PLUTO I VANNMANNEN – 23.03.23
SATURN I FISKENE – 07.03.23
FULLMÅNE I JOMFRUEN – 07.03.23

VI STÅR OVERFOR STORE ASTROLOGISKE BEGIVENHETER

 

 

Den 07.03.23 beveger Saturn seg inn i fiskenes tegn, på samme dag som det er fullmåne i jomfruen. Månen er alltid viktig når vi har med jomfruen å gjøre, ettersom den er det vi kaller sjelelig hersker i dette tegnet. Dette er et møte med en sterk jomfru- fisketematikk, som i mine øyne er ganske så vesentlig og eksepsjonell nå, da både Saturn og Pluto skifter tegn.

✨✨✨

JOMFRUEN OG FISKENE – ET MØTE MELLOM SJEL OG PERSONLIGHET ✨

Jomfruen og fiskene er to oppositte tegn, og alle tegn som står overfor hverandre har en felles oppgave. Jeg skal forsøke å forklare hva samspillet mellom disse to handler om.


Det er to tegn i fiskene, hvorav den ene beskriver veien ned i livet / materien, mens den andre beskriver veien tilbake til lyset. Når den ene fisken vender ned i mørket, er det uten en bevissthet om at den har en sjel. Da beveger den seg gjennom mange liv for å lære livet å kjenne gjennom alle livets erfaringer på godt og på vondt. Alle minnene blir lagret i månen, som er som en beholder som lagrer alt. Månen er derfor knyttet til det astrale, der alle våre følelser og emosjoner befinner seg. Når vi reagerer med følelser, så reagerer vi instinktivt på det som skjer som et resultat av tidligere hendelser. Dette vil imidlertid hindre oss i vår videre utvikling og vekst, fordi da blir vi styrt av våre instinkter framfor vår indre stemme og intuisjon.

Jomfruen er opptatt av renselse og helse, men det fordi hun har som oppgave å ivareta kroppen som er sjelens tempel, og månen er knyttet til kroppen vår. Det er gjennom renselse at det blir frigjort plass i månen, slik at en ny bevissthet og et nytt liv kan få ta bolig i den. Det nye livet er sjelen, og da bør det nevnes at det er i jomfruen vi går svanger med vår sjel. Gjennom renselsesprosessen klargjøres jomfruen til en jomfrufødsel, og når fødselen endelig finner sted, starter den andre fisken på sin tilbakevendende reise.


✨
✨✨

SATURN I FISKENE – ET MØTE MED VOKTEREN ✨


Saturn er knyttet til ansvar og selvdisiplin. Den er hersker i steinbukken både på det personlige og sjelelige plan. På det personlige plan forsøker den å få oss til å forstå at det kreves hardt arbeid, ansvarlighet og tålmodighet i vår streben etter å nå våre mål. Ved å skaffe oss en god jobb blir vi i stand til å forsørge oss selv og familien, og på den måten skaper vi stabilitet, trygghet og sikkerhet i eget liv når vi får dekket våre elementære behov.

På det sjelelige plan må vi hente frem vår indre autoritet når vi begynner å strekke oss mot vårt indre liv, hvilket også innebærer hardt arbeid, mye tålmodighet og en sterk selvdisiplin. Her har Saturn en viktig oppgave, for Saturn er vokteren som vokter porten inn til høyere nivåer av vår bevissthet, men vi må først bevise at vi er klar før vi får lov til å gå over terskelen. Derfor tester Saturn oss i form av prøvelser og gjennom motstand.

Når Saturn nå beveger seg inn i fiskenes tegn, vil den at vi skal ta vårt sjelsliv på alvor. Det kan derfor være at mange nå får behov for å gå inn i stillhet og verne litt om seg selv. Jo mer inderlig kontakt vi får med vårt indre, desto mer sensitiv, åpen og mottagelig blir vi for andre mennesker og deres lidelser. Med sjelen som veiviser vil vi begynne å handle ut ifra noen helt andre prinsipper, for sjelen handler ut ifra hva som er til det beste for alle, for når alt kommer til alt er vi alle ett.

Negativt kan Saturn i fiskene føre til isolasjon, depresjon og sterke sorgfølelser. Det er derfor viktig at vi har øynene og ørene åpne nå fremover, for det kan bli en tøff tid for mange.

✨✨✨

PLUTO I VANNMANNEN – FREMVEKSTEN AV EN NY SIVILISASJON ✨

Pluto er en saktegående planet som bruker veldig lang tid på å passere et tegn, og som derfor påvirker oss særdeles sterkt på det kollektive plan. Den bruker i alt ca. 248 år på å passere hele dyrekretsen (alle stjernetegn), og akkurat nå holder den på å avslutte sin reise gjennom steinbukkens tegn, hvor den har oppholdt seg siden 27 november 2008.

Den 23 mars beveger Pluto seg inn i vannmannens tegn, og i løpet av de neste tre månedene får vi stifte bekjentskap med hva dette kan innebære. På grunn av Pluto sin retrograde bevegelse som starter 1 mai, vil den vende tilbake til steinbukkens tegn den 11 juni. Pluto vil bevege seg frem og tilbake mellom steinbukken og vannmannen henimot 19.11.24, men fra denne datoen vil den plassere seg permanent i vannmannen frem til år 2044.

Pluto i vannmannen – 23.03 – 11.06.23

Pluto i steinbukken – 11.06 – 21.01.24
Pluto i vannmannen – 21.01 – 02.09.24
Pluto i steinbukken – 02.09 – 19.11.24
Pluto i vannmannen – 19.11.24 frem til år 2044.

Når en planet beveger seg retrograd, det vi si tilsynelatende baklengs, har den som hensikt å få oss til å gå litt innover i oss selv fordi det ligger noe i dens energier den vil vi skal reflektere over. En retrograd planet bringer med seg repetisjoner, sånn at vi kan få muligheten til å lære noe av tidligere hendelser. Nå er det ikke unormalt at Pluto beveger seg retrograd, for det gjør den nærmest halvparten av tiden. Det som imidlertid er spesielt nå fremover, er at Pluto beveger seg retrograd i overgangen mellom to tegn – steinbukken og vannmannen, og dette vil føre til store kollektive endringer. Spørsmålet blir derfor om vi har lært noe av Pluto sin reise gjennom de 15 årene den har brukt på å passere steinbukken, eller om det stadig er noe vi trenger å lære, og vil denne retrograde bevegelsen og overgangen mellom to tegn aktivere hendelser for å få oss til å forstå?


Pluto beveger seg inn i vannmannens tegn for første gang etter at Saturn har beveget seg inn i fiskenes tegn. Dette er esoterisk sett veldig interessant fordi fiskene som det aller siste tegnet i zodiaken står for avslutninger. Pluto er sjelelig hersker i fiskene, og vil derfor alltid være viktig når vi har med fiskene å gjøre. Pluto med sine transformerende krefter har som hensikt å hjelpe oss med å frigjøre oss fra vårt sterke ego og vår karma, herunder også vår kollektive karma. I denne frigjørelsen må vi møte den tidligere nevnte terskelens vokter, som vokter porten inn til høyere nivåer av vår bevissthet, slik at vi etter beståtte prøver kan få dypere kontakt med vårt indre liv. Det er ingen ringere enn Saturn som representerer denne vokteren. Når den beveger seg inn i fiskenes tegn handler det om å ta vårt indre liv på alvor, men det innebærer at vi må få kontakt med noen helt nye verdier – VÅRE INDRE VERDIER.

✨✨✨

PLUTO SOM PLANET ✨

Det kan kanskje være på sin plass å si noe om hvilke rolle Pluto har hatt når den har stått plassert i steinbukkens tegn, og hvordan dette kan ha påvirket oss. Pluto som planet har sterke transformerende krefter og bringer med seg store gjennomgripende endringer på sin ferd, som er med på å sette fart på vår utvikling. Den river ned og legger i grus det som hindrer vekst og utvikling, samtidig som den legger til rette for gjenoppbyggingen av det nye. Den har derfor sterke regenererende evner.

Pluto forteller noe om vårt makt- og kontrollbehov, og hvordan vi manipulerer med oss selv og andre mennesker for å få trumfet gjennom vår sterke vilje, men dette er gjerne bunnet i en dyp angst for døden, tilintetgjørelse og det å miste kontroll. Pluto beskriver derfor noe om vår psyke, det vi fortrenger og lagrer i vårt ubevisste. Det er imidlertid i møte med Pluto vi blir tvunget til å møte våre skyggesider, og det vi forsøker å holde skjult for oss selv og andre.

Pluto ødelegger ikke for ødeleggelsens skyld, men den ønsker at vi skal våkne opp å se at livet inneholder noen andre verdier enn bare de ytre overfladiske. Etter hvert som utviklingen skrider hen vil vi oppdage at vi har noen indre verdier, og det er når vi kommer dithen i vår utvikling hvor vi lar oss bli styrt av disse, at en åndelig vekkelsestid er i gang. Det er disse indre forvandlingene Pluto ønsker å igangsette.

✨✨✨

STEINBUKKEN SOM TEGN ✨

Når det gjelder steinbukken som tegn, så representerer den ryggraden i velferdsstaten. Den har som hensikt å skape en grunnleggende trygghet og sikkerhet gjennom lønnsomhet, effektivitet, selvdisiplin og hardt arbeid. Den beskrives som ærgjerrig, ambisiøs, pliktoppfyllende og ansvarsfull, og er veldig opptatt av og lykkes med sin yrkeskarriere. Steinbukken er derfor knyttet økonomiloven og alt som har meg økonomi og penger å gjøre.

Steinbukken er forbundet med det autoritære. Det kreves autoritet, hardt arbeid og selvdisiplin når vi strever med å nå våre ambisiøse mål. Men negativt kan steinbukken bli altfor rigid, ærgjerrig og ambisiøs, hvor den i sin søken etter å oppnå anerkjennelse kan komme til å misbruke sin autoritet. Når Pluto med sitt sterke makt- og kontrollbehov over lengre tid har stått plassert i steinbukkens tegn, kan disse energiene ha gitt seg utslag i misbruk av disse kreftene. En kombinasjon av en sterk autoritær innflytelse og et stort makt- og kontrollbehov hvor man i tillegg skjuler sine hensikter, det er så absolutt ingen god kombinasjon. Mulig det er noe hva dette angår, som nå blir belyst og går mot en oppløsning.

✨✨✨

PLUTO I STEINBUKKEN – ¨gold digger¨ ✨

Når Pluto har oppholdt seg i steinbukken har den rent kollektivt påvirket oss i forhold til vårt verdisyn. Den har nok hatt en medvirkende årsak til at vi har blitt veldig opptatt av og lykkes innen vår yrkeskarrieres og med våre ambisiøse mål, på jakt etter suksess, makt og innflytelse. Det ligger en sterk vilje som en drivende impuls bakenfor disse energiene, som har drevet oss fremover mot selvstendiggjøring. Dette har på sett og vis vært bra, for dette er energier som har hjulpet oss fremover mot våre mål.

Negativt med disse energiene derimot, kan være at vi i vår streben etter å oppnå anerkjennelse og suksess kanskje har blitt altfor opptatt av vår karriere. Dette har nok vært med på å fremprovosere den typiske ¨gold digger¨, som har mistet helt kontakt med sine indre verdier i jakten på penger og status. Det er nok ingen tilfeldighet at debatten rundt Sophie har blitt så sterk akkurat nå når vi står overfor disse grunnleggende og dyptgripende endringene, og nå som Pluto holder på å avslutte sin reise i steinbukken for å bevege seg inn i vannmannens tegn. Skal vi fortsette å jakte på ytre oppmerksomhet, eller skal vi søke innover i jakten på våre indre verdier? (Dette er ikke skrevet for å kritisere Sophie, som man heller kan takke for at hun har påtatt seg en rolle hvor vi kan bli oss speilet dette).

Det skal sies at steinbukken er det tegnet som er dypest forankret i materien, og også den som frykter mest at tryggheten og sikkerheten skal briste. Den holder derfor veldig hardt fast på det som skaper økonomisk stabilitet, trygghet og anseelse. Her forsøker Pluto å skape rystelser, men det for å frigjøre oss fra vår bundethet etter denne (falske) tryggheten som holder oss fastlåste i det gamle, og som hindrer oss og få mer kontakt med vårt indre liv.

✨✨✨

PLUTO I VANNMANNEN ✨

Vi går en spennende tid i møte når Pluto holder på å entre vannmannens tegn, det er ganske sikkert, og ingen kan vel helt forutsi hvordan dette kommer til å bli. Pluto er den som bryter ned, ødelegger, legger i grus, transformerer, for så å bygge opp, mens vannmannen representerer det medmenneskelige, humanitære og gruppefelleskapet. Det er derfor sannsynlig at det vil skje store endringer i forhold til hvordan vi som grupper av mennesker kommer til å velge å leve sammen.

Vannmannen er også knyttet til dette med opprør, revolusjoner, teknologi og vitenskap. Mye kan komme til å bli avslørt når Pluto trer inn i vannmannens tegn, og det er sannsynlig at det kommer til å gjøres opprør mot eliten. Ting som har blitt holdt skjult innen den litt mørke siden av vitenskapen og teknologien kan i løpet av de neste 40 år komme mer og mer frem i lyset, hvilket vil resultere i at vi kan komme til å få se noen nye og store revolusjonerende gjennombrudd innen dette.

Pluto vil endre vårt syn på hvordan vi ser på våre medmennesker, men dette innebærer også at vi må gjøre oss noen dypere selverkjennelser knyttet til hvordan vi forholder oss til våre venner og andre mennesker. Når vi får mer kontakt med våre indre verdier, og når vi tar vårt indre liv på alvor som Saturn i fiskene nå forsøker å få oss til å gjøre, så vil vi begynne å se verdien i et annet menneske med nye øyne. Da vil det vokse seg frem en helt ny bevissthet om at vi er søstre og brødre som sammen går veien som likeverdige mennesker på denne jord. Negativt kan vi kanskje få se en oppblomstring av skjulte gruppeaktiviteter, hvis hensikter ikke nødvendigvis er av det gode.

Det er en ny historie som kommer til å bli skrevet nå, som vi alle kommer til å være en del av. Hva som skal stå i denne boken gjenstår å se, men om vi begynner å se oss selv som en del av noe mye større, og dersom vi handler deretter, kan dette bli en meget vakker historie. La oss håpe det blir slik.

Dette ble et langt innlegg, men det får bli månedens innlegg fra min side.

God helg alle sammen. 💞🌎
Kh
Siv Nancy