Retrograde bevegelser året 2022

Hvordan vil disse påvirke oss

Når en planet går retrograd kan det synes som om den beveger seg baklengs, hvilke bare er tilsynelatende. Det har kort fortalt med hastighet å gjøre. Disse bevegelsene får oss til å gå inn i en dypere tankevirksomhet fordi det er noe i deres energier vi trenger å reflektere over. Der vi til eksempel tidligere har forsømt våre oppgaver, plikter, ansvar mm., forsøker planeten å få oss til å stoppe opp og dvele ved forholdene, bearbeide det som ligger i dens energier, sånn at vi kan finne svar og løsninger på eventuelle problemstillinger. Retrograde planeter får oss med andre ord til å repetere noe gammelt sånn at vi endelig skal kunne forstå.

Mange frykter de retrograde bevegelsene fordi de krever noe av oss. De kan føre til opplevelsen av uro, stress, usikkerhet eller annet, fordi de bringer oss tilbake til noen opplevelser fra fortiden. Hva var det vi ikke forsto den kan, som vi kanskje kan forstå når vi atter en kan bringes tilbake til lignende opplevelser? Dette er noe den forsøker å belyse og gi noen svar på. Det skal også sies at det er under innflytelse av retrograde bevegelser vi kan utvikle oss til å bli særdeles dyktige, og det som et resultat av at energiene trekker oss innover. Vi blir svært ofte mer introverte.

Det er av betydning hvilke tegn den retrograde planeten befinner seg i, og i denne oversikten vil jeg forsøke å belyse noe av det vi kan forvente i kommende års møte med disse.

Alle planeter stopper opp før de starter sin retrograde bevegelse, hvor man sier at energiene omdirigeres fra å være ekstroverte til å bli introverte. Man sier at planetene er stasjonære.

 

Her er en oversikt over årets retrograde bevegelser

 

Venus

19.12.21 – 29.01.22.


Venus retrograd i steinbukken

Kjærlighetslivet kan bli utsatt for prøvelser med Venus retrograd. Det ligger i dette å frigjøre seg fra gamle opplevelser knyttet til kjærlighet, slik at man ikke fortsetter å bringe gamle mønstre med seg inn i eventuelle nye forhold, og det i henhold til noe som gjerne ikke har fungert tidligere.

Venus er knyttet til selvverdet, følelsen av å bli elsket og akseptert. Man kan derfor komme til å bli gjort oppmerksom på noe hva dette angår, samtidig hvordan man verdsetter andre og deres verdier. Enkelte mennesker kan ha en tendens til å tilfredsstille andre og deres behov for å bevare freden, mens andre igjen kan ha en tendens til å overgå og dominere sin (samarbeids)partner. Dette er eksempler på̊ hva man kan komme til å møte med Venus retrograd, som er opptatt av harmoni, balanse og likeverd. Det kan derfor duke opp for noen samarbeidsproblemer dersom dette er i ubalanse i våre nære relasjoner og menneskemøter.

Kjærlighetsplaneten Venus startet sin retrograde bevegelse i steinbukkens tegn 12 desember 2021, som varer frem til 29 januar 2022. Steinbukken er den planeten som ønsker å skape stabilitet, og som derfor tar ting på alvor. Når Venus har plassert seg innenfor dette livsområde er det nettopp noe hva kjærlighet angår den vil vi skal se litt nærmere på for at vi skal få forholdet til å fungere. Hvordan er det med vår lojalitet f.eks., og har vi evne til å vise varme følelser for andre, eller utstråler vi regelrett kulde og likegyldighet?

Venus i steinbukken har også en annen betydning, for steinbukken er opptatt av å skape stabilitet i samfunnet, og Venus er opptatt av samfunnets verdier. Økonomi og penger blir derfor et viktig tema, og noe vi kommer til å måtte reflektere over enten det gjelder privatøkonomien, samfunnsøkonomien, ja endog verdensøkonomien.

Uranus

19.08.21 – 18.01.22.
24.08.22 – 22.01.23.


Uranus retrograd i tyren

Uranus startet sin retrograde bevegelse 19 august 2021, som vil vare frem til 18.01.22. Den vil på ny begynne å gå retrograd den 24 august 2022, som vil vare frem til 22.01.23. Da Uranus er et saktegående planet som bruker flere år på å passere et tegn, vil den begge gangene befinne seg i tyrens tegn.

Generelt sett kan man si at Uranus retrograde innflytelse har som hensikt å blåse nytt liv i vår måte å tenke på sånn at vi kan begynne å tenke helt nytt. Den ønsker å reformere, og gjør derfor opprør mot det allerede eksisterende som har utspilt sin rolle, og som står i veien for den videre samfunnsutviklingen. Den er knyttet til nytenkning innenfor både teknologi og vitenskap, men også andre livsområder. Med Uranus sin innflytelse blir vi mer fremtidsorienterte.

Uranus retrograd får oss til å gå i tenkeboksen i forhold til hvordan vi kan bruke våre talenter og vårt originale selvuttrykk, det som er det helt unike ved oss selv som individ, noe som kan innebære at vi må gjennomgå en slags brytningsprosess. Den hjelper oss til å se hva vi trenger å bryte med av begrensinger vi tidligere har underlagt oss via Saturn/steinbukken, og som har hemmet oss i vår selvutfoldelse. Den skaper derfor indre reformasjoner, som når de kommer til uttrykk blant venner og andre mennesker kan føre til uventende overraskelser. Vennskapelige relasjoner kan følgelig bli påvirket som et resultat av Uranus retrograde bevegelse, for ved å frigjøre seg fra avhengighet av andre kan man komme til å velge en helt ny retning som venner og bekjente ikke helt forstår betydningen av. Tilbake står de som et spørsmålstegn, klør seg i hode og lurer på hva det var som skjedde med han / henne.

Når Uranus beveger seg retrograd i tyrens tegn vil man ofte gjøre seg noen nye tanker om hvordan man kan bruke egne ressurser, og i forhold til hva som er ens indre verdier, for slik å kunne skape seg et levebrød. Uranus bidrar til ideene, mens tyren er den som er god på̊ å manifestere.

Uranus har sitt såkalte fall i tyren, og det betyr som ordet sier, at noe bryter sammen. Tyren er knyttet til våre drifter og begjær, og som det sanselige tegnet det er, er den svart opptatt av materialisme og behovet for å eie. Den kan med andre ord bli noe i overkant eiesyk, noe som bidrar til at den faktisk blir slave av det materielle. Det er dette Uranus med sin retrograde bevegelse i tyren forsøke å rette søkelyset mot, og som den ønsker at vi skal bruke noen tanker på. Friheten som Uranus er opptatt av ligger derfor i å bryte med tyrens begjær, slik at man kan begynne å gjøre bruk av egne resurser på̊ en ny bærekraftig og fremtidsorientert måte, og i henhold til noe som hele samfunnet som helhet kan dra nytte av. Den søker mot noe mer stabilt som hele verdenssamfunnet på sikt kan nyte godt av.


Merkur

14.01.22 – 04.02.22.
10.05.22 – 02.06.22.
10.09.22 – 02.10.22.
29.12.22 – 18.01.23.


Merkur retrograd

Merkur er en indre planet som beveger seg ganske raskt gjennom vært enkelt tegn. Den er forbundet med kommunikasjon og formidling, samt hvordan vi tenker.  Tenkningen blir derfor mer innadrettet, og man kan komme til å oppleve noe frustrasjon i forhold til at man ikke helt klarer å uttrykke egne tanker og meninger når Merkur beveger seg retrograd. Man kan oppleve det som om man ikke når fram, hvorpå misforståelser og treghet kan derfor forekomme.

Merkur handler ikke bare om den kommunikasjonen som foregår mennesker imellom, men også den indre dialogen mellom menneskets høyere og lavere bevissthet, mellom personlighet og sjel. Jo mer harmoni vi er i oss selv, det vil si når vi har fått kontroll over det vi kaller det lavere mentale plan hvor våre tankeforestillinger befinner seg, desto mer kontakt vil vi følgelig få med vår intuisjon. Da blir vi i bedre stand til å uttrykke oss selv ut ifra sjelens hensikt, og på en mer harmonisk og diplomatisk måte.  

Velger vi derimot å lytte til personligheten og kun den alene, kan vi komme til å oppleve splittelse og konflikter i oss selv. Det resulterer ofte i rastløshet som gjør av vi går i gang med for mange ting og prosjekter på en gang, og ofte med manglende resultat. Det er imidlertid å anbefale at man bruker Merkur retrograd for alt den er verdt, for det er under dens innflytelse vi ofte får noen nye tanker og ideer, og at vi ender opp med noen gode løsninger.  

Merkur er knyttet til kjøp og salg, men det er en kjensgjerning at man ikke bør gjøre de store tekniske innkjøpene under dens retrograde bevegelse, for det fører ofte til besvær med tekniske problemer og følgelig forsinkelser. Men når det er sagt er det også en tid hvor man kan komme frem til noen nye måter å forhandle eller og drive forretninger på̊.

Er man født med Merkur retrograd blir man ofte gode formidlere. Det kan være gjennom et litterært arbeide, gjennom sang, musikk eller annen uttrykksform. Dette avhenger av i hvilke tegn Merkur i så tilfelle står plassert i.

 

Merkur retrograd i vannmannen / steinbukken

Merkur starter sin første retrograde bevegelse i året 2022 den 14.01.22, som varer henimot 04.02.22. Den står i utgangspunktet i vannmannens tegn, men den 26 januar vender den tilbake til steinbukken. Det betyr at vi i første omgang kommer i kontakt med noen nye tanker og ideer, men at vi trekkes tilbake til det fornuftsmessige, og det fordi vi med for mye luft som Merkur i vannmannen representerer, ikke skal miste bakkekontakten når den kommer i kontakt med jordelementet via steinbukken.

Med Merkur i vannmannen oppstår det et behov for å gå egne veier, og man ønsker å være fri og uavhengig. Dette kan være vel og bra, for vi trenger å bryte med gamle tankemønstre, men når den vender tilbake til steinbukken minner den oss på at vi fortsatt har et ansvar. Den minner oss på at hardt arbeid og selvdisiplin er viktige begreper for at vi skal klare og lykkes med å skape noe nytt gjennom våre kreative skapende evner, uansett hva det måtte være.

Merkur retrograd i vannmannen får oss til å søke mot det abstrakte, og den bringer ofte med seg resultater i form av noe nytt innen teknologi og vitenskap. Det er en tid hvor det blant annet kan bli en økende interesse for astrologi som vitenskap.

Merkur i vannmannen og steinbukken forsøker gjennom sin formidling å gjøre oss oppmerksom på de svakestes rett i samfunnet, og at vi ikke må glømme vårt ansvar overfor våre medmennesker som har det vanskelig. Vi står i en frigjøring hvor disse energiene ønsker at vi skal tenke nytt, og at vi gjennom nytenkning skal bryte ut av et gammelt rigid, autoritært og kontrollerende system, samtidig som den ber oss om og ikke å glømme at vi har et kollektivt ansvar. Vannmannen er opptatt av det store felleskapet kalt menneskeheten, mens steinbukken er opptatt av å skape trygghet i samfunnet gjennom det offentliges forvaltning av samfunnsøkonomien og ivaretagelsen av samfunnets resurser forøvrig.

Merkur retrograd i tvillingen / tyren

Merkur andre retrograde bevegelse starter 10.05.22, og varer frem til 02.06.22. Den starter i tvillingens tegn som er et lufttegn, og avslutter i tyren som er knytt til elementet jord når den begynner å bevege seg som normalt igjen.

Under årets forrige retrograde bevegelse beveget Merkur seg gjennom vannmannen og tilbake til steinbukken, hvor den forsøkte å minne oss på vårt kollektive ansvar, og hvordan vi kan tenke nytt sånn at vi kan skape noe som kan bidra til samfunnsøkonomisk vekst og utvikling, og i forhold til noe som kan skape trygghet og sikkerhet for samfunnet og det store felleskapet som helhet. Dette gjennom forvaltningen av samfunnets økonomi og resurser.  Når vi kommer til tyren som tegn, er det vårt syn på hva vi skal verdsette Merkur ønsker vi skal reflektere over.

Merkur er det vi kaller hersker i tvillingen, og da det er der den hører hjemme og følgelig trives som best, blir dens tematikk også tilsvarende forsterket på godt og på vondt. Dens evne til å kommunisere, og dens behov for å uttrykke seg blir forsterket, og dens vitebegjær likeså. Den kan bli særdeles god på å formulere seg og på å gjøre seg forstått, men det kan oppstå en mental rastløshet som kan resultere i at energiene spres i for mange retninger. Man kan med andre ord bli noe overfladisk under disse innflytelse, og det kan derfor være av det gode at den vender tilbake til den mer stabile og rolige tyren som er god på å manifestere ideene som kommer til den oss via Merkur.

Der tvillingen er ivrig etter å sanke inn stadig mer kunnskap, er tyren den som tenker seg grundigere om, og som sørger for at riktige avgjørelser blir tatt. Den er sta og prinsippfast, og kan være noe ubøyelig av natur, men den er også veldig praktisk anlagt. Den er derfor god på å fullføre det den påbegynner, i motsetning til hva den rastløse Merkur i tvillingen ofte er. Merkur i tyren bringer derfor tankene og ideene ned på bakkeplan, hvor den er god på å sette ideene ut i livet gjennom konkret handling, slik at ikke ideene ikke bare forblir med luftige tanker. 

Merkur i tvillingene beskriver videre de to, representert gjennom personlighet og sjel, og når de er på talefot og snakker sammen er de også forenelige i tanker, ord, gjerninger og handlinger. Dette er viktig når Merkur trer inn i tyren som tegn, som sedvanlig er opptatt av å tilfredsstille egne drifter, behov og begjær. Når personligheten og sjelen snakker samme språk vokser det frem andre behov og verdier som vil være avgjørende når tyren omsetter tanker og ideer til handling.

 

Merkur retrograd i vekten / jomfruen

Merkurs tredje retrograde bevegelse bringer den fra vektens tegn tilbake til Jomfruen, og nok en gang fra luft til jord. Den starter å bevege seg retrograd den 10.09.22 og avslutter den 02.10.22, før den igjen begynner å gå direkte for å vende nesa fremover mot jomfruen igjen.

Merkur beskriver som tidligere nevnt hva vi bruker vår tankevirksomhet på, og når vekten er opptatt av rettferdighet, likeverd, samarbeid og diplomati, er det gjerne noe i henhold til dette den vil vi skal reflektere over. Men det er også i vektens tegn vi tar våre valg, og det i henhold til om det er sjelens røst eller personlighetens stemme vi skal lytte til, for det vil være helt avgjørende ut ifra hvilke valg vi tar.

Når Merkur vender tilbake til jomfruens tegn som også den har Merkur som personlig hersker, vekkes jomfruens kritiske, men også analytiske og logiske sinn. Merkur er som tidligere beskrevet den som forbinder personlighet og sjel i tvillingen, men den er også bindeleddet mellom ånd og materie, Faderen og Moderen. Når en forening mellom disse oppstår via Merkur, bidrar den til å gjøre jomfruen svanger, og det er nettopp sjelen hun blir unnfanget med.

Når Merkur beveger seg retrograd i jomfruens tegn, så sår den derfor noen tankefrø, en spire, som bidrar til graviditet. Men den får også jomfruen til å reflektere over hvordan hun på best mulig kan ivareta kroppen og helsen som er sjelens bolig, sånn at sjelen kan få de beste vilkår under hennes svangre periode. Jomfruen er derfor svært opptatt av alt som har med renselse å gjøre.

Hvilke valg vi kommer til å ta når Merkur beveger seg tilbake til vekten etter å ha gått retrograd i jomfruen, vil være helt avgjørende som et resultat av hva som skjer mens den befinner seg i jomfruens tegn. Lytter vi til helsen, og lar vi oss gå gjennom en renselsesprosess og på den måten klargjør oss for en jomfrufødsel, så er det sjelens røst vi lytter til, og som forteller oss hvilken vei vi skal gå. I motsatt fall om det er personligheten vi lytter til via Merkur, ja da vil vi fortsette i samme retning som tidligere fordi det stadig er noe vi skal lære gjennom nye erfaringer.

 

Merkur retrograd i steinbukken

Merkurs siste retrograde bevegelse i 2022 starter helt på tampen av året, nærmere bestemt den 29.12.22, og der vil den være frem til den 18.01.23. Da vil den oppholde seg i steinbukkens tegn under hele dens retrograde bevegelse, og følgelig kun i et jordtegn.  

Merkur retrograd i steinbukken trekker oss innover fordi det er noe der vi trenger å reflektere over knyttet til vår ansvarlighet og tålmodighet. Det kan være en tid hvor vi skal se opp for ikke å ta for raske avgjørelser, men bruke litt på planlegging, for det er da vi har muligheten til sakte med sikkert å nå de målene vi har satt oss. Steinbukken ber med andre ord den ofte rastløse Merkur om å være litt mer utholdende dersom det er nødvendig, men det kan også være at Merkur forsøker å bidra med litt fleksibilitet i vår tankegang dersom vi føler oss fastlåst.

Konstruktivt vil Merkur retrograd i steinbukken føre til en konstruktiv og praktisk tankegang, og at man gjennom ord og tale ikke er overfladisk og useriøs, men heller mer stabil og fornuftig. Den vil bidra til større arbeidskapasitet, målbevissthet og besluttsomhet. Negativt kan den føre til noe tungsinn og i verste fall depresjon.

Pluto

29.04.22 – 08.10 22.


Pluto retrograd i steinbukken

Pluto er en meget saktegående planet som bruker mange på sin reise gjennom hvert tegn. Den vil derfor også i år, og for 13 år på rad, bevege seg retrograd i steinbukkens tegn. Dette fordi den går grunnleggende til verks, og har som hensikt å skape varige endringer på sin ferd gjennom tegnene. Det skal også sies at Pluto beveger seg retrograd over flere måneder hvert år, hvilket betyr at det er mange som har Pluto retrograd i deres fødselskart, samt at vi kollektivt kommer inn under dens innflytelse hvert år.

Pluto er kjent for sine ødeleggende krefter, og dersom den anser det som nødvendig, legger den det eksiterende i grus fordi det er på tide å gjenoppbygge noe nytt. Når den beveger seg retrograd i steinbukken vil den over tid få oss til å reflektere over forhold i samfunnet som ikke fungerer, og den vil sørge for at det skjer endringer i samfunnsstrukturen fordi det er av nødvendighet når vi nå står ved overgangen til vannmannens tidsalder.

Når Pluto beveger seg retrograd i steinbukkens tegn, er det derfor noe hva samfunnsstrukturen den vil til livs. Som samfunn vil vi under disse innflytelsene bruke tid til å reflektere over om det bør foretas noen grunnleggende endringer, slik at samfunnets interesser blir ivaretatt på best mulig måte. Pluto retrograd i steinbukken retter også søkelyset mot bruken av makt og kontrollbehovet, og om det foregår maktmisbruk i samfunnet. Dette har vært et tema over lang tid naturlig nok, ettersom Pluto har bruker så lang tid i et tegn, men den nærmer seg nå slutten gjennom sin passasje i steinbukkens tegn, for til neste år skal Pluto så smått begynne å lukte på vannmannens tegn, før den for alvor trer inn i vannmannen i 2024. Innen den tid vil den etter all sannsynlighet ha lagt i grus mye av det som ikke vil fungere i vårt samfunn før overgangen til vannmannens tidsalder. 

Når Pluto beveger seg retrograd utfordres vi både kollektiv og som enkeltindivid i forhold til bruken av makt og kontroll, og i forhold til vår evne til å tilpasse oss endringer i samfunnet. Man vil ofte grunne over egen psyke, for så å tilegne seg en dypere psykologisk selvinnsikt og forståelse gjennom selverkjennelser av eget mørke. Det ligger også i dette et mål om å transformere og endre det i eget liv som virker hemmende for egen sjelelige og åndelig vekst og utvikling. Pluto retrograd i steinbukken kan enn videre minne oss på̊ om det er noe knyttet til det tradisjonsbundne vi trenger å endre på̊.

Saturn

04.06.22 – 23.10.22.

Saturn retrograd i vannmannen

Saturn starter sin retrograde bevegelse 04.06.22, som vil vare frem til 23.10.22. Når den beveger seg retrograd, er det vår ansvarsfølelse den vil til livs. Måtehold, tålmodighet, ansvarlighet og selvdisiplin er temaer, og dersom vi tidligere har forsømt dette vil vi bli påminnet behovet for å ta det på alvor nå. Hvis vi stadig forsøker å unngå vårt ansvar kan Saturn skape situasjoner som kan oppleves som problematiske og begrensende, som om det blir stukket kjepper i hjulene med mangel på framgang.

Saturn vil i år bevege seg retrograd i vannmannens tegn, og denne kan i seg selv oppleves som begrensende. Det fordi vannmannen med sitt store uavhengighetsbehov er veldig opptatt av å bevare sin frihet, mens Saturn er den strenge læremesteren som ber oss om å være tålmodige. Dette harmonerer ikke alltid like godt, men her er det noen forhold Saturn allikevel vil vi skal bruke litt tid til å reflektere over.

Saturn anses som en av to herskere i vannmannens tegn, hvorav Uranus er den andre, og dette gir stor mening. Vannmannen er et lufttegn, og det tegnet som bringer oss utenfor tid og rom. Den ønsker å gå sine egne veier, og den er forbundet med impulser som kommer til oss som lyn fra klar himmel. Men den kan også være ganske rebelsk i sin søken etter frihet, og da kan den fort gjort miste bakkekontakten hvor den følgelig bare fyker ut i det blå. Der oppe kan den ikke foreta seg noe som helst vil være nyttig for oss jordboere.

Saturn er knyttet til alt som holder oss innenfor tid og rom, og den hjelper oss til å beholde begge bena plantet på jorda før vi beveger oss inn i vannmannens energier sånn at vi ikke skal ta helt av. Den er som en vokter, som vokter porten inn til høyere nivåer av vår bevissthet, og den gir oss noen prøvelser som på forhånd må bestås. For det er en ny bevissthet vi får med å gjøre ved inngangen til vannmannen, og det er gruppebevisstheten, og med den oppstår vårt ansvar overfor våre medmennesker som vannmannen er veldig opptatt av å ivareta. Dersom vi roper høyt om å få bevare vår egen frihet uten tanke på andre, så har vi glømt noen av vannmannens prinsipper, for det er noe som heter frihet under ansvar.  

Vannmannen er opprøreren og rebellen, men bakenfor ligger det et behov for å bryte ut av noe, reformere og fornye. Under Saturns retrograde bevegelse som trekker oss innover i oss selv for at vi skal lytte, vil vi begynne å ane hva vi i oss bør frigjøres fra, sånn at vi kan begynne å bevege oss mot noe nytt, og dette er frigjøring som bidrar til uavhengighet. Det kan være greit i denne forbindelsen og nevne Uranus sin retrograde bevegelse i tyren, for alt har en sammenheng når man ser det hele i et større bilde.

Neptun

28.06.22 – 04.12.22.

Neptun retrograd i fiskene

Neptun er enda en av de ytre planetene som beveger seg sakte på himmelveldet. Fra den 28.06.22 til den 04.12.22 vil den som i fjor og de siste 10 årene bevege seg retrograd i fiskenes tegn, og det vil den fortsatt gjøre i ennå tre år fremover.

Neptun er hersker i fiskenes tegn, og der sier man derfor at den trives særdeles godt, for der er den liksom på hjemmebane. Når Neptun går retro i sitt eget tegn trekker den oss mot det åndelige og spirituelle. Det sensitive uttrykket blir sterkere, og man blir derfor særdeles følsom og lettpåvirkelige.

Man kan få litt problemer med å skille mellom det bevisste og det ubevisste, fantasien og det virkelige liv, og hvordan forholde seg til den fysiske konkrete verden med Neptun i fiskene, og særdeles når den beveger seg retrograd. Det kan resultere i at man flykter vekk fra virkeligheten og ut i en eller annen avhengighetsproblematikk. Det kan være at vi bærer med oss noe fra fortiden som gjør det vanskelig å fungere i livet generelt, og som resulterer i at vi ikke klarer å håndtere våre daglige rutiner. Dette kan igjen resultere i misnøye, mistrivsel og følelsen av mislykkethet, fordi man ikke klarer ikke å realisere seg selv og egne drømmer.

Når det er sagt stimulerer Neptun retrograd i fiskene det sensitive uttrykket, og ved å åpne opp for det indre iboende liv kan vi bli inspirert av noen høyere visjoner og budskaper. Neptun forsøker å tiltrekke seg vår oppmerksomhet, og det i forhold til hvordan vi kan uttrykke vår sensitivitet. Det kan være gjennom en eller annen form for tjenesteytende virksomhet, gjennom kunst, musikk, film eller annet som vekker det visuelle. Den bidrar til en sterk fantasirikdom og kreativitet, og til et aktivt og rikt drømmeliv. Det betyr at vi kan bli inspirert og mottagelig via budskap fra drømmeverden. Neptun retro i fiskene kan også øke vår psykiske sensitivitet, men det er viktig i kontakt med slike evner at vi også forholder oss jordet og sentrert i oss selv.

Chiron

19.07.22 – 23.12.22.


Chiron retrograd i væren

Chirons retrograde bevegelse aktiverer noe sårt, og det i form av en smerte som oppstår i oss når vi ikke får muligheten til å leve ut vårt livspotensial. Når vi ikke er sann mot oss selv og den vi dypest sett er, men skjuler eller holder igjen vår livskraft av årsaker, vil dette såret bringes til overflaten.

Når Chiron beveger seg retrograd i værens tegn, er det gjerne noe sårt knyttet til pågangsmotet, viljeskraften og selvtilliten som blir aktivert. Med mangel på dette blir vi ofte brennende inne med ting, noe som kan resultere i at vi i stedet bruker opp energien i altfor mange andre gjøremål. Dersom vi er for dristige og overmodige derimot, kan det være at vi trenger å lære å utvise mer forsiktighet, sånn at vi ikke handler for ukontrollert og impulsivt. Begge deler kan skape en del frustrasjon.     

Chiron er også vår indre healer, og når den beveger seg retrograd vil vi gjennom å reflektere over hvordan vi bruker værens energier i eget liv, lære hvordan vi skal begynne å håndtere dens energier. 

 

Jupiter

28.07.22 – 23.11.22.

Jupiter retrograd i væren / fiskene

Jupiter starter sin retrograde bevegelse i væren den 28.07.22, men den vil vende tilbake til fiskene den 28. oktober, hvor den avslutter sin retrograde innflytelse 23 november. Deretter begynner Jupiter å gå direkte igjen mot væren, som den vil tre inn i den 21.12.22. Her beveger Jupiter seg mellom det siste og det første tegnet i det astrologiske kalenderår, som beskriver avslutningen av en syklus og begynnelse på en ny. En syklus som vil vare i 12 år, da det er omløpshastigheten til Jupiter, og den tiden det tar for den å passere de 12 stjernetegn.

Jupiters retrograde innflytelse får oss til å reflektere over mening, mål og retning i livet, hva vi skal tro / ikke tro på̊, etikk og moral m.m. Man kan komme til å oppleve en form for utilfredshet med tilværelsen når den går retro, noe som kan resultere i rastløshet og en søken etter tilfredstillelse gjennom ytre aktiviteter. Jupiter kan føre til overdrivelser i jakten på å fylle sin indre tomhetsfølelse med ytre ting. Dette vil i lengden føre til opplevelsen av meningsløshet. Vår rettferdighetssans blir også satt under lupen.

Når Jupiter starter sin retrograde reise i væren bringer den med seg en del optimisme, entusiasme, selvtillit osv. Jupiter har det egentlig fint med å være i værens tegn for der bidrar den med mye selvsikkerhet. Det som kan bli et obs her, er at man kan komme til å overdrive egen betydning, hvilket kan resultere i arroganse, hovmod, selvskryt, overmot etc. Det er derfor noe i forhold til hvordan vi bruker viljen og motet Jupiters retrograde bevegelse forsøker å gjøre oss oppmerksomme på, sånn an vi ikke misbruker disse kreftene, men at vi i stedet bruker dem til å nå våre virkelige mål.

Når Jupiter retro beveger seg tilbake til fiskenes tegn har den som hensikt å vekke vår barmhjertighet, medfølelse, empati, omsorgsevne og sosiale bevissthet, men ikke i den grad at vi forsaker oss selv og mister egen retningssans, for vi bør se opp for og ikke å gå inn i nye eventuelle offerroller. Samtidig får vi med sterke intuitive krefter å gjøre som det er hensiktsmessig å lytte til, for det vil hjelpe oss til å trenge gjennom egoismens og selvopptatthetens slør. Da vil vi våkne opp for en annen form for hengivenhet, en betingelsesløs kjærlighet hvor vi ønsker å stå til tjeneste for et overordnet mål.

Vel, enklere sagt forsøker Jupiter å få oss til å rette søkelyset innover så vi kan finne svar i oss selv i forhold til hva som gir livet vårt mening, og i henhold til vår indre sannhet og visdom. Når vi lytter til dette, og når Jupiter igjen skal bevege seg direkte og tilbake til værens tegn igjen, vil det kreve værens vilje, mot og evne til å ta initiativ for å følge våre drømmer i eget liv. Men det vil også kreve dens vilje og mot til å stå oppreist i seg selv som en tjener, støttespiller og inspirator for andre mennesker.

Mars

30.10.22 – 12.01.23.

Mars retrograd i tvillingen

Mars begynner å bevege seg retrograd den 30.10.22, som vil vedvare frem til 12.01.23. Mars er forbundet med våre instinktive reaksjoner, og når den beveger seg retrograd kan den vekke et undertrykt sinne og aggresjon, eller man kan komme til å føle seg handlingslammet med mangel på selvtillit.

Mars er forbundet med det ildfulle maskuline, som hersker over våre lavere instinktive drifter og begjær. Den symboliseres som krigsguden og vekker fighteren i oss, på godt og på vondt. Vi skal med den lære å stå oppreist i oss selv, men negativt kan vi komme til å handle overilt med de konsekvenser det kan få. Vi kan komme til å bli kranglevoren hvor vi snakker før vi tenker.

Mars beveger seg denne gangen retrograd i tvillingen som står for kommunikasjon og formidling, hvilket kan føre til verbale konflikter og kriger dersom mars ikke temmes. Når den beveger seg retro i dette tegnet skal vi derfor øve oss på å uttrykke oss tydelig og bestemt, uten at vi går til motangrep og i selvforsvar. Vi skal lære å snakke fra hjertet, sånn at vi ikke buser ut i sinne og aggresjon.

Vi skal trene oss i å bruke mars på en god og disiplinert måte, for da vil vårt uttrykk bære preg av gjennomslagskraft og styrke, og det er da vi når frem med vårt budskap. Det er også da vi vil nå ut med det vi har på hjertet på en trygg, god og tillitsvekkende måte. Vi skal lære oss å kommunisere direkte og i klartekst og ikke unnvikende og med usikkerhet, for det fører ofte kun til misforståelser. Vi skal lære oss å stå opp for oss selv og til å si i fra, men ikke i raseri, sinne eller affekt. Det er da mars kan bli vår styrke, for brukt riktig kan den viser seg i form sterke talegaver.

De indre og de ytre planeter

De indre planeter
Merkur, Venus og Mars.

De ytre planeter
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto

Det er ingen sensasjon at planeter beveger seg retrograd, for livet er som innpust og utpust. Vi trekkes innover for å finne svar i oss selv gjennom dypere tankevirksomhet og i stille refleksjon, og vi lever ut det vi har kommet frem til som bedre løsninger. Vi reflekterer i denne prosessen over tidligere erfaringer og hvordan vi løste problemene den gang, for å finne svar på hvordan vi kan håndtere tilsvarende problemstillinger bedre neste gang. De har som hensikt å bringe med seg videre vekst og utvikling som følge av det erfaringsbaserte.

De indre planetene påvirker oss i større grad på det personlige plan, mens de ytre planetene påvirker oss mer på det kollektive plan og har en mer langsiktig påvirkningskraft.

Kjærlig hilsen
Siv Nancy Ingvaldsen

Du kan laste ned PDF-fil her.

 

Astrologiutdanning

Oppstart når vi starter et nytt astrologisk kalenederår

Ønsker du å lære mer om astrologi, og hvordan du kan bruke den som redskap til å forstå deg selv og andre bedre.  Utdanning innen astrologi og esoterisk visdomslære starter opp under nymånen i vannmannens tegn 21.03.22.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev med informasjon om hva jeg tilbyr av kurs meditasjoner og annet