STERKE ENERGI INNFLYTELSER FREMOVER

Det skjer mye på himmelveldet fra fullmånen 25 mars og ut april måned.

 

Jeg har skrevet et langt blogginnlegg om det som skjer på stjernehimmelen de nærmeste ukene. Det fordi jeg ønsker å få med meg hele sammenhengen i det som skjer, for det ene følger liksom det andre.

Det vi møter er energier som kort fortalt forsøker å vekke oss for et tiltagende indre lys, sånn at vi kan starte det nye astrologiske kalenderåret på en helt ny måte. Men det kan også være at det vi nå vil bli påvirket av har som hensikt å forberede oss til å møte den nye tiden med en helt ny bevissthet. Forberedelser har vi på sett og hvis vært gjennom i lengre tid, men det kan synes som om det nå settes inn et nytt kraftfullt støt.

I denne bloggen forsøker jeg å belyse hva vi kan ha i vente, og det er viktig å huske på at alle energier kan påvirke oss både på en positiv og negativ måte. Det avhenger faktisk av hvor vi befinner oss i vår åndelige utvikling, samt på hvilken måte energiene danner et møte med vårt eget personlige horoskop via det vi kaller transitter.

FULLMÅNEN 25.03.24 – Påskefesten hvor vi feirer livet, døden og oppstandelse

Vi går en fullmåne i møte hvor solen plasserer seg i værens tegn og månen i vekten. Dette er væren sin fullmåne som anses å være en av de tre viktigste fullmånene gjennom året, og det er Påskefesten som feires under denne begivenheten, som symboliserer livet, døden og oppstandelse. Væren er et av tre tegn som er knyttet til døden, men den døden væren er forbundet med, er i forhold til det som foregår på det mentale plan. Med sin ildenergi renser væren ut i det som befinner seg på det lavere mentale plan sånn at vi kan få tilgang på det som befinner deg på det høyere mentale plan, der vår sjelsbevissthet befinner seg. Da vil Kristusbevisstheten i oss fødes, som er vår sjel.

Dette er en fullmåne som aktiverer det vi kaller relasjonsaksen, som beskriver noe om forholdet mellom det maskuline og det feminine, yin og yang, det givende og mottagende osv. Det handler om vår evne til å samarbeide. Når månen plasserer seg i vektens tegn, forsøker den å belyse noe i forhold til vektens følelser og temperament, og vekten er den som forsøker å skape fred, harmoni, likevekt og balanse. Men en ubalansert vekt kan ha tendenser til å vise seg som konfliktsky, og i noen tilfeller også omvendt for å klare å hevde seg selv som følge av et mindreverdighetskompleks.

Fullmånens tematikk og forholdet mellom værens og vekten blir veldig forsterket fremover, og det fordi nodeaksen under tiden står i henholdsvis væren og vektens tegn. Nodeaksen består av en sydlig node som beskriver fortidens hendelser og noe vi trenger å frigjøre oss fra som et ledd i vår videre utvikling, mens den nordlige noden beskriver fortiden og det ukjente som vi strekker oss mot. Man kan si at nodeaksen er forbunden med karma og vår skjebne.

SOLEN MØTER DEN NORDLIGE NODEN 04.04.24 – belyser en gammel krig- fred problematikk

Solen danner et eksakt møte med den nordlige noden 4. april, og da vil solen kaste et lys over denne tematikken. Ettersom væren symboliserer krigeren og vekten den fredsskapende, kan det være at disse energiene aktiverer en gammel krig- fredproblematikk. Det kan være at man tidligere har lidd et nederlag, og følgelig mistet sin følelse av verdighet. Det kan være at man blir stilt overfor et valg om man skal underkaste seg, eller om man skal kjempe videre. Eventuelt om man skal trekke med seg gamle følelser av nederlag inn i fremtiden, eller om man en gang for alle skal begrave stridsøksen? Dette er eksempler på hva man kan møte.

Det bør også nevnes at kriger kan foregå på mange plan, også på det mentale, og disse kampene er særdeles viktige når vi har med væren å gjøre som er knyttet til dette planet. Det mentale plan består som tidligere nevnt av det lavere mentale der våre tankeforestillinger befinner seg, mens det høyere mentale er der sjelens bevissthet hører hjemme. Dersom vi lever i et tankekaos vil det skapes blokkeringer inn til vårt høyere mentale, slik av vi ikke får kontakt med vår høyere bevissthet. Derfor trenger Væren og forenes med Vektens positive kvaliteter, sånn at det kan etableres harmoni, ro og balanse på tankeplan, hvilke i aller høyeste grad vil påvirke Væren gjennom dens handlinger.

Jeg har også lyst til å nevne en ting til i denne sammenhengen, og det er at solen egentlig er forhøyet i værens tegn, og det som skjer er at solens kraft og lysintensitet blir forsterket i dette tegnet på godt og på vondt. Det er en av grunnene til at væren er så ildfull og har så sterk vilje. Det handler om hvordan man bruker viljen, motet og handlekraften, som er værens tematikk.

Solen befinner seg innenfor ulike dimensjoner. Mennesket som ikke har kontakt med sitt indre, bruker viljen til å kjøre sitt eget løp uten evne til å lytte både innover og utover. Da responderer mennesket på den fysiske solen via solar plexus, og da kan man bli veldig egosentrisk. Et menneske som responderer på sjelens impulser derimot, vil være mottagelig for impulser fra den åndelige solen, og da vil menneske bruke viljen til det gode i en forening med sitt motsatte tegn Vekten, det vil si på en harmonisk, rettferdig, kjærlighetsfullt og diplomatisk måte.

Jeg kan ikke la være å legge merke til datoen den 04.04.24. Tallet fire er et karmisk tall, og forbundet med den fjerde strålen som står for harmoni og skjønnhet gjennom konflikt. Konflikter oppstår som følge av dualitet og separatistiske tankeganger, men det er ved en forening av det dualistiske at man oppnår en indre fred hvorpå skjønnheten oppstår, og det er også da vi får kontakt med kjærligheten og visdommen.

 VENUS OG NEPTUN MØTES I FISKENE EKSAKT 03.04.24 – indre harmoni og likevekt

Den 3. april danner Venus et eksakt møte med Neptun i væren, og dette er noe som vil bygge seg opp i forkant av denne datoen. Venus er kjærlighetsplaneten som i møte med den medfølende Neptun virkelig kan åpne våre hjerter for mennesker som lider og har det vanskelig. Disse energiene er også gunstige dersom man driver med kunstneriske aktiviteter, sang og musikk etc., men negativt kan de føre til forvirringer i kjærlighetslivet og hva man skal verdsette.

Esoterisk handler det om å forsøke å skape en indre harmoni og likevekt, sånn at man kan forberede seg til å møte det som skal skje fremover på en rolig og balansert måte, for det skjer virkelig mye på himmelveldet nå fremover.

VENUS I VÆREN – 05.04.24 – opplysning

Den 5. april beveger Venus seg inn i værens tegn, hvor den blir stående i det vi kaller en svekket posisjon. Esoterisk handler dette egentlig om å vekke et annet lys, et lys som kan overgå personlighetens lys, og det er sjelens lys. Venus er egentlig en veldig lyssterk planet og knyttet til opplysning, men en opplysning kan først skje når personlighetens lys dempes.

SOLEKLIPSE – NYMÅNE I VÆREN 08.04.24 – gamle sår knyttet til krig og fred blir belyst

Den 08. april er det nymåne og en såkalt soleklipse. En soleklipse får vi når solen og månen plasserer seg sammen med den nordlige noden. Dette forsterker værens tematikk ytterligere, men det som også er interessant under denne nymånen er at solen og månen danner et eksakt møte med Chiron på samme tidspunkt som nymånen er på sitt sterkeste.

Chiron er den sårede healeren som klarte å hjelp alle andre, men ikke seg selv. Chiron vekker derfor dype sår, og dette kan være sår man har båret gjennom mange liv og forsåvidt også gjennom mange generasjoner. Gamle sår knyttet til hvordan man håndterer den ofte krigerske værens vilje blir belyst, og hvordan vi responderer på disse energiene vil være individuelt. Dette er helt opplagt noe som kan vekke gamle sårede følelser knyttet til krig og fred.

Spørsmålet i forhold til det som blir belyst under denne nymånen kan eksempelvis være om man skal trekke med seg gamle sårede følelser inn i fremtiden, for da kan vi komme til å reagere på energiene på en destruktiv måte. Klarer vi å bli venn med vår fortid derimot, vil vi kunne bruke våre tidligere erfaringer som en kraft fordi de har lært oss noe som har vært viktig. Da vil Chiron som den healeren den er, kunne heale opp i gamle uforløste sår. Det er også da man kan merke seg livets magi, fordi man følgelig vil møte livet på en helt ny måte. Husk at dette gjelder i alle våre individuelle relasjoner enten det er via partnerskap, ekteskap, samarbeidsprosjekter eller lignende, eller via evnen til å skape fred gjennom samarbeid ulike nasjoner imellom.   

Igjen vil jeg bemerke datoen, for både tallet 4 og 8 ar knyttet til karma. Tallet 8 sies å være det tøffeste av disse karmiske tallene, så her blir vi virkelig stilt overfor viktige valg som vil være avgjørende i forhold til hvordan vi kommer til å bevege oss videre under denne nymånens innflytelse. Nymånen står alltid for en ny begynnelse.

MARS MØTER SATURN I FISKENE – 10.04.24 – vår frie vilje

Den 10 april møtes Mars og Saturn eksakt i fiskenes tegn, og igjen vil jeg bemerke at det er i forkant av at to planeter møtes at man vil merke deres intensitet, for det er noe som bygger seg opp.

Saturn og Mars sammen kan være vanskelig å håndtere, for disse energiene er ikke særlig god på å samarbeide. Men samtidig skal vi være glade for at disse møtes, for her forsøker den standhaftige, alvorlige og ansvarsfulle Saturn å dempe den ofte uforutsigbare og krigerske Mars som kan være veldig uforutsigbar i sine handlinger. Mars er hersker i Værens tegn, og hvordan vi håndterer denne vil derfor være veldig viktig med tanke på alt som skjer på stjernehimmelen.

Den krigerske Mars er utålmodig og vil at ting skal skje helst med en gang, mens Saturn er den som med sin tålmodighet forsøker å sette på nødbremsen sånn at Mars ikke skal handle overilt. Man kan oppleve disse energiene som om man blir stilt overfor et valg i forhold til skal / skal ikke. Det som kan skje under innflytelse fra disse to planetene sammen, er at Mars kan komme til å handle på en uforutsigbar måte når den burde holde igjen, eller at den kan bli handlingslammet når den burde gå til aksjon.

Når Mars står i fiskenes tegn kan det resultere i en lav selvfølelse, motløshet og viljessvakhet, mens Saturn i fiskene kan føre til tilbaketrekning og nederlagsfølelse. Mars sammen med Saturn kan også gi et stort maktbehov, og når de står i fiskenes tegn kan man bli grenseløs i handlingene. Hvordan disse energiene vil utspille seg for oss som enkeltperson og kollektivt gjenstår derfor å se. Men det handler noe om at vi skal lære å bruke viljen på en ansvarsfull måte overfor de som lider og er i nød. Men det er her vår FRIE VILJE kommer inn i bilde, for vi kan velge om vi vil bruke viljen for å få gjennomslag i forhold til vårt eget velbefinnende, eller vi kan bruke viljen til noe som kan være med på å gagne fellesskapet.

URANUS OG JUPITER MØTES EKSAKT I TYREN 21.04.24 – plutselige innsikter og ny bevissthet eller uforutsigbare og overraskende handlinger

Den 10. april møter månen Uranus og Jupiter for den raskt går videre. Den plasserer seg mellom disse plantene i løpet av dagen, og dette er noe som kan frembringe noen uforutsigbare og overdrevne følelser. Det kan ha noe med hvordan man klarer å tilpasse seg venner og mennesker å gjøre.

Uranus og Jupiter vil deretter nærme seg et møte med hverandre, et møte som vil inntreffe eksakt den 21. april. Dette er energier som kan gi plutselige innsikter, og som kan være med på å endre bevisstheten betraktelig sånn at man kan løftes til et helt nytt bevissthetsnivå. Det kan med andre ord gi støtet til en helt ny indre innsikt og forståelse. Jupiter og Uranus kan imidlertid som med alt annet påvirke oss på forskjellige måter. Jupiter sies og bringe med seg masse lykke og hell på sin vei som den optimisten den er. Men det er ikke alltid slik, for den kan også bli overentusiastisk og overoptimistisk med tendenser til å overdrive, og sammen med Uranus kan den bli uforutsigbar. Det fordi Uranus kan bringe den ustadige rebellen frem i oss.

Jupiter i tyren

Tyren er et tegn som er opptatt av å skape stabilitet og trygghet, og det er her dens tålmodighet blir så viktig, for den vet at dersom man skal klare å skape noe som er av god kvalitet, og som har en lang holdbarhet og levetid, så må man bruke tiden til hjelp. Tålmodighet er en av tyrens viktigste kvaliteter. Men tyren kan negativt bli altfor opptatt av penger og ytre verdier hvor den nærmest blir slave av sine eiendeler, for tyren blir styrt av sine drifter og begjær. Når Jupiter med sine tendenser til å overdrive står plassert i tyrens tegn, kan man derfor bli altfor materialistisk fokusert, hvor det eneste målet er å skaffe seg ennå mere verdier.

Men Jupiter er også knyttet til dette med bevissthet, og når den står i den jordnære tyrens tegn, så forsøker tyren å få Jupiter til å bli mer målrettet og målorientert, for da kan disse energiene virkelig bringe med seg suksess. Tyren er enn videre opptatt av det jordiske gods og gull som naturen har å by på, og det kan nok være at Jupiter i tyren forsøker å endre vår bevissthet i forhold til hvordan vi kan ivareta vår planets ressurser på en mer bærekraftig måte. Det kan være at disse energiene forsøker å få oss til å forstå at vi ikke kan fortsette å drive rådrift på naturen for å få dekket våre egne personlige materielle behov.

Uranus i tyren

Når det kommer til Uranus, så har den det vi kaller sitt fall når den står i tyrens tegn, og dette er ganske interessant. Når en planet står i sitt fall kan det gi en opplevelse av at noe i livet rakner, og dette er noe vi rent kollektivt har fått erfare siden 2019, da Uranus gikk inn i tyrens tegn.

Uranus som planet forsøker å få oss til å frigjøre oss fra det gamle. Den er forbundet med det transpersonlige og alt som foregår utenfor tid og rom, og den åpner derfor døren inn til noe helt nytt. Uranus er opptatt av frihet. Den friheten det her handler om når den står i tyrens tegn, er i forhold til om vil klarer å frigjøre oss fra våre drifter og begjær sånn at vi kan vikle oss ut av materiens trelldom og vårt sterke behov for å eie materielle verdier. Dette gjelder forsåvidt vår eiesyke på alle plan, enten det gjelder materielle verdier i form av penger, eiendeler, landeiendommer eller annet, eller det eieforholdet vi kan få overfor et annet menneske.

Uranus med sitt fall i tyren har en dypere mening, for det er i tyrens tegn vi blir opplyste. Tyren er knyttet til det tredje øye, og når dette øye åpnes vil vi bli i stand til å se klart og tydelig hvor veien skal ta oss videre. Da vil disse energiene hjelpe oss til å se klart og tydelig hva vi trenger å frigjøre oss fra slik at vi kan nå dithen. Når det tredje øye åpnes, vil vi bli i stand til å sikte mot fremtiden og de fremtidige målene i forhold til hva som er til det beste for menneskeheten. Det fordi Uranus er hersker i vannmannen, og vannmannen er opptatt av felleskapets beste.

Esoterisk sett handler derfor Uranus i tyren om å vekke oss for vårt tiltagende lys som den transpersonlige planeten Uranus er, slik at vi kan ledes mot opplysning i den grad vi er klar for dette. Uranus som planet bringer med seg mange overraskelser på sin vei, og disse kan oppleves som uforutsigbare, men da er det viktig å huske på at den forsøker å frigjøre oss fra noe som står i veien for egen utvikling.

URANUS OG TYREN KAN BRINGE MED SEG EN HELT NY BEVISSTHET, OG LEDE OSS MOT OPPLYSNING.

MARS OG NEPTUN MØTES EKSAKT I FISKENE 29.04.24 – kan føre til svak vilje

April måned avslutter med et møte mellom Mars og Neptun i fiskene. Dette er energier som kan skape forvirring i forhold til hva man skal bruke energien sin på. Man kan bli noe inkonsekvent hvor man vingler hit og dit og frem og tilbake, og hvor man kan oppleve det som om man ikke når frem til noe som helst.

Hvordan man håndterer disse energiene vil kanskje avhenge av hvordan man har håndtert alt det forutgående, og om vi har lært noe om hvordan vi kan bruke viljeskraften. Vil vi fortsette å bruke viljen, motet og handlekraften som vi alltid har gjort, eller har vi kanskje åpnet øynene for at disse kreftene kan brukes på en ny måte? Når alt kommer til alt skal lære å bruke viljen som et aktivt skapende menneske, styrt av indre visdom, kjærlighet og viljen til det gode.

MERKUR I VÆREN – RETROGRAD FRA 2 – 26 APRIL

Det er en planet som ikke må glemmes midt oppi det hele, og det er Merkur som stopper opp den 1. april for å starte på sin retrograde bevegelse i værens tegn. Nok en gang møter vi noe helt spesielt i forhold til alt som skjer denne måneden.

Merkur blir kalt for sendebudet og brobyggeren, og det fordi den gjennom kommunikasjon og formidling knytter bånd mennesker imellom, og på den måten spres informasjon, kunnskap og viktige budskap. Men Merkur er også den som etablerer kontakten mellom mennesket høyere og lavere bevissthet, mellom personlighet og sjel, slik at det kan opprettes en indre dialog mellom disse. Det er her Merkur blir så viktig når den står plassert i værens tegn fordi den er sjelelig hersker i dette tegnet. Når kontakten mellom sjel og personlighet er opprettet, vil mennesket begynne å respondere på værens arketypiske kvaliteter.

Da vil værens to horn som symboliserer det dualistiske tenkende menneske bli til ett, og når menneskets dualistiske tankegang opphører i den grad man er klar for dette, klargjøres til å tre inn i en helt ny bevissthet. Når disse to hornene blir til ett, vil vi bli mindre konfliktfylte og polariserte i vår måte å tenke på, noe som vil påvirke oss i våre relasjoner til andre mennesker. Da vil våre tanker, ideer og indre impulser bære preg av noe som er til det bedre for både oss selv og våre medmennesker.

Det man negativt kan oppleve med Merkur i væren, er at man kan bli veldig kranglete, konfronterende, kverulerende, samt mangle evnen til å lytte. Man kan bli veldig impulsiv og ubetenksom i uttrykket, hvor man sier og gjør ting uten å tenke seg godt nok om, med de konsekvenser det kan få. Men man kan også bli modig i uttrykket, hvor man ikke går rundt grøten, og hvor man i klartekst sier ting man tidligere kanskje ikke har tørt å si.  

Når Merkur nå skal bevege seg retrograd i væren, kan det være for at den vil forsøke å få oss til å forstå noe i forhold til hvordan vi bruker vårt uttrykk, eller ikke har brukt den. Det kan være at vi blir minnet på noe i forhold til måten vi tidligere har uttrykt oss på som ikke har fungert, men det kan også være at noen nye tanker vil vokse frem i forhold til hvordan vi kan bruke viljen på en helt ny måte.

PLUTO I VANNMANNEN – ødeleggelse eller oppbygging

Det er en planet som blir stående litt alene i forhold til alt det andre som skjer, og det er Pluto som nå står på 1 grad i vannmannens tegn. Det kan tolkes dithen at vi må møte alle disse andre energiene for at Pluto i vannmannen skal kunne bli kanalisert utad på en best mulig måte. Vi er på vei inn i vannmannens tidsalder, og i den nye tiden vil mye endre seg i forhold til hvordan vi sammen skal kunne fungere på en likeverdig måte i et søster- broderfelleskap. Det vi går gjennom nå kan være avgjørende i forhold til hvordan vi sammen vil gå den tiden i møte, og i forhold til hvordan vi vil oppleve Pluto.

Pluto er en planet som står for transformasjon og forvandling, og den kan være veldig nådeløs i sine handlinger, hvor den kan legge alt i grus som står i veien for videre utvikling og vekst. Hvor mye den kommer til å ødelegge på sin vei kan avhenge av hvor mye som må ødelegges for at vi sammen skal kunne gå den nye tiden i møte.

Dette ble et langt blogginnlegg fra meg, men det er fordi de kommende begivenhetene henger veldig sammen. Ved å dele det opp vil man kanskje ikke får med seg hele bildet.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig GOD PÅSKE 💛

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen