Solen skifter tegn og beveger seg inn i krepsens sfære
21.06.19 kl. 17:55
Vi får i denne perioden med sterke måneaktiviteter å gjøre – 
Total solformørkelse under nymåne og delvis måneformørkelse under fullmåne

Solen skifter tegn den 21.06, og vi vil komme under innflytelse fra sterke energier i perioden hvor solen passerer krepsens tegn. Dette fordi vi får en total solformørkelse ved nymånen, og en delvis måneformørkelse 16 – 17. juli. Slike sol- og måneaktivteter sies å ha en langtidsvirkende effekt, og vil påvirke oss henimot måneformørkelsen 10 – 11. januar 2020. Dette er en spesiell tid, for den 11.01.20 går Pluto og Saturn inn i et eksakt møte med hverandre, og det er sterke grunnleggende transformerende energier vi nå har med å gjøre, og som vil intensiveres i et halvt år fremover.

 Under kommende solformørkelse den 02. juli står den sydlige noden og Saturn i en tett forbindelse med hverandre, og den sydlige noden beskriver noe vi skal frigjøre oss fra, noe som har utspilt sin rolle. Den er nært knyttet til karma, og den forteller oss derfor noe om hvordan vi repeterer gamle ting, til vi har lært, for at vi kan bli i stand til å strekke oss mot den nordlige noden. Med andre ord beskriver nodene vår utviklingsvei og vårt utviklingspotensiale. På veien utvikler vi nye forståelser, vi tilegner oss nye kvaliteter, og vi endrer vår bevissthet gjennom våre erfaringer.

Når den sydlige noden har plassert seg sammen med Saturn, blir det viktig å se på hva Saturn egentlig handler om. Når Saturn og den sydlige noden i tillegg står i steinbukkens tegn, som Saturn hersker i både på et personlig og sjelelig plan, ja så får dens tematikk en ennå større tyngde.

Saturn har et dårlig rykte på seg, fordi den oppleves som streng, alvorstyngende, begrensende, rigid og med manglende fleksibilitet etc., samt at den gir oss noen prøvelser og utfordringer som kan oppleves som hemmende og vanskelige å håndtere. Den er videre knyttet til selvdisiplin, ansvarlighet, det autoritære, offentlige og byråkratiske, og herunder økonomiloven og hvordan politikerne håndterer og forvalter samfunnets økonomiske resurser.

Når den sydlige noden står plassert i en tett relasjon til Saturn, er det nettopp noe den her vil vi skal fokusere på, noe det er behov for å endre for at vi som enkeltindivid og samfunnet som helhet ikke skal stagnere. Vi må bli mer ansvarlige, men når det er sagt, så handler det også med disse energiene om å frigjøre seg fra gamle rigide holdninger, våre selvpålagte restriksjoner og begrensinger. Vi må våge å bryte med gamle barrierer som hindrer oss i vår selvutfoldelse, som hindrer oss i å ta i bruk vårt potensiale, og som følgelig dreper den indre gleden. Vi har alle noen iboende evner og kvaliteter, og ved å ta i bruk disse gjennom våre skapende evner, vil vi bli mer selvstendige, uavhengige og autoritære i eget liv. Det vil enn videre kanskje resultere at hele samfunnet som helhet blir mer bærekraftig, fordi vi gjennom bruken av våre indre ressurser i henhold til vårt livspotensiale, det vi drømmer om å realisere, kan bidra med noe til fellesskapet.

Det er da vi strekker oss mot krepsen og den nordlige noden, for krepsen har en tendens til å krype inn i skallet sitt, i selvbeskyttelse. Når vi tar i betraktning at månen er hersker i krepsen, så gir det mening, for månen inneholder alle våre lag av tanker og følelser knyttet til våre minner og det vi tidligere har erfart og opplevd, gå godt og på vondt. Det er lettere å forbli i det gamle, det vi opplever som trygt og godt, i stedefor å møte det nye og ukjente, for det pirker ved frykten vår. Men det er også da vi stagnerer, når vi ikke våger å bryte ned motstanden, representert gjennom Saturn og krepsens oppositte tegn steinbukken.  

Det man imidlertid ikke bør glømme, det er at Saturn er den som gir belønning når vi har brutt ned motstanden mot det ukjente, og når vi har bestått våre prøvelser. Det er som når vi består en eksamen og blir berettiget en bedre stilling med høyere lønn, for Saturn og steinbukken ønsker å skape stabilitet. Den ønsker å skape et trygt og godt fundament som kan bidra til trygghet og sikkerhet for det enkelte menneske og for samfunnet som helhet. Dette ved at det enkelte individ kan bidra med sine evner og kvalifikasjoner til felleskapet, og ved at det politiske styre og stell legger til rette for en god samfunnsstruktur som ivaretar befolkningens interesser.

Det interessante i denne sammenhengen er å se på den gunstige forbindelsen mellom Saturn og Neptun gjennom perioder i løpet av inneværende år. Under innflytelse fra Neptun alene kan ting fort blir litt utsvevende, for Neptun beskriver det uhåndgripelige, det diffuse, våre illusjoner, det vi ikke klarer å se med det blotte øye, det som får oss til å flykte fra virkelighetens verden via drømmerier, rus eller annet når ting blir vanskelige i forholde seg til osv. Men Neptun beskriver også den åndelige og spirituelle dimensjonen, og hvordan mennesket kan manifestere seg selv i den ytre verden, ved å skape ut ifra egne evner, kvalifikasjoner og sjelelige kvaliteter. For at det skal kunne gjøres mulig og bli til en virkelighet, trenger den hjelp av nettopp Saturn. Dette fordi Saturn og Steinbukken er forbundet med den dypeste materien, og i et harmonisk møte mellom Neptun og Saturn får vi følgelig en fin kombinasjon mellom våre drømmer og vår fornuft.

Neptun er enn videre knyttet til innlevelse og sensitivitet, og den blir viktig under disse måneaktivitetene vi nå får med å gjøre når solen passerer krepsens tegn, fordi Neptun er den sjelelige hersker i krepsen. Vi får med mye følelser å gjøre. Spørsmålet blir hvordan disse følelsene blir håndtert og kanalisert utadrettet, for det er ikke usannsynlig at mye kan komme til overflaten nå fremover og i en halvårs periode. Det kan være i form av usikkerhet angst, frustrasjon eller annet. Men, det er også en tid hvor drømmer kan bli til virkelighet.

Vel, så kan man avslutningsvis dvele ved om myndighetene ved å gi seg selv høyere lønn og flere frynsegoder, bruker sin myndighet og autoritære makt til å tenke på folkets beste, eller om de nå er ved å misbruke deres makt og innflytelse. Saturn i steinbukken kan nemlig i ubalanse benytte seg av uetiske virkemidler for å nå egne ambisiøse mål, men det er nettopp da den strenge Saturn kan komme på banen og skape trøbbel, for med mye Saturn og steinbukk skal man lære å utvikle kvaliteten ydmykhet. I mangel på dette, og når man misbruker sin autoritet, vel da er det ikke sikkert at Saturn blir nådig i sine handlinger. Når både Saturn og den sydlige noden i tillegg står i en forholdsvis tett forbindelse med ødeleggeren Pluto, ja da kan ting begynne å bli spennende. Da kan krepsen, representert som massen og med sitt hav av følelser, komme til å føle seg truet. Når tryggheten brister, da vil det instinktive i menneske kommer frem, med alt hva det kan innebære.   

Krepsen står i bunn og grunn, og under innflytelse fra Neptun, for omsorg og kjærlighet, med evne til å favne sin familie og andre medmennesker. Med sin barmhjertighet, empati medfølelse, innlevelse osv., har den som målsetning å ivareta det medmenneskelige. Mulig dette er en av våre nåværende store prøvelser  

Med disse ord ønsker jeg dere ALLE en riktig god helg, og alt godt fremover mens solen passerer krepsens tegn, og under kommen sol- og måneformørkelse.

Kjærlig hilsen
Siv Nancy Ingvaldsen