Jeg har lenge tenkt at jeg skal skrive noe om de energiene vi er under innflytelse av, for vi står i et merkbart skifte. Dette gjelder ikke minst på et kollektivt plan, men også for enkeltmenneske innenfor ulike livsområder, avhengig av hvor planetene plasserer seg i den enkeltes personlige horoskop. 

Jeg har fått mange henvendelser fra folk som forteller at de opplever, og har opplevd en særskilt tyngde den senere tid, og som synes at livet byr på en del utfordringer og problemstillinger som det oppleves som vanskelig å håndtere. Det er kanskje ikke så rart at vi  møter dette, med tanke på de energiene og transenderende kreftene vi over tid har blitt påvirket av, og som vi stadig er under innflytelse fra. De vil faktisk intensiveres frem til 11.01.2020.

Vi har tre planeter som står i deres egne tegn, hvilke de har gjort over tid, særdeles to av dem. Når en planet står i sitt eget tegn sier man at den trives særdeles godt, men tematikken blir forsterket på godt og på vondt. Når vi i tillegg har med ytre planeter å gjøre, så skjer endringene over tid, det påvirker det kollektive, og resultatet blir av det mer varige.

Jeg begynner med Saturn som har plassert i sitt eget tegn Steinbukken, og her får vi med vår ansvarlighet og selvdisiplin å gjøre, og vi kan oppleve den som om vår tålmodighet virkelig blir satt på en prøve. Saturn kan videre oppleves som begrensende og streng, men det er fordi den gjennom sine restriksjoner ber oss om å utvise mer forsiktighet og sparsommelighet. Vi må rett og slett ta til fornuft, enten vi vil det eller ei. Denne tematikken blir forsterket i og med at Saturn som nevnt står i sitt eget tegn, men ikke nok med det, for den står også under tiden i en eksakt forbindelse med den sydlige noden, og i tillegg nærmer den seg sakte med sikkert et eksakt møte med Pluto, et møte som vil finne sted 11.01.20. Alle disse står plassert i steinbukkens tegn, og de har alle med karma å gjøre. Slik jeg ser det står vi nå ved en mulig karmisk frigjørelsesprosess, som en forberedelse til ¨den nye tiden¨. Men akk, slike prosesser er tøffe og ikke alltid like nådige, og de skjer som sagt over tid. Det som er viktige å ha seg på minne i denne sammenhengen er og ikke å gjøre motstand mot endringene, for det vil bare påføre oss unødvendige store smerter. Endringene har kommet for å bli, og vi gjør det lettere for oss selv ved å gå ¨det nye¨ i møte, og i aksept. Det er også viktig å huske på at dette er muligheter som gis oss for at vi skal få oppleve utvikling og vekst, og ikke stagnasjon. Vi gjør derfor lurest i å sørge for å nyttiggjøre oss disse energiene som best vi kan, for da vil Saturn, terskelens vokter, åpne porten for oss inn til høyere nivåer av bevissthet. Det vil si i lys og kjærlighet.

Det er som om vi virkelig rydder opp nå, før Saturn for alvor beveger seg inn i vannmannens tegn i løpet av året 2020, hvor den styrer i det vi kaller vannmannens 1 dekanat, samt at den sies å være personlig hersker i vannmannen sammen med Uranus. Dette er spennende med tanke på at vannmannen beskriver menneskeheten og vår evne til å samarbeide, og at Saturn står for 1 innvielse. Det sies nemlig at menneskeheten som en samlet bevissthet er i ferd med å ta 1 innvielse. Som første innviet blir man mer opptatt av den verden man lever i. Man blir mer opptatt av det helhetlige som vannmannen og vannmannens tidsalder handler om, og man blir opptatt av hva man kan bidra med til fellesskapet ut i fra ens egne evner, ressurser og kvaliteter. Under 1 innvielse får man mer kontakt med eget sjelsliv, og hjertets kvaliteter utvikles. Man blir følgelig mer medfølende som menneske.  

Saturn er enn videre forbundet med den 3 strålen, som er strålen for aktiv skapende intelligens. Den 3 strålen er knyttet til solar plexus, og har med bruken av vår vilje å gjøre, som under tiden er veldig selvsentrert og egostyrt. Det er energier som gir næring til konkurranseinstinktet og ¨meg først¨ mentaliteten. Som menneskehet er vi imidlertid nå i ferd med å forbinde solar plexus og hjertechakraet, hvilke betyr at vår viljeskraft vil bli styrt ut i fra viljen til det gode, det vil si ut i fra kjærlighet og visdom. I denne sammenhengen kan vi se at vi får med det trefoldige i mennesket å gjøre.

Vel, Saturn har godt inn i et eksakt møte med den sydlige noden, som beskriver noe om vår utviklingsvei og vårt utviklingspotensiale. Den beskriver vår fortid og hva vi skal frigjøre oss fra som har utspilt sin rolle, samt våre tilegnede kvaliteter som vi kan dra nytte av i fremtiden. I denne sammenhengen kan det synes som om vi er i ferd med å frigjøre oss fra noe gammelt karmisk, en gammel karmisk struktur, ikke minst i tilknytning til det offentlige politiske styre og stell og forvaltningen av våre økonomiske midler og resurser. Det er jo akkurat det som skjer i samfunnet vårt nå, hvor det gamle er i ferd med å bryte sammen, men det fordi det er på tide å bygge opp noe helt nytt og mer bærekraftig. En ny og mer levedyktig grunnstruktur som vil gagne hele samfunnet og menneskeheten som en samlet helhet. Det er jo akkurat det vannmannen som tegn er opptatt av, og som vil være fokuset i vannmannens tidsalder.

Når den sydlige noden har plassert seg i steinbukkens tegn, så er det vår stolthet den vil til livs, samt hvordan vi forholder oss til det autoritære. Ikke minst vår egen autoritet. Det har med verdsettelse å gjøre, og behovet for anerkjennelse. I denne sammenhengen kan vi komme til å kjenne på vår utilstrekkelighet, for i vår søken etter og lykkes kan vi bli noe i overkant streng både mot oss selv og andre.

Steinbukken er enn videre det mest materialistiske tegnet i zodiaken, og det tegnet som er dypest forankret i materien. Det er derfor man møter denne indre og ytre motstanden som steinbukken representerer, hvilke rett og slett henger sammen med vår frykt for å miste. Vi er redd for at den plattformen vi har bygget opp og skapt oss skal svikte, for til slutt og briste og kollapse helt. Med andre ord blir det nå pirket i vår trygghet og sikkerhet, hvilke skaper frykt og angst både for enkeltmenneske og i det kollektive samfunn generelt.

På motsatt side av den sydlige noden, Saturn og Pluto, står den nordlige noden, som beskriver vår utviklingsvei, vårt utviklingspotensiale. Den har plassert seg i krepsens tegn, og tematikken går ut på at man skal slippe taket i arrogansen og hovmodet, for nå skal vi lære å gi til andre. I denne sammenhengen blir det pirket i våre rigide holdninger, behovet for makt og kontroll, til fordel for vår sensitivitet og glede ved å gi næring til andre menneskers liv, vekst og utvikling. Krepsen handler om det familiære og vår omsorgsevne, men ikke bare i forhold til den lille kjernefamilien, men hele samfunnet som en stor kollektiv familie. Og det er jo nettopp det vannmannen har fokuset på med sin opptatthet av felleskapet. Den måneformørkelsen vi går i møte med nå den 16. juli, kan også bli interessant, da dens innflytelse vil vare frem i mot måneformørkelsen i januar 2020.

Det handler med andre ord om at man gjennom bruken av egen autoritet tar i bruk egne resurser for så å gi av seg selv, som en bidragsyter til andre mennesker.  På den måten vil man være med på å løfte andre. Men når det er sagt, så ligger det også i dette å ha motet til å løfte seg selv, ved å ta i bruk egen autoritet slik at man kan bli selvstendig og selvhjulpen i eget liv, uten å gjøre seg avhengig av andres bekreftelser og samtykkelser.

Så har vi Pluto da, ødeleggeren og den som legger ting i grus. Den er også den, forbundet med fortiden. Dette i forhold til det som i oss har blitt fortrengt som følge av tidligere traumatiske hendelser og opplevelser fra tidligere inkarnasjoner, som vi ikke ønsker eller våger å forholde oss til. Pluto er derfor knyttet til døden, men det vi skal huske på er at døden bringer oss inn i et nytt rike. Gjennom dens transformerende krefter legger den ting i grus gjennom død og forvandling slik at det kan skapes et helt nytt liv. Den gjenskaper og forvandler det eksisterende til fordel for noe som er mye bedre.

Så hva er det egentlig vi står overfor når den sydlige noden, saturn og pluto står i denne nære relasjonen med hverandre? Det kan bety at det politiske styre og stell faller sammen, at samfunnsstrukturer kollapser og ødelegges i mer eller mindre grad, og at det er noe som brister i det enkelte menneskets liv.  Jo mer ødeleggelse man opplever avhenger av graden av motstand man gir endringene som tvinger seg frem. Vi snakker her om friksjon som oppstår i kampens hete, og ved friksjon skapes det gnister. Hvordan dette vil spre om seg avhenger av gnistenes størrelse, og om de er i stand til å skape en større brann som det kan synes vanskelig å slukke. Litt satt på spissen, men dog, det er da også spennende?

Når Pluto plasserer seg i steinbukkens tegn, handler det som tidligere nevnt om å gi slipp på makt, kontroll og behovet for anseelse, og å våge å ha tillitt til at det som skjer er til det bedre. Men det kan gi en opplevelse av sammenbrudd, fordi det er skummelt å oppleve det som om man mister alt, og noen gjør dessverre også det.

Pluto i steinbukken berører oss innenfor den politiske arena, vitenskap, medisin, og forskning, økonomi og forvaltning av samfunnets resurser, bomber og granater etc. Det blir derfor spennende å se hva som skjer frem i mot 11.01.20, da Pluto og Saturn går inn i et eksakt møte med hverandre. Dette møtet skjer under en måneformørkelse. Vi står derfor overfor en begivenhet som er og kan bli merkbar, men som samtidig kan komme til å skape noen store kollektive og personlige endringer. Den måneformørkelsen vi går i møte med nå den 16. juli, kan også bli interessant, da dens innflytelse vil vare frem i mot måneformørkelsen i januar.

Det er intenst nå, det kan man vel trygt si. Men det er flere forhold som det er vært å bite seg merke i, og det er blant annet Neptun som siden 2012 har stått i sitt eget tegn fiskene, hvorpå den skal stå frem til januar 2026. Kanskje dumt å reflektere over den nå, men nei, det synes ikke jeg. Dette fordi den er sjelelig hersker i krepsen som den nordlige noden står plassert i, og fordi den står i sitt eget tegn fiskene, hvor også Pluto er sjelelig hersker. Dens innflytelse blir derfor ikke uten betydning slik jeg ser det, og sett ut i fra et større bilde.

Neptun i fisk har med vår sensitivitet å gjøre, og man kan bli veldig følsom overfor energier samt de ytre omgivelsene under påvirkning fra disse energiene. Er man særdeles sensitiv, kan det medvirke til at man reagerer med smerte og sorg på lidelsene i verden, hvilke kan resultere i at man får behov for å distansere seg. Dette kan også resultere i at man blir trøtt og sliten og til dels utmattet, noe som også kan skyldes at man ikke klarer å skille mellom ens eget eller det som er andre sitt. Vi har med andre ord med energier å gjøre som skaper et behov for tilbaketrekning, men dette også for å gi rom for at vi skal få mer kontakt med vårt indre liv, vårt sjelsliv.

Det ligger mye medfølelse knyttet til Neptun i fiskene og de energiene de representerer, og vår evne til å yte gjennom et tjenestefylt arbeid til andre mennesker. Men vi har også med energier å gjøre som på sett og vis står for en avslutning, da vi her har med det siste tegnet i det astrologiske kalenderår å gjøre. Når Neptun danner disse fine forbindelsene til nodene, kan det indikere at vi står vet en eller annen karmisk forløsning, ved veis ende, og det sies endog at det er nettopp Neptun som leder oss frem til veien til innvielse. Den klargjør veien slik at man for alvor kan gå den nye tiden i møte, som er vannmannens tidsalder. Det er dens hersker Pluto som sørger for at illusjoner brister, slik at vi kan bli i stand til å se det underliggende og bakenfor slørene. Med dens transformerende krefter får vi følgelig en dypere kontakt med vårt indre liv. 

Det jeg enn videre synes er interessant å ta i betraktning er at Neptun og fiskene er under innflytelse fra den 6. strålen, som er strålen for hengivenhet og idealisme. Denne strålen har lenge vært avtagende, ja i mange, mange år faktisk. Den 6 strålen er blant annet knyttet til tro, og herunder blind tro, fanatisme og sekterisme. Militarisme kommer også inn herunder, og ofte i forbindelse med at man vil forsvare det eksiterende og det man tror på. Den 6. strålen har som hensikt ved sin tilbaketrekning og oppløse vår separatistiske tankegang til fordel for en mer helhetlig tenkning, som er vannmannens målsetning.

Så har vi Jupiter, som også den i inneværende år har plassert seg i sitt eget tegn, og som derfor gir den en større tyngde. Det har med mening, mål og retning å gjøre, samt etikk og moral. Jupiter og skytten er knyttet til intuisjon, og når det kommer til dette med retning og mål, så prøver den å vise og veilede oss slik at vi skal bli i stand til å følge vår sanne utviklingsvei, som samtidig vil bidra til frigjørelse, for skytten er særdeles frihetssøkende av natur. I friheten ligger nettopp det å våge å følge sin egen vei ved å realisere seg selv gjennom egne evner og kvalifikasjoner og det en drømmer om å gjøre. Noe som gir en dypere mening og følgelig mer indre glede.

Jupiter er også knyttet til syntese, og handler derfor om å forene og knytte sammen gjennom kunnskap og visdom, over landegrenser og mellom ulikheter, mellom det indre og det ytre slik at man blir mer mottagelig for vårt intuitive jeg.

Jupiter er spennende å ta med i denne betraktningen, fordi den er sjelelig hersker nettopp i vannmannen, hvilke betyr at den vil være opptatt av det humanitære og hvordan mennesker over det vide og brede kan lære å leve fredsommelig sammen. 

Jupiter og skytten kan gi en følelse av tomhet og meningsløshet, noe som ofte oppstår når man opplever det som om ting rakner. Livet mister mening, hvilke mange under tiden sikkert opplever en følelse av. Denne tomheten og meningsløsheten kan komme som et resultat av de restriksjoner og den motstand man opplever både i det ytre så vel som i det indre liv, men dette igjen kan henge sammen med at man søker det ytre overfladiske framfor de indre verdier. Det som da gjerne skjer er at man foretar seg ting som nødvendigvis ikke er knyttet til ens dypere mening og livsmål i henhold til ens utviklingsvei og plan for livet, men i stedet streber i den retning man tidligere har bevandret. I takt med dette forsvinner både optimismen og gleden i livet.

Dette er en vanskelig tematikk, for i seg selv kan man for så vidt være klar til å ta fatt på nye oppgaver, men i samfunnet kan man møte motstand og restriksjoner som skaper en slags stengsel eller noen hindringer. Igjen kommer dette med tålmodighet inn i bilde, som kan oppleves som en prøvelse.

Vel, i sommer vil alle disse nevnte planetene, Pluto, Saturn, Neptun og Jupiter, gå retrograd, i tillegg til Chiron som beskriver et livssår som oppstår i oss når vi ikke er tro mot oss selv og vår sanne natur. Her får vi med dyp tankevirksomhet og gjøre, knyttet til vår ansvarlighet, tålmodighet og selvdisiplin. Men vi vil også bli mer sensitiv og introvert, samtidig som vårt kontrollbehov og behovet for å utøve makt, blir satt på en prøve. Ikke bare overfor andre, men også den makt og kontroll vi utøver mot oss selv. Spørsmålet rundt meningen med livet er og vil bli essensielt, og noe mange kan komme til å reflektere en del over. Det som blir viktig å huske på om man opplever det som om ting rakner og faller i grus, er at det er fordi vi har noe nytt helt nytt i vente. Vi står i et skifte, og i et slikt skifte oppstår det friksjon, noe som kan oppleves som tungt og smertefullt, hvilke mange mennesker rundt om i verden virkelig har fått, og stadig får erfare. Det som det avslutningsvis i denne artikkelen blir spennende å ta med i betraktning, er at den 4 strålen, som er strålen for harmoni og skjønnhet gjennom konflikt, er i fremvekst. Den vil bli aktiv fra året 2025. Harmoni og skjønnhet vil vokse frem når det opprettes likevekt og skapes syntese mellom motpoler og vår dualistiske tenkning. 4 stråle er sterkt forbundet med vår fantasi, kreativitet og skaperevne, og den indre gleden og optimismen vil sakte men sikkert vokse frem når vi får være med på å skape skjønnhet og harmoni i våre omgivelser og til verden som helhet gjennom vårt kreative selvutrykk.

Det ble ingen kort avhandling, men slik ble det denne gangen. J

Ønsker dere alt godt og lykke til videre på deres reise <3

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen