Merkur retrograd
Venus direkte
Mars i fiskene

Nodeaksen skifter tegn, og her har jeg fått vite at man operer med to måneknuter, hvorav den ene er mer vinglete og kalles ¨den sanne måneknuten¨, og den andre er mer fast i sin bevegelse og kalles for ¨den middels måneknuten¨. Det er derfor man vil oppleve at det benyttes to ulike datoer knyttet til måneknuten, (6 og 16. november). Uansett, det man med sikkerhet kan si er at nodeaksen skifter tegn, og vi får med en kreps- og steinbukktematikk å gjøre. Denne innflytelsen vil vi være under påvirkning av helt fram til 04.06.20.

Måneknutene beskriver en utviklingsvei og et utviklings potensiale, hvor vi på en måte repeterer det gamle, ofte knyttet til karma, frigjør oss fra det vi ikke lenger har behov for å dra med oss videre, for så å strekke oss mot nye muligheter. Ofte ser man at livet får en helt ny mening vet et skifte av måneknuteaksen, og det kan derfor være viktig å lytte til de indre impulser dersom man skal få best mulig utbytte av de nye tilgjengelige energiene, og slik at man skal bli i stand til å realisere de muligheter som ligger i aksen. Hvordan man blir påvirket på det personlige plan avhenger av ens eget personlige horoskop, men kollektivt står vi overfor et skifte med et tema som vil kunne medføre en del endringer i samfunnet. Selv har jeg tilsvarende akse i mitt fødselskart, og regner med at dette er noe som i aller høyeste grad vil påvirke meg og mitt liv.

Når den nordlige noden passerte det forutgående tegnet løven, var fokuset selvrealisering, og herunder hvordan ta i bruk egen kreativitet og skaperglede. I denne prosessen var målet å utvikle en sterk og trygg personlighet, som uten å være styrt av egoet for egen vinnings skyld, men i kraft av seg selv å bli i stand til å yte noe til samfunnet. Det har handlet om å bli i stand til å klare seg selv gjennom løvens mot og styrke til å uttrykke seg selv på en selvbevisst måte, og gjennom den motsatte vannmannens tegn, på en genial og nytenkende måte. Med andre ord hvordan ta i bruk egne iboende resurser og kvaliteter for så å bli et skapende menneske i eget liv som gjennom en selvrealiseringsprosess vil bli i stand til å stå på egne ben. Det er da vi beveger oss over i neste fase.

Når den nordlige noden nå beveger seg inn i krepsens og steinbukkens domene, så er det vår ansvarlighet den vil til livs, og herunder også vår omsorgsevne. Det handler om å skape en balanse mellom vår opptatthet av karriere og oppnåelse av anerkjennelse, og vår evne til å etablere et trygt og godt familiært fundament, ikke minst hva vår bosituasjon angår. Hvilke verdier vi i så måte skal vi verdsette? Er det en høy status og anseelse, eller er det omsorg for det nære, enten deg gjelder egen familie eller når det gjelder vårt kollektive ansvar overfor vårt søster-broderskap i en større familiær kontekst kalt menneskeheten.

Steinbukken er knyttet til ansvar, disiplin, struktur, pliktfølelse, effektivitet, lønnsomhet osv., og ikke minst vår evne til å forvalte økonomi og penger. Gjennom vår ansvarlighet å bli i stand til å stå på egne ben. Det er mulig vi blir nødt til å ta et oppgjør med dette, for nå har vi strevet med å nå toppen på så mange plan i våre verdslige liv, og mange har nok fått kjenne på hva det har kostet av energi og krefter, og ikke minst hva økonomi og penger gjelder. Det kan være vi nå blir stående overfor endringer i forhold til det yrkesmessige og vår karriere, hvordan forvalte vår økonomi og penger, og hvordan dette vil påvirke vår bo- og hjemmesituasjon. Kollektivt kan det være vi blir stilt overfor noen samfunnsøkonomiske spørsmål som kan få konsekvenser for enkeltfamilier og samfunnet som helhet. Dette har vi vel allerede fått merke oss ettersom Saturn som er hersker i steinbukken i lengre tid har påvirket oss hva dette angår, hvilke den fortsatt vil gjøre frem til desember 2020. Dette viser til en samfunnsstruktur som er i stor endring. Mye vil falle i grus, ettersom også Pluto over lengre tid står og har stått plassert i steinbukkens tegn. Jeg tror vi vil få en viss innsikt i hva disse endringene vil kunne bety for oss i løpet av en periode på 1 ½ år.

I et tidligere innlegg har jeg skrevet om Jupiter og dens innflytelse på oss når den nå har plassert seg i sitt eget tegn Skytten, og det handler regelrett om å finne en mening og et mål i livet, sette seg fri fra materiens trelldom og behovet etter å eie, samt og finne tilbake til den indre gleden som oppstår gjennom denne frigjørelsesprosessen. Jupiters tematikk blir derfor også særdeles viktig under en kommende ett-års periode.

Kort oppsummert handler kommende nodeakse om vår familiære arv, og mye kan i denne perioden vekkes hva dette angår. Det handler om vår ansvarlighet kontra omsorg, følelser og stabilitet. Vi har med vann og jordelementet å gjøre. Vanner vi jorden tilstrekkelig og gir oss selv nok næring og åndelig føde, eller lar vi det bli tørke? Drukner vi oss selv i følelser og selvmedlidenhet med manglende evne til å skape? Det er ganske essensielt nå.

 

Andre påvirkninger

Mars i fisk – 15. november
Det er flere hendelser som vil påvirke oss ved denne overgangen. For det første beveger mars jeg inn i fiskenes tegn like før midnatt den 16. november. Her er det viljeskraften vår den vil til livs, og det kan resultere i manglende vilje og uselvstendighet, eller mottagelighet med evne til å se virkeligheten som den her. Mars forlater fiskenes tegn den 1. januar 2019.

Merkur retrograd 16. november
Vår tenkning blir mer introvert fordi der er visse forhold den vil skal reflektere over. Når den beveger seg tilsynelatende baklengs fra skytten til skorpionens tegn, for så å avslutte sin retro bevegelse i skytten igjen, så har det kort fortalt noe å gjøre med hva vi oss bør gi slipp på for at vi skal bli i stand til å finne meningen med liv, knyttet til mening og mål med livet.

Venus direkte – 16. november
Venus går direkte igjen etter å ha beveget seg retrograd, også den i skorpionens tegn. Under dens innflytelse har blitt testet i vår kjærlighetsevne samt hvordan vi forholder oss til våre verdier, de indre så vel som de ytre.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen