Solen beveger seg inn i værens tegn
Fullmåne 21.03.19
Vårjevndøgn

 

Solen går inn i værens tegn den 20.03. kl. 22:59. Noen få timer senere, natt til den 21. mars, er det fullmåne. Vi får to fullmåner denne måneden, hvor solen plasserer seg i værens tegn og månen i vekten. Det er også vårjevndøgn, hvor natt og dag er like lange.

Væren er det allerførste tegnet i det astrologiske kalenderår, og symboliserer derfor starten på en ny syklus. Vi starter på ny vår reise gjennom de tolv tegn for å lære av våre tidligere feil og mangler, og for å tilegne oss noen nye forståelser, samt utvikle ulike kvaliteter knyttet til det enkelte tegn. Vi utvikler oss fra det mer primitive instinktive knyttet til tegnene, til å integrere mer sjelsbevissthet, for hvert tegn representerer ulike typer av bevissthet.

Denne reisen er en lang læringsprosess, og vi inkarnerer i liv etter liv for å utvikle disse forskjellige typer av sjelskvaliteter.

Væren er knyttet til vilje og mot, og er våre tanker og ideers fødested. Den er forbundet med vår pionerånd, hvilke betyr at det er nettopp tankekraften den har som hensikt å utvikle.

På det personlige plan er mars den regjerende hersker i værens tegn, og mars beskriver det ildfulle og energiske som er kjennetegnende for dette tegnet. Dens konkurranseinstinkt er derfor sterk, hvilke betyr at den har et behov for å være den første, eneren, og den som leder an i flokken.

Utfordringen for væren viser seg ofte i form av tankekaos. Dette fordi ideene er der, men det kan rett og slett bli litt for mye av det gode til tider, noe som fører til at værens som initiativtager er gode på å sette i gang med prosjekter, men de er ikke alltid like gode til å fullføre dem. Det skal sies at det er der lederinstinktet kommer inn i bildet, for som ideskaper er de gode, men de trenger ofte hjelp fra andre for å få fullført dem. De trenger derfor ofte å trene seg på å delegere litt ansvar.

Væren har som målsetning å trene opp det mentale, og det er her dens sjelelige hersker Merkur kommer inn i bilde, for Merkur er jo nettopp den som bygger bro mellom den indre og den ytre tenkningen. Den er knyttet til både den konkrete så vel som den abstrakte viten og tankevirksomheten, og når den er den sjelelige hersker i væren, så handler det nettopp om å forene disse forståelsene. Det vil bidra til ro i tankesinnet slik at det blir lettere å manifestere tanker og ideer som senere kan bære frukter, ikke minst i form av et pionerarbeid. Dette vil enn videre bidra til at tankene klarner, og følgelig vil man som menneske oppleve mindre frustrasjon.   

Under denne fullmånen plasserer solen seg sammen med Chiron, hvilke betyr at man kan oppleve at et sår knyttet til det beskrevne blir aktivert. Det er nettopp dette med å samle tankene, samt motet til å stole på egne tanker og ideer som kan komme til å oppleves som frustrerende. Det kan være innenfor mange livsområder, alt etter hvordan ens personlige horoskop er satt sammen, og hvordan energiene påvirker eget kart.

Chiron i væren vil ikke bare vekke et sår knyttet til viljen og motet, men også til dette med selvtillit, for i mangel på troen på seg selv, forblir ofte ideene bare med tanker. Under denne fullmånen står månen i vektens tegn, og her blir samspillet mellom væren og vekten belyst. Vekten handler om å skape likevekt, harmoni og balanse, samt at den er opptatt av likeverd. I mangel på egenverd vil man ikke bli i stand til å bruke værens egenskaper på en god og harmonisk måte. Det betyr av når man er i likevekt, og man forstår betydningen av likeverd, så vil man bli en god (vei)leder og støttespiller for andre mennesker. Man vil forstå betydningen og verdien av ens egne tanker og ideer, samt at man vil få mer kontakt med værens mot. Sagt med andre ord, vil værens sjelelige hersker, Merkur, gjøre seg mer gjeldende.

Symbolsk beskriver værens to horn menneskets involusjons- og evolusjonsprosess, det vil si vår reise inn i og ut av livet.

 

Solens reise gjennom de 12 tegn
Her en liten oppsummering av de energier hvert tegn representerer.

Som et lite frø fra det mentale plan oppstår våre tanker og ideer i værens tegn. Dette skjer gjennom ildelementet, som gjennom friksjon sørger for at et lite gnist blir tent, hvorpå tanken trer frem i lyset. Vår sjelsbevissthet befinner seg på vårt høyere mentale plan, mens alt det tillærte befinner seg på det lavere mentale plan. Jo mer vi får roet våre tanker, og jo mer Merkur gjør seg gjeldende med sin innflytelse, desto mer vil våre tanker og ideer strømme gjennom oss fra vår sjelsbevissthet, og det er da pioneren i oss vil bringes frem i lyset.

Tyren er det første jordtegnet i Zodiaken, og er knyttet til det astrale plan. Til jord har du kommet og til jord skal du bli. Tyren handler derfor om å sette i jorden og manifestere de tanker og ideer som kommer til oss i værens tegn, og den elsker å se hvordan det som skapes spirer og gror. Den er knyttet til det astrale, og ikke til den fysiske verden.

Tvillingen er et lufttegn og knyttet til vårt eteriske energilegeme. Den er en brobygger mellom det indre og det ytre, og den er gjennom sin formidlingsevne ivrig etter å dele av sin kunnskap til andre mennesker. På den måten, gjennom kommunikasjon og formidling, kobler den mennesker sammen, og det overføres og utveksles kunnskap mennesker imellom. Tvillingen overfører med andre ord energi fra det høyere til det lavere, og viser til veien ned i det fysiske liv.

Krepsen er et vanntegn, og forbundet med det kollektive og massen. Vi har kommet til det tegnet som beskriver veien inn i livet, og som står for inkarnasjon. Krepsen er derfor forbundet med det fysiske liv. Det er familietegnet, og den trives derfor i hjemmet sitt, og sammen med familien som representerer tryggheten i tilværelsen. Men, der fremme speider den et større liv, og når den er trygg nok til å forlate skallet sitt og de trygge omgivelsene, beveger den seg mot det neste tegnet i zodiaken.

Vi har kommet til løvens tegn, og løven beskriver det ungdommelige, puberteten, vår evne til å realisere oss selv gjennom vår individualiseringprosess. Vi har kommet dithen hvor vi begynner og formes som person, hvem vi er som individ, og hvordan vi skal fremstå på livets scene. I løvens tegn oppstår med andre ord vår personlighet. Lek og moro er derfor knyttet til løven. 

Vi beveger oss et steg videre, og nå har vi kommet til den noe alvorstyngende og pliktoppfyllende jomfruen, som med sitt kritiske blikk retter søkelyset mot våre plikter og ansvar. Nå er det slutt på lek og moro og på tide å bli voksen. Skape orden og rutiner i hverdagen så ting kan bli gjort. Men, det er nettopp gjennom jomfruens perfeksjonering at sjelneevnen blir utviklet, for med jomfruen har vi kommet til dithen hvor våre ideer skal gis nytt liv gjennom en jomfrufødsel. For at en slik fødsel skal kunne finne sted, må Jomfruen gjennom en renselsesprosess, både i tanker, følelser og følgelig handlinger. Den sjelelige hersker i jomfruen er månen, og månen er som en beholder hvor alt det gamle hva våre emosjoner og gamle tankemønstre ligger lagret, og som skaper blokkeringer for at en fødsel skal kunne finne sted. Gjennom renselse frigjøres det plass slik at en ny bevissthet kan bli skapt. En sjelsbevissthet.

Vekten trer frem, og nå har vi kommet til det tegnet hvor vi blir stilt overfor valg, de små valgene i livet så vel som de store. Skal vi velge å tråkke i de samme gamle sporene som vi alltid har gjort ut i fra personlighetens ønske, eller skal vi velge sjelens retning? Hvordan skape en harmoni og balanse hvor disse motpolene kan spille på lag, personlighet og sjel, slik at vi kan bli i stand til å leve i pakt med den vi dypest sett er. Akk ja, det er ikke alltid like lett, for personligheten lar seg lett fristes.

Vi beveger oss til skorpionens domene, som fører oss ned i dødens rike. Vi har viklet oss inn i tettere og tettere lag av fortettet materie, vårt begjær og slaveriet etter å eie, men nå vil livet at vi skal vikle oss ut av mørket igjen. Dette er en stor prøvelse, for det betyr at vi må møte våre skyggesider som vi fortvilet forsøker å fordekke, og som vi svært ofte fortrenger, for så å putte det langt bak i minnebanken. Men, på et eller annet tidspunkt blir vi lei av å vasse i dette mørke, og se, det er da de store transformasjonene i livet begynner å skje. Våre begjær etter å tilfredsstille personlighetens krav og forventninger forvandles, og vi begynner i stedet å aspirere mot sjelens mål og mening. Vi begynner følgelig på vår evolusjonære reise, det vil si veien ut av materien og inn i lyset.

Vi har nå kommet til skyttens tegn. Skytten, som med sitt sterke frihetsbehov endelig har klart å slippe taket slik at den nå kan sikte mot de mål som gir mening på et dypere plan. Jo mer vi vikler oss ut av materien, desto større indre frihet. Skytten skyter med pilen sin og sikter mot målene som handler om å tilegne seg mer visdom. Den dualistiske tankegangen opphører, for skytten bringer sammen gjennom syntese, både på det indre så vel som på det ytre plan. De utviklet sitt vidsyn og øker sin bevissthet ved å danne seg en helthetlig forståelse av at alt hører sammen, og følgelig opphører dens sort – hvite tenkning.

Etter å ha skutt pilen og siktet høyt, kommer vi til steinbukkens tegn, som handler om å nå de mål vi har satt oss. Det krever tålmodighet og et hardt stykke arbeid, noe som er kjennetegnende for steinbukken. Vi klatrer oppover fjelltoppen, som symbol på den motstand vi møter i livet. Alle de hindringer vi må forsere, både på det indre så vel som på det ytre plan. På det ytre plan, jobber vi hardt for å tilstrebe oss et yrke og en jobb slik at vi kan oppnå anerkjennelse og økonomisk trygghet. På det indre plan jobber vi hardt for å nå de mål vi har satt oss for at vi på sikt skal kunne gå disipelskapets vei, og slik at vi kan bli en inspirator for andre søkende mennesker.  

Vi beveger oss utenfor tid og rom når vi tar for oss vannmannens tegn, for vannmannen er knyttet til det transpersonlige. Over alle fjelltopper skuer den utover, i grupper, samfunnet, over landegrenser og globalt. Vannmannen ønsker det beste for hele menneskeheten, og hvordan vi som enkeltindivid kan bringe det beste av oss selv ut til verden. Det individuelle begynner å smelte sammen og forenes med det universelle, for som i mikrokosmos, så også i makrokosmos.

Vi avslutter i fiskenes tegn, tegnet som står for det åndelige og det spirituelle. Om den som intet kan siges. Vår åndskraft og det udødelige, det grenseløse og uhåndgripelige. Vi stiger ned i materien via den nedadgående fisk, og vi stiger opp i lyset via den oppadgående fisk. Når vi stiger opp, bryter fiskenes sjelelige hersker Pluto ned det i oss som holder oss fanget i materien. På den måten frigjøres vi, slik at vi på ny kan klargjøres for en ny runde gjennom astrologiens 12 stjernetegn, for se, kanskje vi har lært noe til neste gang.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god reise i astrologiens kommende kalenderår.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen