Sterke universelle energi-innflytelser på himmelveldet – 12 januar 2020

Et eksakt møte mellom Saturn og Pluto finner sted, sammen med Vulkan, Merkur og solen.
Nedbrytning og oppbygging av nye strukturer- et historisk fenomen

Vi har avsluttet året 2019 med en nymåne og delvis solformørkelse i steinbukkens tegn, nærmere bestemt tidlig morgen den 26. desember, for så å gå det nye året i møte med en særdeles sterk Steinbukk innflytelse. Det er nok også mange som har opplevd dette året som tøft på grunn av Saturn og Pluto sitt forholdsvis nære møte med hverandre gjennom året, spesielt under deres retrograde bevegelser i sommerhalvåret. Dette møte vil nå intensiveres, hvorpå Saturn og Pluto vil gå inn i et eksakt møte med hverandre den 12. januar 2020. Dette er en begivenhet som ikke vil igjen inntreffe før om mange år, og vi snakker her om århundre.

Det eksakte møtet mellom Saturn og Pluto skjer 2 dager etter kommende fullmåne og måneformørkelse i krepsens tegn, den 10. januar. Med andre ord, når vi er ved å avslutte månedens fullmåneperiode. (En fullmåneperiode har en varighet på ca. 7 dager, hvor man 3 dager i forkant av fullmånen merker energiene som tiltagende, og hvor man de 2 – 3 dagene etter en fullmåne går inn i stillhet for å integrere dens energier).

En måneformørkelse har enn videre en langtidsvirkende effekt, hvilke betyr at energiene vi går i møte med er noe som i aller høyeste grad vil påvirke oss, både som enkeltindivid og kollektivt. Vi har allerede over tid fått merke oss Pluto og Saturns energi innflytelser, som nå er ved å kulminere, og etter dette vil vi muligens være ved starten av en oppbyggingsfase.

 

Hva handler den sterke Steinbukk-innflytelsen om

Steinbukken beskriver den hardt arbeidende, og den som strever seg oppover bratte fjellskråninger for å nå de mål den satte seg i det forutgående tegnet, skytten. Det kreves tålmodighet, selvdisiplin, ansvarlighet m.m. for å klare å nå toppen, og for og lykkes må vi finne kraften vår, og bli autoritær og selvstendig i eget liv. Så hvordan er det med vår autoritet? Bruker vi den til å nå de mål vi har satt oss, og bruker vi den som en styrke slik at vi kan bli en inspirator og veileder for andre? For målet til steinbukken er nemlig å bestige fjellet, for så når den har nådd toppen, og klatre ned igjen, for i neste instans å bistå andre på veien oppover mot deres mål. Steinbukken er derfor en slags ledsager og veiviser for andre.

Steinbukken er opptatt med å skape trygghet for seg selv og familien. Den er knyttet til det offentlige og forvaltningen av de offentlige resurser. Spørsmålet i henhold til disse energiene er om vi som enkelt individ evner å stå på egne ben, slik at vi kan skape oss en trygg og sikker fremtid, både familiært og økonomisk gjennom vårt yrkesaktive liv. I samfunnet handler det mye om hvordan det offentlige forvalter våre resurser, og om det er til fordel og til det beste for velferdsstatens videre utvikling og vekst.

 

Saturn – personlig og sjelelig hersker i steinbukken

Saturn er både personlig og sjelelig hersker i steinbukken. Den viser til hvor vi i livet møter motstand, hvor vi trenger å bli mer ansvarlige, tålmodige osv. For det enkelte individ er dette selvsagt individuelt, alt etter hvor vår Saturn står plassert i eget fødselskart, og hvor aktiv den er pr i dag via det vi kaller transitter osv. I denne motstanden ligger det imidlertid også mye kontroll, men det fordi vi er redde for at tryggheten og sikkerheten rundt oss skal briste.

Det skal også sies at Steinbukken er det tegnet som er mest knyttet til materien, og materie er fortettet energi, hvilke betyr at man fort gjort kan bli stående fast. Man slipper derfor ikke inn det nye, og derav denne motstanden som synes så vanskelig å håndtere. Hvorfor kommer jeg ikke videre, og hva er det for slags krefter som holder meg igjen? Vi slipper ikke inn nye åndskrefter, i den tro at det er tryggere å forbli der man er. Dette kan føre til stagnasjon, og følgelig også frustrasjon og depresjon som følge av manglende utvikling.

Samfunnet som helhet kan også oppleve en kollektiv depresjon, men det gjerne som følge av at den styrende offentlige organ ikke forvalter resursene etter beste evne og til folkets beste, og at den utøvende makt misbruker sin makt og innflytelse for å få mer kontroll i samfunnet, samt at det tvinges frem nedskjæringer og innstramninger av de økonomiske resursene av årsaker m.m. Dette er eksempler på hva man kan oppleve under sterk Saturninnflytelse, og de begrensingene den kan gi.

Det man skal huske på under slike sterke Saturn og steinbukkinnflytelser, det er at de ikke har som hensikt å skape motstand og begrensinger for moro skyld, for der man har Saturn, har man også noen muligheter til å utvikle noen helt spesielle kvalifikasjoner, ferdigheter og egenskaper. Saturn gir oss derfor motstand, for at vi skal bli i stand til å nå våre mål, og slik at vi kan vokse med vår livsoppgave. Vi skal utvikle vår personlighet slik at vi kan bli autoritær i eget liv, og slik at vi kan nyttiggjøre oss bruken av våre evner og kvaliteter på best mulig måte som en resurs for samfunnet som helhet. Saturn hjelper oss derfor til å fullende og virkeliggjøre vårt potensiale gjennom dens krav til selvdisiplin, tålmodighet og ansvarlighet. Ære være Saturn for det.

Enn videre, steinbukken er det tegnet i horoskopet som står øverst på hjulet, og det sies derfor at den er det tegnet som står nærmest det guddommelige, vår livs- og åndskraft. Saturn er den herskende planet både på det personlige og sjelelige plan. Den viser som nevnt til hvordan vi strever for å bevare tryggheten og sikkerheten gjennom å etablere oss i en familie og via vårt yrkesaktive liv. Den viser til hvordan vi ambisiøst klatrer oss oppover og streber etter å nå våre mål, men i dette jaget glømmer vi ofte at livet også har en annen side. Når vi har bevandret det astrologiske hjulet nok antall ganger, gjennom mange inkarnasjoner, kommer vi til det punkt hvor vi i det forutgående tegnet skytten begynner å spørre oss om etter den dypere meningen med livet. Det ytre overfladiske, vårt behov for å oppnå anerkjennelse, og vår streben etter og lykkes gir ikke lenger mening og den samme gleden. Man begynner derfor å søke innover en dypere mening, og følgelig begynner å tilegne seg mer visdom, som det forutgående tegnet skytten er opptatt av. Med den nye visdommen begynner steinbukken å klatre oppover igjen, men nå for og nå noen helt nye mål, og følgelig mot nye høyder, på det indre plan. Disse målene har som hensikt å etablere en sjelskontakt, og jo mer sjelskontakt vi klarer å opprette, desto mer blir vi i stand til å tenke på fellesskapets beste. Vår utstråling blir sterkere.

Jeg vil også nevne at Saturn er knyttet til innvielse, og beskriver veien ut av livet. Det kan også bety ut av det livet vi lever nå, til fordel for noe nytt, og som vi vet, så er vi i overgangen til vannmannens tidsalder, en ny tid. Når det kommer til dette med innvielse, så sies det også at menneskeheten som en samlet bevissthet er ved å foreta den 1 innvielse, hvilke er viktig når vi går inn i ¨den nyere tid¨. For at det nye skal kunne få en ny form, må det gamle først legges i grus. Enhver innvielse kan derfor oppleves som død og nye fødsel. Ved 1 innvielse kan man følgelig oppleve en form for håpløshet, men det fordi menneskets ego og personlighet er ved og ¨oppløses¨ til fordel for en større helhetlig tenkning. I denne prosessen vekkes hjerte, og menneskets bevissthet åpnes opp for en universell vibrasjon og livskraft. Ved 1 innvielse jobber man med å få kontroll over den fysiske verden, på en slik måte av man vil nære et ønske om å dele med sin neste. Det skal sies at mange allerede har tatt 1 innvielse, men at det nå er ved og innvies en større masse. En kollektiv masseinnvielse som vil føre til et bevissthetsskifte. Dette er noe som også skjer ubevisst.

Det som er interessant å bite seg merke i, er at både Pluto, Jupiter og Saturn er knyttet til den 1 innvielse, og det er nettopp disse energiene vi nå har med å gjøre.

 

Jupiter i steinbukken

Jupiter vil også den foreta sin reise gjennom steinbukkens tegn det kommende året. Det kan synes som om Saturn og Jupiter går i to forskjellige retninger, og at de ikke har så lett for å klare å spille på lag. Dette fordi Saturn gir begrensinger, mens Jupiter søker frihet. Men dette er også helt essensielt, hvilke bl.a. kan ses i sammenheng med at Jupiter har sitt såkalte fall i steinbukken. Når en planet står for fall, så er det nettopp fordi den viser til noe vi skal kvitte oss med, som er til hinder for vår videre vekst og utvikling. Vi må gi slipp på noe gammelt som hindrer oss i å sikte mot nye mål. Med andre ord hjelper Jupiter oss med å vikle oss ut av gammel materie, fra gamle lag av følelser, tanker og handlingsmønstre. På den måten hjelper den oss til å sette oss fri. Det ligger derfor noen store muligheter i tilknytning til disse energiene vi går i møte med.

Det skal også sies at Jupiter er den sjelelige hersker i vannmannen og den tiden vi er på vei inn i, og dens oppgave er blant annet gjennom dens politiske engasjement å skape et internasjonalt samarbeid som vil gagne felleskapets og menneskehetens beste, for vannmannen er opptatt av det helhetlige, og Jupiter er den som bringer sammen og skaper syntese gjennom dens tilegnelse av visdom og innsikt. Herunder kommer dette med etikk og moral inn i bilde som et tema, og noe vi som samfunn og enkeltindivid blir testet i når Jupiter i året som kommer beveger seg gjennom Steinbukkens tegn, og når den nå i løpet av april plasserer seg midt i mellom Pluto og Saturn. Det blir spennende å se hva som skjer på den politiske arena i året som kommer, år 2020.

 

Hva handler Pluto om

Så var det Pluto og det den står for. Pluto er kjent for sin ødeleggende kraft. Den er knyttet til vår vilje, og vilje er kraft. Med denne viljeskraften ødelegger og transformerer Pluto det gamle eksisterende, og nærmest jevner med jorden og tilintetgjør det vi ikke lenger har bruk for. Når alt er lagt i grus, vil Plutos sterke viljeskraft bringe nytt liv frem i lyset, og med den en fornybar kraft og energi som gir helt nye vekstmuligheter og vekstvilkår.

 

Vulkan i steinbukken

Vi skal heller ikke glømme vulkan, som også den plasserer seg i steinbukkens tegn ved årets begynnelse sammen med solen, Saturn, Pluto, Jupiter og Merkur. Vulkan er også knyttet til vilje, men i hovedsak bruker den viljen til å foredle vår personlighet, slik at vi kan få tak i vår indre juvel. Den hjelper oss derfor i jobben med å styrke vår personlige vekst og utvikling på en mer forfinet måte, slik at personligheten kan bli i stand til å tre mer frem i kraft av sine sjelelige evner og kvaliteter.

 

Merkur i steinbukken – eksakt møte med Saturn, Pluto og Vulkan –
12. januar 2020

Merkur er knyttet til kommunikasjon og formidling og handler om hvordan vi tenker. Merkur i steinbukken kan blant annet føre til en tungsindig tankegang, og når også den blander seg og går inn i et eksakt møte med Saturn, Pluto og Vulkan den 12. januar, som alle står i en tett forbindelse til solen, ja så kan man ikke si annet enn at det er usedvanlige sterke energier og krefter som vi får med å gjøre. Dette kan bringe med seg noen historiske begivenheter, som enn videre vil få oss til å endre vårt tankesett og vår måte å tenke på.

Merkur er enn videre brobyggeren og den som knytter bånd og lager avtaler gjennom kommunikasjon og formidling. Den er også knyttet til kjøp og salg, transport og journalistikk m.m., dette på det personlige plan. På sjelsplan har den som hensikt gjennom en indre kommunikasjon, å bygge bro mellom det indre og det ytre, mellom personlighet og sjel.

Når Merkur under fullmånen plasserer seg i en eksakt forbindelse til solen, forsøker den å belyse noe knyttet til egen person, for så å bidra til en bredere selvinnsikt ikke minst. Det skal også sies at man under innflytelse fra disse energiene kan komme til å oppleve noen kommunikasjonsproblemer og misforståelser.

Jeg vil også påpeke at solen beskriver enkeltindividet og vår individualitet på det personlige plan, og nasjonen, samfunnet og hvordan våre statsledere uttrykker befolkningens og menneskehetens vilje på det mer kollektive plan.

 

Hva betyr et møte mellom Pluto og Saturn i steinbukken

Når Pluto og Saturn går inn i et slikt eksakt møte som den nå er i ferd med å gjøre, så kreves det at vi tar ansvar, og at vi gir slipp på behovet for makt og kontroll. Det gjelder ikke minst i forhold til autoritær maktmisbruk. Energiene tvinger oss til å grave i dybden, slik at vi kan bli i stand til å se vår skyggesider knyttet til det nevnte, og for at vi skal bli i bedre stand til å gjøre bruk av vår autoritet på en mer kjærlighetsfull og inkluderende måte.

Energiene bidrar til mer selvinnsikt, og at vi gjennom selvransakelser og selverkjennelser skal bli i stand til å se nye muligheter som følge av å gi slipp på et gammelt levesett. Dette er det flere forhold som indikerer nå, blant annet Jupiters medvirkning. Den vil hjelpe oss til å åpne opp for et større vidsyn og følgelig en økt bevissthet. Dette vil hjelpe oss til å se mulighetene, hvorpå vi også blant annet vil bli i bedre stand til å sikte mot nye mål som følge av at livet har fått en ny mening.

Økonomi og penger er et tema, både den private økonomien og hvordan samfunnstoppene forvalter og håndterer våre resurser. Innstramninger er gjerne et resultat av disse energiene.
Det handler om at noe grunnleggende og fundamentalt nå er i endring, også det politiske styre og stell.

Mange har og vil stadig bli nødt til å endre sitt levesett, og mange har opplevd og opplever stadig familiære kriser. Men alt har sin hensikt, for en slik nedbrytning som vi nå opplever har som mål å gjenoppbygge og foredle (Vulkan) en gammel struktur. Hvordan vi vil oppleve dette gjenstår å se, men det ligger i kortene at vi etter møte med disse energiene skal få muligheten til å vokse frem med en ny fundamental styrke og noe som er mer bærekraftig. Dette gjelder både som enkelt individ og på det kollektive plan.

Jeg har i inneværende år fått mange henvendelser fra folk som har lurt på hva som skjer, og hvorfor de opplever slike kriser i livet som de har gjort. Flere har kontaktet meg fordi de har opplevd håpløshet i deres forhold og i relasjoner, noe familiært, dårlig helse og dårlig økonomi osv.. Fellesnevneren er at det har vært tøffe tak og noen tøffe prosesser. Men, det er også mange som allerede har vært gjennom sine kriser, men som nå allerede opplever å være i en slags oppbyggingsfase, og som kjenner på en slags ny livskraft / drivkraft. Og det er jo nettopp det disse energiene har og stadig handler om. Vi har med saktegående planeter å gjøre, og da blir prosessene langvarige og mer tunge, hvilke ikke er så rart da vi går gjennom endringer på et mer dyptliggende og grunnleggende plan. Jo mer motstand man imidlertid møter og gir til Saturn, som peker på behovet for å utvise mer ansvarlighet og tålmodighet i våre handlinger, desto mer smertefullt vil vi oppleve prosessene. Men i lyset av tunnelen vil vi oppleve at Saturn vil åpne døren til en helt ny bevissthet, noe som vil gi livet en helt ny mening fordi vi blant annet vil begynne å bruke vår livskraft på en nyorientert måte. Men som sagt, det kreves tålmodighet.

Hvordan hver enkelt opplever disse energiene er selvsagt individuelt, alt etter hvordan de treffer eget fødselshoroskop m.m. Hvordan vi kollektivt vil oppleve disse energiene og dette skiftet gjenstår også å se, men det er helt klart at disse energiinnflytelsene opptar mange.

 

Karma

Det ligger også mye karma knyttet til disse energiene, hvilke kan henvises til at både Saturn, Pluto og måneknutende (nodene) beskriver vår karma og livsoppgave.

Jupiter plasserer seg i en tett forbindelse med den sydlige noden under kommende fullmåneperiode, som begge står i steinbukkens tegn. Den sydlige noden beskriver noe vi skal frigjøre oss fra, slik at vi kan strekke oss mot den nordlige noden, som beskriver en utviklingsvei og et utviklingspotensial. Den nordlige noden står derfor plassert i krepsens tegn, som er steinbukkens motsatte tegn.

Når den nordlige noden plasserer seg i krepsens domene, så kommer vi i berøring med temaet knyttet til dette med hjem og familie kontra vår higen etter å oppnå anerkjennelse i det yrkesaktive liv. Den viser noe til vår opptatthet av og lykkes i den ytre verden for å bevare tryggheten og sikkerheten, samt til hvordan vi bruker vår autoritet for å få igjennom vår vilje. Underveis har vi gjerne glemt at livet også har en annen side, ikke minst i tilknytning til dette med å ivareta gjennom vår medfølelse og omsorgsevne.

Med disse nodene graver vi gjerne dypt i vår fortid for å få bearbeidet og frigjort blant annet en gammel karma, noe fra fortiden, og herunder også en gammel familiær karma. Uansett, jo mer sjelskontakt man etablerer, desto mer vil man gi slipp på behovet for anerkjennelse og det og behovet for lykkes i det ytre rom, til fordel for det å kunne bli mer skapende via bruken av egne kreative evner, og ut i fra egne sjelskvaliteter. Som tidligere nevnt viser steinbukken til veien ut av livet, mens krepsen viser til inkarnasjon og veien inn i livet. Krepsen er derfor opptatt av å gi nytt liv til noe, og med disse nodene, handler det om å gi liv til noe ved bruken av egen kreativitet, for på den måten å bli en bidragsyter, men på et nytt plan / nivå. Noen ganger, for at man skal få gitt seg selv den muligheten, må man regelrett slippe taket på tryggheten og sikkerheten som et vanlig yrke gir. Våge å gi slipp på sin gamle arbeidstittel til fordel for å bli mer skapende ut i fra egen kreativitet og skaperevne

 

Avslutning

Man vet ikke nøyaktig hva som vil skje, og ofte vil man ikke forstå hva slags krefter man har og har hatt med å gjøre før i ettertid. Ting kan også skje på et ubevisst plan, slik at endringene blir mer klare og merkbare over tid. Men for og kort å summere hvilke krefter vi har med å gjøre:

Saturn og steinbukken – Ansvarlighet, tålmodighet, sparsommelighet, autoritet, selvdisiplin, effektivitet og lønnsomhet etc.
Pluto i steinbukken og sammen med Saturn – Transformasjon og forvandling på et dypt grunnleggende plan. Ikke minst i forhold til bruken av det autoritære og vår makt og innflytelse. Fornybar kraft som et resultat.
Vulkan i steinbukken – Foredling av energiene, hvilke vil føre til personlig vekst og utvikling ved bruk av egne evner og kvalifikasjoner (sjelskvaliteter), slik at vi kan bli skapende og produktive i det samfunnet vi lever i.
Jupiter i steinbukken – Knyttes til etikk og moral, religion, politikk og vårt politiske engasjement, internasjonalt samarbeid, undervisning etc.
Merkur i steinbukken – Vår tankegang, kommunikasjon og formidling, handelsavtaler etc.

Med dette ønsker jeg dere alle et riktig Godt Nyttår

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen