Årets begynnelse indikerer at vi går et år i møte med store endringer og omveltninger

På årets første dag beveger Mars seg inn i sitt eget tegn Væren. Det indikerer trøkk, og at vi får med en sterk viljesenergi å gjøre. Starten på året kan derfor gi noen indikasjoner på at vi går et intenst år i møte, med store endringer og omveltninger.

Hvordan disse energiene kommer til uttrykk gjenstår å se, men vi får med noen sterke maskuline krefter å gjøre, som gjerne vil vise frem sin styrke og sitt mot. Mars er derfor knyttet til krigsguden, og den som ikke skyr noen midler for å få det som den vil. Den ønsker ikke å stå på sidelinjen, men vil gjerne være en ener. Med mye mars kan det derfor duke opp for konflikter og stridigheter dersom energiene blir kanalisert ut på en ugunstig og kanskje litt primitiv måte.  Man kan for eksempel  bli vitne til at fremtredende lederskikkelser kan komme med noen overraskende og lite gjennomtenkte utspill.

Positivt utladet, viser dette til energier som får oss til å gripe til handling ut i fra viljen til det gode, for mars viser også til kampånden og lederskikkelsen som blir en slags støttespiller for andre mennesker, sine ansatte, sitt folk, samfunnet etc. Det vil si at dens fokus er å kjempe for folkets rettigheter ut i fra felleskapets og menneskehetens beste. Det handler om å våge å stå i egen kraft, og gjennom sitt eget mot, våge å ta initiativ til å gjøre nye ting. Dette blir ikke minst viktig når vi går store kollektive endringer i møte. Spørsmålet blir hvordan dette vil utspille seg for oss i det ytre bilde.

Mars vil forlate Værens tegn den 15. februar, for så å bevege seg inn i tyrens domene. Dette vil bli en slags fortsettelse, for Mars svekkes i tyrens tegn, hvilket betyr at det ligger noe i dens energier vi skal slippe taket på til fordel for noe nytt. Det kan være vår sterke vilje etter besittelser, makt, penger, begjær, det fysiske etc., for med mars i tyren vil man nettopp vise sin styrke gjennom hva man besitter av verdier.

Heldigvis vil mars i januar måned plassere seg i noen gunstige posisjoner i forhold til kjærlighetsplaneten Venus, og til Jupiter som står for ekspansjon og utvikling, og dette vil i beste fall vil dempe den litt anspente og opprørske værenergien vi får med å gjøre. Når det kommer til dens forbindelse med Venus, vil den forsøke på en diplomatisk, kjærlighetsfullt og rettferdig måte, og få i gang noen gode samarbeidsavtaler. Med Jupiters forbindelse vil dens fokus rettes mot noe knyttet til utenrikspolitikk, religion, verdisyn, og forhold generelt ulike land i mellom.

02. februar går solen videre inn i et nøyaktig møte med Saturn, og det kan bety at noe karmisk vil bli belyst,  noe som kanskje bør tas på alvor. Den kan vekke til live noe depressivt, og følgelig kan man derfor som enkeltperson komme til å føle på en slags indre udefinerbar tyngde, og muligens også angst. Noe knyttet til en spesiell livssituasjon som kanskje allerede virker tyngende, kan videre bli forsterket.

Her kommer også det autoritære inn i bilde. Ens evne til å være autoritær i eget liv, til å se sitt eget personlige ansvar innenfor gitte situasjoner, og å være villig til å ta på seg dette ansvaret. Man kan også få et møte med misbruk av det autoritære, samt at man kan bli bevisstgjort at man faktisk må begynne å utvise mer måtehold. Tematikken hva dette angår, blir ytterligere forsterket i og med at Saturn står i sitt eget tegn steinbukken.

Rent kollektivt vil et samfunn kunne møte sin nasjons karma, særdeles der det offentlige håndterer sine saker ut i fra et noe gammelt og foreldet system, som trenger fornyelse i henhold til hva som er mest hensiktsmessig, ansvarlig og til det beste for folket og samfunnet som helhet.

05. januar begynner Uranus å bevege seg direkte igjen, samtidig som vi går inn i en nymåne og solformørkelse. Det kan synes som om vi står ved terskelen til noe nytt, hvor vi nå virkelig må begynne å ta opp til vurdering hvilke ansvar vi har, ikke minst knyttet til vår selvstendighet og evne til å realisere oss selv og våre drømmer, for slik å kunne være med på å bidra med noe til samfunnet. En helt ny måte å tenke på i forhold til hvordan skape et bærekraftig samfunn. Dette med selvrealisering blir et sentralt tema i året som kommer hva jeg kan se, men det vil kreve tålmodighet, hardt arbeid, og selvdisiplin, for vi kan ikke forvente at ting skal komme av seg selv. Ikke minst må vi kanskje bryte ned en slags indre motstand i oss selv, som kan skyldes mange ting. Blant annet frykten for hva andre måtte mene og tenke, og jeg er ikke god nok osv. Når det er sagt, gir Saturn gode resultater og lønn for strevet når vi forstår hva som må til, hvilke noen kanskje allerede har begynt å merke seg.

Solformørkelsen og nymånen vi går i møte vil ha en langtidsvirkende effekt, hvilke betyr at de intensjonene vi har, og de prosjektene vi går i gang med, vil kunne bære frukter over tid. Det er som om våre sjelskvaliteter gis mulighet til å komme mer og mer til uttrykk, og det vil hjelpe oss til å bli skapende på en helt ny måte. En mer helhetsorientert måte, nettopp fordi vår sjelsbevissthet vil lede oss bort i fra den personlige selvopptatthet og selvfokuseringen.

Det ligger til rette for i år, en sterk åndelig utvikling og vekst, men også noen store endringer, transformasjoner og omveltninger, og disse kan komme høyst overraskende og overveldende på. Avslutningsvis vil jeg si at det fra kommende nymåne, og når Uranus begynner å gå direkte, ikke vil være noen planeter som går retrograd før 4. mars. Det kan blant annet vise til at nå er vi i ferd med å avslutte eller å vikle oss ut av et eller annet, og hvor ting i en periode kan synes å gå i en forrykende fart.

Med dette ønsker jeg dere alle et riktig Godt Nyttår!

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen