Nymånen i vekten
Mars retrograd i sitt eget tegn Væren –
Merkur retrograd i skorpionens tegn


De valgene vi står overfor nå vil få stor betydning for veien videre

Vi har kommet til det tegnet i zodiaken hvor vi blir stilt overfor valg, store som små. Det kan være alt fra de små valgene i våre hverdagslige liv, til de helt store valgene som vil få langt større konsekvenser for oss nå og i fremtiden. Hva handler så disse valgene egentlig om?

 

HARMONI, BALANSE OG LIKEVEKT
Venus er hersker i vekten på det personlige plan. Den beskriver noe om hva vi liker og ikke liker, og er følgelig knyttet til våre verdier. Venus er glad i skjønnhet og vakre ting, og den kan bli nokså bedagelig anlagt av seg, med opptatthet av å nyte og å ha det godt. Venus i vekten er enn videre glad i det sosiale livet, men det er fordi den i relasjoner med andre skal lære seg selv bedre å kjenne. Vekten er derfor knyttet til våre nære menneskemøter, det være seg partner, ektefelle, kollegaer etc. Her får vi derfor et møte mellom det maskuline og det feminine prinsippet, for dersom det er en ubalanse mellom yin og yang i oss, så vil vi fort kunne møte på konflikter med andre i våre nære menneskemøter.

Vekten som tegn er derfor opptatt av å skape balanse. Harmoni og balanse der det er disharmoni. Den har derfor som oppgave med å bringe livet i en likvektstilstand. Dette er av stor betydning dersom vi skal klare å treffe de rette valgene i livet, for i motsatt fall er det gjerne følelsene som blir den styrende impuls.

Det motsatte tegnet i et horoskop er alltid viktig, og viser til hva vi i livet skal forene av energier som kan bringes i likevekt. Væren er vektens motpol, og dens hersker er mars. Mars står under tiden i sitt eget tegn, og her får vi med en sterk viljesenergi å gjøre. I tillegg beveger mars seg i retrograd, og enhver retrograd planet viser til noe som bringer med seg en dypere tankevirksomhet. Dette fordi det ligger noe i dens energier vi ikke har forstått, eller som vi har forsømt.

Denne energien kan frembringe et sinne og en frustrasjon. Den kan føre til overreaksjoner og at man handler overilt, men det ligger også en form for frigjøring i disse energiene, som det svært ofte gjør med retrograde bevegelser. Den kan aktivere et gammelt innestengt sinne, og det man skal huske på, det er at et slikt sinne forteller noe om fortrengt åndskraft. Den forteller noe om at vi holder igjen noe i oss selv, for væren er forbundet med vår vilje og vårt mot til å følge de ideene som kommer til oss som lyn fra klar himmel. Væren er våre ideers fødested, og i sin reneste essens en den knyttet til pionerånden. Med det kreves vilje og mot og følge våre sanne ideer som kommer fra vår høyere bevissthet, fra vår sjelsbevissthet. Væren er et mentalt tegn, og på det vi kaller det høyere mentale plan, befinner vår sjelsbevissthet seg. På det lavere mentale plan får vi med alt det tillærte å gjøre, som er knyttet til alt hva vi tror og tenker om oss selv, alt hva vi tror at andre tenker om oss, og da begynner våre følelser å blande seg inn som et hinder. I vår frykt oppstår det en affekt, med mangel på vilje og mot. Væren begynner dermed å stange med sine horn i ren frustrasjon, som gjerne fremkaller et sinne og i verste fall en aggresjon.

 

MERKUR RETROGRAD – VI GÅR I DYBDEN AV VÅR TENKNING
Det vi nå står overfor og møter av energier er ganske interessant av flere årsaker, for Merkur har i denne nymånefasen startet sin retrograde bevegelse i skorpionens tegn, og Merkur er den sjelelige hersker i væren. Merkur er den som gjennom kommunikasjon og formidling forbinder oss med andre mennesker, men det er også den som forbinder vår lavere bevissthet med vår høyere gjennom en indre dialog. Gjennom en indre dialog, og når vi begynner å lytte til sjelens røst, ja det er jo akkurat da vi begynner å ta de rette valg.

Merkur retrograd i skorpionens tegn bringer dybde i vår tenkning med seg. Den trekker oss ned i vårt ubevisste sinn, i vår psyke, for dette er noe som hører den dødbringende skorpionen til. Den ønsker å bringe død over vår gamle måte å tenke på, hvor vi blir styrt av våre følelsesinstinkter og vår lavere tenkning. Skorpionen vil med sin transformerende og forvandlende egenskap, få oss til å tenke nytt. Merkurs plassering i skorpionen vil derfor hjelpe oss til å åpne opp for vår indre stemme, sjelens røst. Vår sjel ser det store bildet, og hvordan vi gjennom våre ideer kan bringe noe nytt til verden, gjennom pionerånden via værens energier. Men det kreves mot og vilje til handling, og denne viljen og dette motet trenger vi når vi står ved våre viktige valg.

 

MARS OG PLUTO – KRIGEREN
Mars står i et spenningsforhold til Pluto, og Pluto er den personlige hersker i skorpionen mens Mars er herskeren på det sjelelige plan i dette tegnet. Det disharmoniske samspillet mellom Mars og Pluto viser derfor til krefter som kan bringe med seg aggresjon, ødeleggelse og vold. Det er nok mange som har merket seg disse energiene i deres personlige liv, særdeles den seneste uken. Dette er krefter vi atter en gang vil få merke oss rundt 20 desember, som av flere årsaker viser til et skifte.

Mars og Pluto i et spenningsforhold med hverandre kan frembring / fremprovosere et voldsomt sinne og sterke ødeleggende krefter, som i sitt verste scenarium vil legge det vel etablerte dødt. Men det kan regelrett være fordi det gamle systemet har utspilt sin rolle, og at det er av stor nødvendighet når vi står ved et skifte ved årets slutt, at det gamle legges i grus. Mars er som nevnt sjelelig hersker i skorpionen, og de ødeleggende kreftene har som målsetning å legge dødt, skape transformasjon og forvandling så noe nytt kan få vokse frem. Disse energiene kan imidlertid bringe frem det primitive i mennesket, med unødvendig ødeleggelse, hvilket vi ikke får håpe. Men det er behovet for makt og kontroll den vil til livs, og det er krigeren som bringes frem i mennesket under innflytelse fra disse energiene.  Krigeren i denne forbindelsen har egentlig som oppgave å bryte ned det gamle til fordel for noe nytt.

 

MERKUR OG URANUS I OPPOSISJON
Det kan avslutningsvis nevnes at Uranus under tiden står i en opposisjon til Merkur i skorpionen, og begge disse går retrograde og bringer oss derfor inn i enn dypere tankevirksomhet. Uranus er den som bringer med seg en revolusjonerende nytenkning, slik at en nyorientering kan finne sted, men det krever at vi må bryte opp med det gamle tankesettet. Den gjør derfor opprør mot det eksisterende, og kan bringe med seg en del overraskelser på veien.

En slik opposisjon kan også føre med seg en del misforståelser, hvor man faktisk tar noen gale avgjørelser som er lite gjennomtenkte. Det kan også være at man med disse forbindelsen se opp for manipulasjoner gjennom kommunikasjon.

 

Solen har sitt fall i vekten
Så er vi tilbake til nymånen og vekten, hvor valg treffes. Når vi har fått forvandlet og transformert noe i vårt følelsesliv, vil vi bli i bedre stand til å ta de rette valgene i henhold til veien videre og vår livsplan. Vekten beskriver et balansepunkt, og når det skjer en likevekt mellom motsetningene i oss, mellom yin og yang, det maskuline og det feminine, så vil vi bli bedre på å samarbeide med andre på en god og hensiktsmessig måte, i fred og harmoni. Vi blir gode på å se andre, og vi blir gode til å ta valg ut ifra vårt mot og viljen til det gode, med andre ord ut ifra sjelens hensikt. Sjelen er alltid opptatt av hvordan vi felleskapet.

Vekten som tegn er knyttet til vår evne til å samarbeide, det være seg med våre partnere, ektefeller, i et samarbeidsprosjekt eller annet. Dette gjelder på det ytre plan. Men når vi åpner opp for vår sjelsbevissthet, og når vår personlighet blir et redskap for sjelen, så inngår vi i et ekteskap med oss selv. Vi forbinder det høyere og det lavere i oss, våre høyere og vår lavere tenkning. Det opprettes en balanse mellom vår personlighet og sjel, og det er da de rette valg vil treffes.

Det er derfor solen har sitt såkalte fall i vekten. Solen beskriver vår identitet, og er knyttet til vår personlighet og vår utstråling. Men når den har sitt fall i vekten, viser den til at personligheten svekkes til fordel for sjelens fremvekst. Vi påtar oss et ansvar, og vi vil dermed få en helt ny utstråling, for vi har kommet dithen hvor jeget ikke er det viktigste, men hvordan jeget kan velge ut ifra hva som er til det beste for felleskapet, noe som er særdeles viktig når vi går den nye tiden i møte, i vannmannens tegn. Vekten er derfor særdeles viktig i den overgangen vi står ved, ikke minst fordi Uranus som er personlig hersker i vannmannen, er sjelelig hersker i vekten.    

Med disse ord ønsker jeg dere alt godt under disse nymåneenergier, og lykke til på veien.

Husk, enhver nymåne står for en form for nye begynnelse. 💞

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen