Ukraina

Ja dette var trist, og stor medfølelse til det ukrainske folket som går noen tøffe og anspente tider i møte. Ja for så vidt vil dette påvirke oss som menneskehet og verdenssamfunn.

Med Jupiter i fiskene vil vi nå bli nødt til å åpne opp vårt medfølende hjerte. Jupiter er forbundet med det som foregår over landegrenser, og hvordan man forholder seg til andre nasjoner og ulike kulturer. Fiskene er tegnet hvor man tar vare på de lidende gjennom medfølelse og barmhjertighet. Disse energiene vil forsøke å få oss til å bli oss vårt kollektive sosiale ansvar bevisst.

Dessverre kunne man vel se at dette kunne komme, tatt i betraktning de anspente energiene som kulminerer akkurat nå og frem imot den kommende nymånen, samt ved å studere Putins horoskop. Jeg har i tidligere innlegg sett litt på horoskopet hans, og der kan man se at han er en meget maktfull person, som ikke lar seg bli diktert av andre autoriteter. Jeg har nok en gang forsøkt å dykke enda mer inn i hva dette kan handle om.

 

Putins horoskop – en meget maktfull person

Solen i Vekt, Venus i skorpionen og skorpionascendant
Vil han bli nødt til å se seg selv slått?

Venus og Pluto blir veldig viktige planeter i Putins horoskop, ettersom Venus er hersker i vekten som er det stjernetegnet han er født i, mens Pluto er hersker i skorpionen, som Putin har som ascendant. Venus står i tillegg plassert i skorpionens tegn, i hans første hus, og det første huset beskriver han som person. Venus er også det vi kaller svekket i skorpionens tegn, og det er heller ikke uten betydning. Putin har derfor en sterk Venus og Pluto/skorpiontematikk i horoskopet sitt, og hva dette kan handle om skal jeg forsøke å belyse med mine astrologiske øyne.

Venus handler om evnen til å samarbeide. Den er forbundet med våre verdier, og den representerer våre drifter og hva vi begjærer. Når den står plassert i det første huset i skorpionens tegn, rettes begjæret mot behovet for å utøve makt og kontroll, og dette makt- og kontrollbehovet blir nødvendigvis ikke mindre gjennom hans skorpionascendant.

Han har en sterk karismatisk påvirkningskraft på andre mennesker, men det kan nok tenkes at hans hensikter er skjulte og godt bevarte. Venus i skorpionen vekker en sterk lidenskap, som i hans tilfelle rettes mot han selv som en maktperson. Energiene kan derfor frembringe en sterk eiersyke. Dette kan imidlertid på et tidspunkt slå veldig hardt tilbake på han selv, og det fordi Venus står i denne svekkede posisjonen i skorpionen.

Venus og vekten er i bunn og grunn opptatt av fred, harmoni og kjærlighet, men dersom dette er noe som er i ubalanse i mennesket, vil det motsatte ofte skje, hvor man i stedet skaper konflikter, disharmoni og ubalanse. Når en planet i tillegg står i en svekket posisjon som i Putins horoskop, ligger det i ordet at noe i henhold til dette maktbegjæret og kontrollbehovet, samt behovet for å manipulere og dominere kan bli svekket. Dette muligens som følge av egne handlinger, hvor han kanskje faktisk må se seg selv slått. Man kan godt se for seg et slikt scenarium i Putin sitt fødselshoroskop. Enten som følge av sanksjoner, tap av anseelse, krig eller annet.

Med skorpionascendant kan man enn videre være særdeles skarp og hensynsløs, hvor man påfører andre mennesker og seg selv stor skade gjennom (selv)destruksjon. Med Venus svekket i skorpionen i første hus, kan mennesket med store egoer kunne få seg en kraftig lærepenge under slike innflytelser.

 

Pluto og den sydlige noden konjunksjon i løven – Graver han sin egen grav?

Pluto vil som nevnt alltid være viktig for Putin, og den står plassert i løvens tegn på Putins MC, sammen med den sydlige noden. Dette er betegnelser det kan være vanskelig å forstå, men de er særdeles viktige å betrakte i dette horoskopet.

For det første viser dette til nok en gang, at han er en meget autoritær og maktfull person som liker seg i rampelyset. Han liker ikke å la seg bli diktert, men tar saker og avgjørelser i egne hender. Det som er litt interessant, er at han her også får med en sterk løve- og vannmanntematikk å gjøre, og ettersom vi står i overgangen til vannmannens tidsalder, kan man bare undre seg over hva slags rolle han har i denne sammenhengen.

Vel, Putin har den sydlige noden i løven, og den sydlige noden viser til noe han skal frigjøre seg fra som et ledd i hans videre utvikling og vekst. Han skal regelrett stige ned fra sin høye hest, sitt store selvsentrerte ego, behovet for å dominere, og lære å bli mer ydmyk og takknemlig. Med den nordlige noden i vannmannen skal han utvikle medfølelse for det medmenneskelige. Han skal lære å bli mer solidarisk med fokus på felleskapets beste, uten den store egodyrkelsen.

Hvis Putin henger for mye igjen i sin sydlige node, hvilket han vel nå bekrefter at han gjør, vil det være med løvens negative kvaliteter han trer frem. Dette som den autoritære løven, som brøler høyt for å bli sett og hørt, og som liker å se seg selv som den suverene leder. Men livet vil også lære han en lekse, og den kan bli meget tøff, men dessverre vil mange dras med i et eventuelt fall.

 

Jupiter i tyren – 7 hus – Stormannsgalhet

Jeg vil også nevne Jupiter i Putins horoskop, som står i tyrens tegn. Denne står disharmonisk aspektert, og viser til hvordan han samarbeider, og hvordan han møter andre mennesker. Jupiter er knyttet til dette med overdrivelser, og tyren er forbundet med det jordiske gods og gull. Her viser energiene til en grådighet og stormannsgalhet, hvor man gjerne ønsker å få mer makt og innflytelse over større og større landområder. Mer er det vel ikke å si om den saken.

Hitler vs. Putin – noen fellesnevnere?

Det blir kanskje ikke riktig å sammenligne Hitler og Putin, men de har noen fellestrekk det kan være verd å bite seg merke i. På lik linje med Putin var også Hitler under sterk innflytelse fra Venus gjennom sin ascendant og sitt soltegn. Venus er planeten som er knyttet til drifter og begjær, hvor man i verste fall vil gå langt over grenser for å få det som man vil. I tillegg sto mars i en svekket posisjon i tyrens tegn sammen med Venus i Hitlers horoskop, hvilket kan gi seg utslag på samme måte som Venus som står i en svekket posisjon i Putins horoskop. Hitler hadde også skorpionen på sitt første hus, løven på MC, og mars og Venus sto i en konjunksjon med hverandre, slik de to sistenevnte planetene står sammen på himmelveldet akkurat nå. Mer kunne vært sagt, men det det får holde, men spørsmålet er om Putin nå er i ferd med å grave sin egen grav, slik Hitler i sin tid gjorde.

 

Transitter til Putins horoskop ved krigens start

Transitter viser til hvordan planetene står på himmelen under et gitt tidspunkt, og de kan påvirke våre horoskoper gjennom forbindelser med planeter i våre egne fødselshoroskop.

Transitter i Putins horoskop ved oppstarten av krigen viser til at han hadde flere såkalte kvinkunser rettet mot hans dominante Pluto og den sydlige noden på MC. Han hadde en sterk kvinkuns mellom Pluto og den sydlige noden opp imot mars og Venus, og en opp imot Neptun. (Kvinkuns er en aspekt / forbindelseslinje mellom planeter som viser hvordan de samarbeider).

Kvinkunser skal man ikke kimse av, for de kan skape spenninger, frustrasjoner og forvirring. De har på like linje med Vektens tegn, som hensikt å skape harmoni, likevekt og balanse der det er ubalanse. Kvinkunser kan få oss til å havne tilbake til gamle mønstre, og da kan man komme i en situasjon hvor man faktisk ødelegger for seg selv. De kan vise til energier som ikke forstår hverandre, og som derfor kan påføre vedkommende noen tøffe prøvelser, for de spenner liksom ben på hverandre.

Hvis vi ser på Pluto og den nordlige noden i kvinkuns til mars og Venus, kan disse vise til Putins uvilje mot å følge utviklingen, som for hans egen del kan handle om å gi slipp på noe av hans selvsentrerte sterke autoritære maktbehov, og behovet for å bli sett og hørt. De kan vise til at han handlet ut ifra en konflikt i seg selv mellom diplomaten og krigeren i han.

Når det kommer til Plutos kvinkuns til Neptun, kan disse vise til at han faktisk har latt seg bli styrt av en form for besettelse. Pluto er knyttet til makt, og Neptun til det grenseløse. Man kan bli besatt av et behov for makt og kontroll med manglende evne til å se konsekvenser av egne handlinger.

Uranus sto også i en kvinkuns til Saturn under Putins angrep, og dette er energier som kan vise til hans forsøk på å frigjøre Ukraina fra sitt eget selvstyre. Uranus står for frigjørelse, mens Saturn står for samfunn. Men igjen, kvinkunser kan vise til manglende forståelse mellom de gjeldene energiene, noe som kan føre til uante konsekvenser når disse er i ubalanse.

Det er også en opposisjon mellom Uranus i transitt til Venus i Putins horoskop akkurat nå, hvilket kan vise til hans overraskende handlinger, for dette viser til en ustabilitet i samarbeid med andre. Dette er energier som kan føre til uforberedte handlinger rettet mot folk, grupper og andre mennesker.

Kvinkunser kan vise til noe som har bygget seg opp over tid, fordi det ligger noen motstridende krefter til grunn der som ikke forstår hverandre. Ofte må det sterke transformerende krefter til via Pluto og skorpionen, for at man skal klare å danne seg en forståelse av hva dette handler om. Denne transformasjonen kan komme til å oppleves som ganske tøff, hvor man rett og slett går på tryne. Vel, det gjenstår å se hva slags konsekvenser dette vil få for Putin, men selvfølgelig også for alle de menneskene som nå blir involverte som følge av hans handlinger. 

Kh
Siv Nancy