fordi vi ser livet i et større mangfold.

Det er også Jupiter og skyttetematikken som gjennom deres nysgjerrighet får oss til å søke mot stadig nye mål. Skytten er forbundet med kentauren, som beskriver det halvt dyriske i mennesket. Når mennesket styres av sine drifter og begjær, søker det mot mål som kan tilfredsstille disse, de lavere instinktive behov. Da skytten enn videre er forbundet med ekspansjon, er den også knyttet til dette med overdrivelser, hvor det fort gjort kan bli for mye av alt. Men på et eller annet tidspunkt vil ikke dette gi den samme mening lenger, og det oppstår en tomhet og meningsløshet. Man mister følgelig fokus og retningssansen, hvilket betyr at man fort gjort kan ledes bort fra det indre og det som gir livet mening på et dypere plan. Egoet har fått vokse seg sterkere og sterkere, og med egoet sin sterke innflytelse, har vi blitt styrt av våre behov for å mele egen kake. Dette vil bringe med seg konflikter, indre så vel som ytre, og på et tidspunkt vil nok være nok, og det er da Pluto kommer inn i bildet med sine nedbrytende, ødeleggende og transformerende krefter.

Plutos og Jupiters møte skjer i steinbukkens tegn, og hva er det steinbukken er opptatt av, jo det er at vi skal bli mer ansvarlige. Jupiter i steinbukken pirker derfor ved vår ansvarsfølelse. Og husk, vi har med kollektive planeter å gjøre, samt Jupiter som handler om vår evne til å samarbeide over landegrenser, så dette er noe som påvirker hele det kollektive verdenssamfunnet, og vår ansvarlighet overfor hverandre.

✨🌍✨


Velferd og økonomi – steinbukkens innflytelse
 

Steinbukken er enn videre knyttet til dette med velferd og økonomi, og den er opptatt av å skape trygghet og sikkerhet i samfunnet. Men det er også det tegnet som er dypest forankret i materien, og er derfor det mest kapitalistiske og materielle tegnet. Den har som hensikt å skape stabilitet, trygghet og gode rammer, som samfunnet som helhet kan nyte godt av.

Så kan man jo spørre seg selv om det virkelig er slik, og det kan man vel trygt si at det ikke er, for vi har fulgt en retning nå, hvor mye vil ha mer, og hvor forskjellene i verdenssamfunnet har blitt radikalt større. Det er menneskenes sterke ego som har vært veiviseren, framfor sjelen, og når personligheten er den sterkeste drivende kraft, så er det den og dens behov for tilfredstillelse i den ytre verden som gis næring. Når vi imidlertid får mer sjelskontakt blir fokuset noe helt annet, for med sjelen som veiviser, så ser den det store bildet og hva som er til det beste for hele verdenssamfunnet og menneskeheten som en stor kollektiv gruppebevissthet. Den styrer oss derfor inn i en helt ny retning, mot helt nye mål. Og det er der Pluto nå kommer inn i bildet.

✨🌍✨

 

Transformasjon og forvandling så en nyorientering kan finne sted – Plutos oppgave 

Pluto er ødeleggeren og den som legger det gamle som har utspilt sin rolle i grus. Den kan være ganske brutal i sin fremferd, men hensikten er å legge til rette for at noe nytt kan få vokse frem. Den er derfor med på å skape forandring til det bedre. I denne transformasjonsprosessen bryter den blant annet ned behovet for makt og kontroll.

Pluto er personlig hersker i skorpionen, og forbundet med vilje, makt og kontroll, og brukt negativt kan den frembringe et sterkt maktbehov. Den er også knyttet til det vi holder skjult for oss selv og andre, det som ligger dypt forankret i vårt underbevisste. Det kan være vår sjalusi, hat, misunnelse, makt- og kontrollbehov m.m. Det som er spennende hva dette angår, er at mars, som er sjelelig hersker i skorpionen, har hatt en særdeles sterk innflytelse på oss nå av flere årsaker. Den står plassert i sitt eget tegn væren, hvilket betyr at den blir ennå mer kraftfull. I tillegg har den gått retrograd siden 11. september, og har derfor fått oss til å gå inn i en dypere tankevirksomhet. Denne retrograde bevegelsen opphører nå den 13. november, da den igjen vil begynne å gå i riktig bane.

✨🌍✨

 

Møte med vår indre kriger – Mars sin retrograde innflytelse 

Mars retrograd kan frembringe et voldsomt sinne, og den kan få oss til å overreagere i gitte situasjoner. Det er en sterk maskulin kraft vi har med å gjøre, som kan frembringe noen uforutsigbare handlinger. Den kan få oss til å ta noen forhastede avgjørelser hvor vi handler overilt, eller motsatt, hvor vi blir handlingslammet.

Alle retrograde bevegelser bringer oss inn i tenkeboksen, fordi de viser til noe vi trenger å se nærmere på. Det kan være noe vi overser eller ikke har forstått. Hvis vi møter vårt sinne for eksempel, kan det vise til at vi bruker vår åndskraft feil, eller at vi av årsaker ikke bruker den i det hele tatt, og dermed blir brennende inne med kraften vår. Det er noe som svært ofte aktiverer sinne i oss.

 Så hvorfor har mars sin innflytelse vært så viktig for oss denne høsten? Jo, nettopp fordi den fra 11. september og store deler av sin retrograde bevegelse har stått i et spenningsforhold til nettopp Pluto. Den har derfor fått frem krigeren i oss, men det handler i denne sammenhengen ikke bare om de kriger og konflikter som foregår i den ytre verden, men også den kampen som foregår på det indre plan. Det er sterke viljeskrefter vi møter i disse energiene, og kampen foregår mellom personligheten og sjelen. I kampens hete, og når vi våger å konfronteres med vårt eget mørke, ja det er jo nettopp da en transformasjon vil skje, hvor personligheten går på kne og kneler for sjelen, og et rollebytte har funnet sted. Sjelen vil som den vinnende part bruke personligheten som redskap til å søke mot helt nye mål. De mål den søker er orientert mot felleskapets beste, en helhetsorientering, for vi står ved emningen av noe nytt.

Så kanskje, når vi tør å være sannferdige og tro mot oss selv, og når vi tør å følge våre indre impulser styrt av sjelen, ja så trenger vi kanskje ikke maskene lenger. Verken de som beskytter oss i det ytre mot smitte, eller de de som vi setter på oss for å beskytte våre indre.

Vi har kommet dithen hvor mange åpner opp for sjelens røst, og som nå vil begynne å skape ut ifra det intuitive. Det vil hjelpe oss til å orientere oss mot noe nytt, hvor vi vil begynne å skape og å ta i bruk oss selv på en ny og annerledes måte. Arbeidsplasser vil forsvinne, men nye vil dukke opp. Vi er på vei inn i vannmannens tidsalder, som er tegnet som står for det revolusjonerende. Hvor spennende er ikke det?

✨🌍✨

Med disse ord ønsker jeg dere alt godt i det vi sammen står i 

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen