Retrograde bevegelser året 2020

Hvordan vil disse påvirke oss

Når en planet går retrograd, kan de synes om den går baklengs, hvilke den egentlig ikke gjør. Det har med hastighet å gjøre, og disse bevegelsene får oss til å gå inn i en dypere tankevirksomhet. Der vi tidligere har forsømt våre oppgaver, plikter, ansvar mm., får den oss til å stoppe opp og dvele ved forholdene, bearbeide det som ligger i dens energier, før en på ny begynner å bevege seg fremover igjen. Forhåpentligvis har vi lære noe av disse repetisjonene.

Mange frykter de retrograde bevegelsene, fordi de krever litt mer av oss, men det skal sies at det er under disse energiene vi ofte oppnår resultater. Dette fordi de får oss til å grunne og tenke gjennom forhold som ikke tidligere ikke har fungert så godt. Dette vil faktisk kunne ende ut i at man oppnår noen gode resultater, fordi ting blir mer gjennomtenkt.

Det er også av betydning hvilke tegn de retrograde bevegelsene befinner seg i, og det er videre av betydning at man nyttiggjør seg de mulighetene for vekst og utvikling som de retrograde bevegelsene bringer med seg, eller legger til rette for.

 

 

Her er en oversikt over årets retrograde bevegelser

 

Merkur

18 februar – 09. mars – retrograd i fiskene
19 juni – 11. juli – retrograd i krepsen
15 oktober – 02. november – retrograd i skorpionen


Merkurs retrograde påvirkningskraft

Tenkningen blir mer innadrettet, og man kan komme til å oppleve frustrasjon i forhold til at man ikke helt klarer å uttrykke egne tanker og meninger. Dette fordi Merkur handler om kommunikasjon og formidling. Misforståelser og treghet kan derfor forekomme.

Merkur handler ikke bare om den kommunikasjonen som foregår på det ytre plan og mellom mennesker. Den handler også om den indre dialogen, mellom menneskets høyere bevisst og det dagsbevisste, mellom personlighet og sjel. Jo mer harmoni et menneske er i seg selv, og når det får kontroll over det mentale, vil denne dialogen bli av en renere essens. Da vil man bli i bedre stand til å uttrykke seg selv ut i fra sjelens målsetning, og i henhold til ens egen livsplan.

Velger man derimot å uttrykke seg ut i fra personlighetens behov og forventninger, og kun det alene, vil man ofte oppleve en splittelse i seg selv, hvilke bringer en inn i tenkeboksen. Merkur er brobyggeren, og den som bygger bro mellom det høyere og det lavere i et menneske, sånn at disse motpolene kan begynne å spille på lag. Den forsøker å skape en forening, hvor vi i kommunikasjon med vår sjel, kan få noen tanker og ideer om hva som kan bringe oss videre fremover i livet. Den kan derfor hjelpe oss til å frigjøres fra et gammelt tankespinn, forbundet med det tidligere tillærte, som befinner seg på det lavere mentale tankeplan.  

Det er å anbefale at man bruker Merkur retrograd, for alt det er verdt, for det er under disse innflytelsene man ofte ender opp med noen nye tanker og ideer. Det er under påvirkning fra disse energiene, at man kan komme frem til gode løsningene, som man har godt og grunnet over, over tid.

Merkur er også knyttet til kjøp og salg, og det sies ofte at man ikke bør gjøre de store tekniske innkjøpene under dens retrograde bevegelse. Det vil bare føre til besvær. Men det kan nok også tenkes at man kan komme frem til noen nye måter å forhandle eller og drive forretning på.

Er man født med Merkur retrograd, blir man enn videre ofte gode formidlere. Det kan være gjennom et litterært arbeide, eller gjennom sang, musikk eller annen uttrykksform. Dette avhenger av i hvilke tegn Merkur i så tilfelle står plassert i.  

 

Merkur retrograd i fiskene

Her vil Merkur påvirke vårt sensitive uttrykk, gjennom film, musikk, kunst etc., og alt som vekker det visuelle i oss. Tankene kan imidlertid bli noe utflytende, hvilke kan påvirke konsentrasjonsevnen. Man kan få noen problemer med å forholde seg den virkelig verden, og i stede fare vill og flukte ut i i drømmer og fantasier.

Man kan komme til å oppleve uttrykket som utflytende, og at man ikke får sagt det man virkelig ønsker å formidle. På den måten kan man komme til å føle seg noe misforstått.

Merkur vil bevege seg tilbake til vannmannen, og her kan vi komme til å gjøre oss noen tanker knyttet til venner og vår gruppetilhørighet.

 

Merkur retrograd i krepsen

Her vil barndommens minner og hendelser fra fortiden aktiveres, og man kan komme til å bli litt hengende fast i fortidens traumer om disse ikke har blitt forløst. Da er tiden kanskje kommet for å vie dette litt oppmerksomhet.

Utover det, vil man med Merkur i krepsen være veldig mottagelig og følsom, også med tanke på psykiske og telepatiske evner. Man vil ha en sterk innlevelsesevne og en god porsjon fantasi. Dette er sider man kan komme i en dypere kontakt med, under disse innflytelsene.

For øvrig kan det være at man vil tenke over ens relasjon og hvordan man kommuniserer med familien, samt at ens kommunikasjon gjerne kan bli farget av ens egne følelser.

Merkur retrograd i skorpionen

Merkur vil gå retrograd for siste gang i år, i skorpionens tegn, og i nok et vanntegn. Dialogen i år vil derfor bli styrt av følelser, men samtidig vil det kunne åpnes opp noe i oss i forhold til åndelige, spirituelle, sensitive og okkulte uttrykke. Merkur beskriver også hva vi bruker vår tankevirksomhet på, og i år kan det synes som om de bringes inn på det nevnte. 

Når Merkur enn videre beveger seg retrograd i skorpionens tegn, kan den bidra til en psykologisk innsikt og forståelse, men man bør se opp for å ikke bruke uttrykke til å manipulere og trumfe gjennom ens sterke vilje.

Da Merkur vil bevege seg tilbake til vektens tegn, vil den bringe med seg noe som har med relasjoner å gjøre, og herunder hvordan vi blant annet forholder oss i forhold til vår seksualitet.

Det ligger an til at uttrykket vårt i år vil bære preg av mye følelser. 

 

Venus

14 mai – 24. juni

 

Venus retrograde påvirkningskraft

Kjærlighetslivet kan bli utsatt for en prøvelse med Venus retrograd. Venus er også knyttet til eget selvverd, følelsen av å bli elsket og akseptert. Det kan også duke opp for noen samarbeidsproblemer.

Når Venus går retrograd aktiveres noe i henhold til nevnte temaer, men dette fordi man skal lære av tidligere feil og fadeser, slik at man ikke repeterer gamle kjærlighetsmønstre.

Det ligger i dette, å frigjøre seg fra gamle opplevelser knyttet til kjærlighet, slik at man ikke fortsetter å bringe det gamle med seg inn i eventuelle nye forhold. Man bør være oppmerksom på sitt egenverd, samtidig som man bør være oppmerksom på verdien i et annet menneske. Enkelte mennesker kan ha en tendens til og ¨pleace¨ den andre, for å bevare freden, mens andre igjen kan ha en tendens til å skulle overgå og dominere sin partner. Dette er eksempler på hva man kan møte med Venus retrograd.

Venus vil i år bevege seg retrograd i tvillingens tegn, og da tvillingene har med kommunikasjon og formidling å gjøre, vil man kunne oppleve at man ikke når helt ut med sitt uttrykk til for eksempel en partner eller samarbeidspartner. Det kan også være at man vil bruke tiden til å grunne over hvordan man skal kommunisere, og ikke minst kan man komme til å kjenne på en slags splittethet knyttet til et forhold eller en nær relasjon.  

 

Mars

11 september – 13 november  

 

Mars retrograde påvirkningskraft

Mars vil i inneværende år gå retrograd i sitt eget tegn væren, noe som vil forsterke dens tematikk.

Et gammelt sinne kan bli aktivert, hvilke kan resultere i at man kan komme til å overreagere i gitte situasjoner. Det kan også være at man ikke får utløp for et gammelt innestengt sinne, noe som kan skape frustrasjon.

Væren og mars er knyttet til det maskuline prinsippet i oss, vår evne til å handle, vårt pågangsmot og vår vilje. Våre reaksjoner kan derfor bli noe uforutsigbare, hvor man enten buser ut med ting, eller hvor man blir brennende inne med kraften. Man kan komme til å handle overilt, samt ta forhastede avgjørelser, eller motsatt, hvor man blir handlingslammet. Mars retrograd ber oss derfor om å være noe tålmodig, samtidig som den utfordrer oss til å være mer dristig og vågal i situasjoner der dette trengs. Blir man brennende inne med kraften, så vil det kunne bygge opp under et sterkere sinne, og i verste fall aggresjon.

 

Jupiter

15 mai – 12. september

 

Jupiters retrograde påvirkningskraft

Under Jupiters retrograde innflytelse, vil vi reflektere over retning og mål i livet, hva vi skal tro på / ikke tro på. Etikk og moral blir viktige begreper, og ens rettferdighetssans blir satt på prøve.

Man trekkes innover, i søken et svar og mening, og man får et større behov etter å tilegne seg nye innsikter og en større visdom gjennom utdanning og reisevirksomhet. Man kan bli noe rastløs og utilfreds med tilværelsen, men det når man ikke finner den dypere mening. Jupiter er knyttet til økt bevissthet, men i negativ forstand bidrar den til overdrivelser. Dette når man ikke lytter til det indre, men lar seg villedes av denne rastløsheten. Da fyller man gjerne en slags indre tomhetsfølelse med ytre ting, som i lengden vil oppleves som totalt meningsløst.

Når Jupiter går retrograd bli noe av det nevnte aktivert, og det blir under denne fasen, viktig å være ærlig overfor seg selv. Hva vil gi livet mening? Ved å søke innover, gjennom indre reiser, vil vi kunne finne svar, framfor å styre så mye i det ytre. Jupiter retrograd gir oss derfor muligheten til å åpne opp for nye åndelige forståelser, samt bidra til økt bevissthet.

Når Jupiter beveger seg gjennom steinbukkens tegn, vil vi kunne kjenne på noen konflikter knyttet til Jupiters behov for frihet, og steinbukken ansvarsfølelse og den restriksjoner. I dette ligger det en slags konflikt mellom stillstand og aktivitet. Dette er energier den retrograde Jupiter i steinbukken jobber med å balansere.

Jupiter har som nevnt en tendens til overdrivelser, og steinbukken er det mest materialistiske tegnet vi har med å gjøre. Dette blir derfor en tematikk som vil tiltrekke seg vår oppmerksomhet. Samtidig er Steinbukken en veiviser, mens Jupiter anses som den vise og kloke, når energiene fungerer optimalt. Hvordan kan vi bruke våre krefter i så måte for eksempel, hvilke selvfølgelig avhenger av hvor man er i livet, også i henhold til ens åndelig utvikling og forståelse.

 

Saturn

12 mai – 28. september

 

Saturns retrograde påvirkningskraft

Saturn vil i løpet av året avslutte sin reise gjennom sitt eget tegn steinbukken. Den vil den 22 mars stikke nesen sin inn og begynne å lukte på vannmannens energier, men på grunn av Saturns retrograde bevegelse, vil den vende tilbake til steinbukken igjen den 2 juli. Dette indikerer noen avslutninger og nye begynnelser, som mange astrologer vil vie oppmerksomhet, for vi får med noen nye energier å gjøre over en periode på, når Saturn for alvor beveger seg inn vannmannens tegn den 17 desember i år. Saturns reise gjennom vannmannen vil vare frem til 08 mars 2023.

Når Saturn beveger seg retrograd, er det vår ansvarlighet innenfor et eller annet livsområde den vil til livs. Måtehold, tålmodighet, ansvarlighet og disiplin er temaet. Der vi tidligere har forsømt dette, vil vi bli påminnet behovet for at dette blir tatt mer på alvor.

Når Saturn går retrograd i steinbukken, vil man bruke mye tid på planlegging av ens egne prosjekter, slik at man kan ende opp med de gode resultatene. Det sies faktisk at Saturn er den planeten som trives best i denne posisjonen, i sin retrograde bevegelse, nettopp fordi den tar ting på alvor. Den bruker tid til å reflektere, på en fornuftig og ansvarlig måte, hva som skal til for og kunne lykkes.

Det skal også sies, at Saturn retrograd kan frembringe noe angst, men dette når man går i motstand mot endringer man må foreta seg for å kunne lykkes.

Saturn vil så smått begynne å lukte på vannmannen, og den vil starte sin retrograde bevegelse i dette tegnet. På sett og hvis kan man si at den avslutter noe i steinbukkens tegn, for så å forberede seg til noe nytt.

Saturn og Steinbukken skaper ofte begrensinger, men når Saturn nå skal bevege seg inn vannmannens sfære, vil det oppstå et behov for å frigjøre seg fra begrensinger. Uranus er opprøreren og rebellen, men bakenfor dette ligger det et behov for å bryte, reformere og fornye. Under den retrograde bevegelsen vil man derfor kunne begynne så smått å ane hva vi i oss bør frigjøres fra, og på hvilken måte vi kan begynne å tenke nytt. Vi vil søke mot uavhengighet.

Gjennom steinbukkens påvirkning, har vi bygget en ny plattform. Under vannmannens innflytelse vil man jobbe med å iverksette dette på en fornybar måte. Men Saturn, den ansvarlige og tradisjonsbundne, kan når den beveger seg så smått retrograd i vannmannen, bruke tid og krefter på å tenke nytt, samtidig som den henger fast ved det gamle. Den vil bruke tid på å bevare det eksisterende, de fundamentale rammene, på en fornybar måte.

 

Uranus

16 august – 12. januar 2021

 

Uranus sin retrograde påvirkningskraft

Uranus, vil også den bevege seg retrograd i løpet av året og ut i neste år. Den har som målsetning å bringe liv til nye tanker og ideer, og dette gjerne på en helt nytenkende måte. Den ønsker å reformere, og gjør derfor opprør mot det eksisterende. Den får frem pionerånden i mennesket, og ønsker å bryte med det som har utspilt sin rolle.

Ens vennskapelige relasjoner vil ofte påvirkes, fordi man står i en form for brytningsprosess, som ikke alle rundt en klarer å følge med på. Man blir mer fremtidsorientert, samtidig som man blir mer oppfinnsom knyttet til evnen til å ta i bruk egne talenter. Ens originale selvuttrykk.

Når Uranus går retrograd i tyren, vil man begynne å tenke nytt i forhold til hvordan gjøre bruk av egne ressurser, knyttet til ens indre verdier, for slik å kunne skape sitt eget levebrød. Uranus bidrar til ideene, mens tyren er den som er god på å manifestere. Gi liv til ved å sette ting i jorden, slik at det på sikt kan vokse og grå.

Tyren kan være nokså sta og er knyttet til elementet jord. Man kan derfor bli utfordret i å bryte med det trygge og sikre, hvilket kan skape en slags friksjon, hvor man på den ene siden har et stort eierforhold til saker og ting, samt til andre mennesker, mens man på den andre siden har et slags for å være fri. Dette er forhold man kan bli minnet på under vannmannens retrograde bevegelse i tyren. Tyren er nemlig ofte styrt av sine begjær.

Friheten ligger i å bryte med disse begjærene, slik at man på sikt kan begynne å gjøre bruk av sin originalitet på en sanselig og uttrykksfull måte, knyttet til de høyere sanser som for eksempel intuisjonen. Man vil da begynne å manifestere på en helt ny og bærekraftig måte, som på sikt kan bidra til fortjeneste.

 

Neptun

24 juni – 28. november

 

Neptuns retrograde påvirkningskraft

Neptun vil gå i retrograd bane i sitt eget tegn fiskene, og det trekker oss mot det åndelige og spirituelle. Det sensitive uttrykket blir sterkere, og man blir derfor særdeles følsom. Det kan bidra til at man får mer kontakt med de psykiske evnene.

Man kan få litt problemer med å forholde seg til den fysiske konkrete verden med Neptun i fisk, og særdeles når den går retrograd. Man kan få problemer med å skille mellom det bevisste og det ubevisste, våre drømmer og den virkelige verden etc. Men det er her den forsøker å tiltrekke vår oppmerksomhet, i forhold til hvordan vi kan uttrykke vår sensitivitet gjennom en tjenesteytende virksomhet eller gjennom kunst, musikk, film etc. Gjennom det kunstneriske og visuelle som uttrykksform, vil vi bli mottagende for formidlinger av blant annet høyere visjoner og budskaper.

 

Pluto

26 april – 03. oktober

 

Plutos retrograde påvirkningskraft

Når Pluto går retrograd, vil man utfordres i forhold til bruken av makt og kontroll, og vår evne til å tilpasse oss samfunnet. Man vil ofte grunne over ens egen psyke, for så å tilegne seg en dypere psykologisk selvinnsikt og forståelse gjennom selverkjennelser av ens eget mørke. Det ligger i dette, et mål om å transformere og endre det i ens eget liv, som virker hemmende for ens egen sjelelige og åndelige utvikling og vekst.

Pluto retrograd i steinbukken, kan blant annet minne oss på om det er noe knyttet til det tradisjonsbundne vi trenger å endre på. Hvordan vi forholder oss til vår yrkeskarriere, og om vi bør gjøre noen grunnleggende endringer i den sammenhengen, for at vi skal bli i stand til å utvikle oss mer sjelelig. Det kan også være i forhold til vårt kontroll- og maktbehov, ikke bare overfor andre, men også i møte med oss selv. Hvordan skal vi bruke oss selv knyttet til videre yrkeskarriere, og for å fremme videre vekst og utvikling, er nok et sentralt tema under disse innflytelsene.

Chiron

12 juli – 14. desember

 

Chirons retrograde påvirkningskraft

Chiron viser til et sår og en smerte som oppstår når vi ikke får levd ut oss selv og vårt potensiale, men den viser også til noen healende krefter, når vi er tro mot oss selv i så måte.

Når Chiron beveger seg retrograd i værens tegn, bli vi minnet på et sår, knyttet til hvordan vi bruker vårt mot og vår viljeskraft. Man kan komme til å kjenne på en manglende selvtillit, men når vi får brutt med dette i oss, og tar frem disse egenskapene, vil vi samtidig merke oss at ting allikevel ikke er så farlig. Vi vil oppdage at vi i kraft av oss selv, faktisk kan være en støttespiller for andre, og en hjelper for andre slik at de kan finne frem til deres mot.

 

_____________

 

I perioden 15. mai til 12. september vil Jupiter, Pluto og Saturn gå retrograde samtidig. Fra 24. juni slenger Neptun seg på, Chiron den 12. juli, og Uranus den 16. august. I en periode frem til slutten av september, vil derfor alle de ytre planeter gå retrograde samtidig. De ytre planeter påvirker oss mer på et kollektivt plan, mens indre planeter påvirker oss mer personlig.

 

Ytre planeter

Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto.

 

Indre Planeter
Merkur, Venus, Jorden og Mars.

 

Det er ingen sensasjon at planeter går retrograde, men desto flere retrograde bevegelser som befinner seg på himmelveldet samtidig, desto mer vil vi merke oss energiene, på godt og på vondt.

Håper du får glede av denne bloggen, og at du kan møte energiene med åpenhet, for de har ikke annet ønske om å bringe med seg videre vekst og utvikling, som på sikt vil føre oss inn i en dypere og sannere glede.

 

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen

 

 

Ønsker du å få kontakt med dine 12 sjelskvaliteter

 

Lær deg selv og kjenne via de 12 arketyper

Oppstart ved vårjevndøgn – 20.02.20

Ønsker du å være med på en reise gjennom astrologiens verden. I 12 måneder går vi gjennom de 12 arketyper, representert som de 12 stjernetegn.  Hver arketype viser til ulike sjelelige kvaliteter, som hver og en av oss kommer under innflytelse av på en eller annen måte, alt etter hvor de plasserer seg i vårt personlige horoskop.

Oppstart finner sted ved vårjevndøgn, når solen beveger seg inn i Værens tegn, som er begynnelsen på det nye astrologiske kalenderår.